CHCI BÝT PĚSTOUNEM

Další otázky a odpovědi

Moje manželka by se ráda stala pěstounkou, já však mám obavy, zda bychom to zvládli. Můžete nám poradit ?

Nej­pr­ve je uži­teč­né zís­kat co nej­ví­ce infor­ma­cí o pěs­toun­ství. Zvlášť pří­nos­né může pro vás být setká­ní s pěs­tou­ny, kte­ří již mají s pěs­toun­skou péčí dlou­ho­do­běj­ší zku­še­nos­ti a rádi se s vámi o ně podě­lí. Pokud by však i nadá­le jeden z part­ne­rů s při­je­tím dítě­te zásad­ně nesou­hla­sil, nemá smy­sl o vyři­zo­vá­ní žádosti uva­žo­vat. Při pěs­toun­ské péči je totiž zvlášť potře­ba, aby si part­ne­ři byli vzá­jem­ně nápo­moc­ní a byli si oporou.

Jsou nějaká úskalí pěstounské péče ?

Tou­ha pomo­ci dítě­ti i odhod­lá­ní pěs­tou­nů dát mu lás­ku, poro­zu­mě­ní a bez­pe­čí nezmů­že vše. Je tře­ba reál­ně uva­žo­vat, zda žada­te­lé mají dosta­tek fyzic­kých a dušev­ních sil, zda jsou ochot­ni se dítě­ti věno­vat i za cenu ome­ze­ní, či ztrá­ty pro­fes­ní kari­é­ry, nebo změ­ny život­ní­ho sty­lu. Je tře­ba počí­tat i s limi­ty dítě­te, pova­ho­vý­mi zvlášt­nost­mi. Pěs­touni pro­to musí být empa­tič­tí, vel­ko­ry­sí a schop­ní při­jí­mat dítě, tako­vé jaké je. Musí být nato­lik sil­ní, aby doved­li čelit i pří­pad­né­mu nepo­cho­pe­ní ze stra­ny přá­tel, šir­ší rodi­ny, ško­ly nebo sou­se­dů. Na tato úska­lí a mno­há dal­ší je tře­ba být dob­ře připraven.

Jak náročná je péče o přijaté dítě ?

Při­je­tí dítě­te do rodi­ny je urči­tě nároč­nou změ­nou. Dítě není nepo­psa­ný list, ale při­chá­zí se svou his­to­rií, svý­mi pova­ho­vý­mi vlast­nost­mi, mož­ná že i se špat­ný­mi zku­še­nost­mi a zlo­zvy­ky. Je tře­ba mít vel­kou míru empa­tie, ale i dosta­tek odbor­ných zna­los­tí jak o tako­vé dítě pečo­vat. Čas­to se dopo­ru­ču­je, aby pěs­toun­ka zůsta­la po něja­ký čas s dítě­tem doma, aby jeho akli­ma­ti­za­ce v novém pro­stře­dí moh­la pro­bí­hat co nejlépe.

Mohu očekávat nějakou pomoc ?

Pěs­toun­ské rodi­ny mají zákon­ný nárok nejen na dáv­ky pěs­toun­ské péče. Po uza­vře­ní Doho­dy o výko­nu pěs­toun­ské péče jim dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce nabí­zí mož­nost čer­pat respit­ní (odpo­čin­ko­vou) péči, psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství, dopro­vá­ze­ní klí­čo­vou pra­cov­ni­cí. Naše Sdru­že­ní pama­tu­je i na rela­xa­ci a kul­tu­ru pro celé pěs­toun­ské rodi­ny, vzdě­lá­vá­ní i pořá­dá­ní let­ních tábo­rů pro děti.

Jaké mám mít vzdělání a příjem ? 

V pro­ce­su schva­lo­vá­ní se vždy hod­no­tí kom­plex­ní situ­a­ce žada­te­le. Finanč­ní situ­a­ce může být důvo­dem pro neschvá­le­ní, pokud má žada­tel dlu­hy a exe­ku­ce. Vzdě­lá­ní žada­te­le není pře­káž­kou k zařa­ze­ní do evi­den­ce. Pěs­tou­nem se může stát jak oso­ba s vyso­ko­škol­ským vzdě­lá­ním, tak i zájem­ce s matu­rit­ním vysvědčením.

Je mi již přes 50 a uvažuji o pěstounské péči. Nejsem na to stará ?

Pokud jste zdra­vot­ně v pořád­ku a máte již zku­še­nos­ti s výcho­vou dětí, nabí­zí se mož­nost stát se buď pěs­toun­kou na pře­chod­nou dobu, nebo v dlou­ho­do­bé pěs­toun­ské péči oče­ká­vat k při­je­tí dítě při­mě­ře­né k Vaše­mu věku, napří­klad osmi­le­té. Důle­ži­té bude vyjá­d­ře­ní Vaše­ho ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře k Vaší žádosti a také míře Vašich náro­ků a poža­dav­ků na dítě.

Co zdravotní stav ?

U zdra­vot­ní­ho sta­vu je vždy důle­ži­té vyjá­d­ře­ní ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře a psy­cho­lo­ga. Důvo­dem pro neschvá­le­ní žada­te­le bude nej­spíš psy­chi­at­ric­ká dia­gnó­za, např. poru­cha osob­nos­ti, ane­bo těž­ké chro­nic­ké one­moc­ně­ní, kte­ré neu­mož­ní péčí o při­ja­té dítě v potřeb­ném rozsahu.

Mám částečný invalidní důchod, mohu se stát pěstounkou ? Manžel je zdravý, má dobré zaměstnání.

