Chci být pěstounem

Co znamená náhradní rodinná péče?

Ve společnosti budou vždy existovat děti, které nemohou vyrůstat v péči svých rodičů a to z různých důvodů. Nemusí se vždy jednat o „selhání“ rodičů, ale třeba o úmrtí nebo jejich závažnou nemoc.
 
V tuto chvíli nabízí náš stát několik druhů řešení, jak pomoci ohroženým dětem:

 
Dlouholetou zkušeností, podpořenou výzkumy, je prokázáno, že náhradní rodinná péče dokáže lépe naplnit potřeby dítěte než péče ústavní.
 
Bylo by neodpustitelné, aby miminko vyrůstalo v ústavním prostředí, když se o něho může starat pěstounská „teta“, která mu poskytne teplou náruč, lásku a bezpečí. Jeho zdravý vývoj bude tak co nejpřirozenější. Je potěšitelné, že ohrožené děti jsou stále častěji umisťovány do náhradní rodinné péče a ústavní péče postupně ustupuje. Vždy se sleduje nejlepší zájem dítěte. Situace dětí jsou různé, některé děti se mohou vrátit do své biologické rodiny, jiné děti se pro závažné důvody nemohou vrátit ke svým rodičům. Proto existují i různé formy náhradní rodinné péče: pěstounská péče dlouhodobá a pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví, svěření do péče jiné osoby než rodiče.
 
 

Jaký je základní rozdíl mezi osvojením (adopcí) a pěstounskou péčí?

Nejvhodnější cestou pro zdravé, právně volné dítě je osvojení (adopce). Rodiče se dítěte zřeknou. Mezi novým rodičem a přijatým dítětem vzniká po právní stránce stejný vztah jako u vlastního dítěte (zastupování rodičů, dědická práva, v rodném listu jsou zapsáni jako rodiče). Současně zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi dítětem a jeho původní rodinou. Dětí k osvojení je však velice málo.
 
Do pěstounské péče jsou přijímány děti, které právně volné nejsou. To znamená, že biologickým rodičům zůstává rodičovská zodpovědnost, s výjimkou práv a povinností, které jsou zákonem stanovené pěstounům (vyživovací povinnost, právo rozhodovat o podstatných záležitostech, právo se s dítětem pravidelně osobně stýkat a dostávat o něm informace). Tato práva však mohou být soudem upravena.
 
Do pěstounské péče přicházejí děti, jejichž výchova vyžaduje zvýšenou péči a pozornost. Proto je i státem finančně podporována. Z odměny pěstouna se jako u zaměstnání odvádí sociální a zdravotní pojistné, které je pak základem pro výpočet důchodu či nemocenských dávek.
 
 

Jaké má pěstoun práva a povinnosti?

Práva:

 

Povinnosti:

 

Jak se liší „klasická“ pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu?

Klasická – dlouhodobá pěstounská péče ve většině případů trvá až do dosažení zletilosti pěstounského dítěte. Do pěstounské péče na přechodnou dobu jsou děti svěřovány pouze na dobu, než se jejich situace trvale vyřeší, a to buď vrácením do původní biologické rodiny, svěřením do dlouhodobé pěstounské péče nebo osvojením. Situace dítěte musí být vyřešena během jednoho roku.