K podá­ní žádosti je tře­ba vyjá­d­ře­ní ošet­řu­jí­cí­ho léka­ře. Pokud se lékař vyjá­d­ří klad­ně, není inva­lid­ní důchod důvo­dem k nepod­po­ře­ní Vaší žádosti.

Mám dvě biologické děti a bydlíme ve dvojpokojovém bytě. Dají mi dítě do pěstounské péče ?

Před podá­ním žádosti je důle­ži­té mít pro­myš­le­no, kde umís­tím dítě, jeho oble­če­ní, pra­cov­ní stůl, hrač­ky… Kaž­dé­ho žada­te­le navští­ví soci­ál­ní pra­cov­ni­ce při míst­ním šet­ře­ní. Je tře­ba pře­mýš­let, zda nebu­dou také Vaše děti ome­zo­vá­ny pří­cho­dem nové­ho čle­na rodi­ny. Mož­ná, že tou­ha pomo­ci dítě­ti, pove­de ke sna­ze zís­kat vět­ší byd­le­ní. O tom všem s Vámi bude soci­ál­ní pra­cov­ni­ce mlu­vit a k Vaší žádosti napí­še i své hodnocení.

Jsem matka — samoživitelka a mám dvě děti ve věku 2 a 5let. Ráda bych pomohla nějakému dalšímu dítěti a přijala ho do pěstounské péče. Mám šanci ?

Je urči­tě vel­mi chvá­ly­hod­né, že poci­ťu­je­te tou­hu pomo­ci dal­ším dětem. Momen­tál­ně však Vaše bio­lo­gic­ké děti jsou hod­ně malé. Při­ja­té dítě by mělo být v rodi­ně nejmlad­ší a roz­díl mezi nimi by měl být ale­spoň 6 – 8 let. Nyní bys­te nej­spíš poža­dav­kům na zařa­ze­ní do evi­den­ce osob vhod­ných stát se pěs­tou­ny nevyhověla.

Sama jsem již tři děti vychovala. Musím procházet přípravami na pěstounství ? Není to zbytečný ?

Pro zařa­ze­ní do evi­den­ce osob vhod­ných stát náhrad­ní­mi rodi­či je nut­no účast­nit se odbor­ných pří­prav i psy­cho­lo­gic­ké­ho posou­ze­ní. Téma­ta vzdě­lá­vá­ní jsou zamě­ře­na na nej­růz­něj­ší pro­ble­ma­ti­ku výcho­vy dětí v náhrad­ní rodin­né péči i mož­ná úska­lí výcho­vy při­ja­tých dětí, téma­ta soci­ál­ně-práv­ní­ho cha­rak­te­ru i zdra­vot­ní pro­ble­ma­ti­ky. Je zde dosta­tek pro­sto­ru na zod­po­vě­ze­ní dota­zů i sdí­le­ní s ostat­ní­mi účast­ní­ky příprav.

Procházím přípravami jako budoucí pěstounka. A mám dítě, na podzim jí bude 7 let. Bylo mi řečeno, že v rámci příprav krajský psycholog bude chtít promluvit i s ní. Jak a na co mám dítě připravit ?

Je tře­ba si uvě­do­mit, že při­je­tím dítě­te do rodi­ny se mno­ho změ­ní i pro Vaši dcer­ku. Jis­tě jste o Vašich plá­nech s ní mlu­vi­la a je prav­dě­po­dob­né, že i ona se na pří­chod nové­ho dítě­te těší. Je však tře­ba počí­tat i s nega­tiv­ní­mi reak­ce­mi, kte­ré se mohou při sží­vá­ní obje­vit. Při roz­ho­vo­ru s dcer­kou se psy­cho­log bude nej­spíš zají­mat, jak je Vaše dcer­ka při­pra­ve­na půj­čo­vat hrač­ky, umět se roz­dě­lit, tole­ro­vat zvlášt­nos­ti cho­vá­ní apod.

Nejsme s partnerem sezdaní, ale chceme přijmout dítě do pěstounské péče. Je to možné ?

I jako part­ne­ři může­te žádat o svě­ře­ní dítě­te do pěs­toun­ské péče. Oba dva se bude­te muset účast­nit pří­prav osob vhod­ných stát se náhrad­ní­mi rodiči.

Je mi 30 let, žiju sama a ani partnera nehledám. Chci se pokusit o přechodnou pěstounskou péči. Vzděláním jsem speciální pedagožka a pracuji s dětmi. Schválí mne ?

Je těž­ké posou­dit, zda bude­te schvá­le­na. Pra­xe uka­zu­je, že pře­chod­ná pěs­toun­ská péče a její výkon je nároč­ný, psy­chic­ky i fyzic­ky vel­mi namá­ha­vý. Do toho­to typu péče se dostá­va­jí zejmé­na nejmen­ší děti, kde péče je nepře­tr­ži­tá, 24 hod. den­ně. Pro­to je dob­ré, když je v rodi­ně napří­klad man­žel, star­ší, odrost­lej­ší děti, kte­ré mohou pěs­toun­ce vypo­mo­ci, aby si moh­la odpo­či­nout. Také pře­dá­vá­ní dítě­te do dal­ší rodi­ny sebou při­ná­ší znač­né psy­chic­ké vypě­tí. Pro­to se spí­še ve výbě­ru upřed­nost­ňu­jí star­ší, zku­še­né mamin­ky, kte­ré již samy nema­jí ambi­ce své mateř­ství tak­to rea­li­zo­vat. Je pro ně snaz­ší se s dítě­tem roz­lou­čit a pře­dat jej do sta­bil­ní rodiny.ší se s dítě­tem roz­lou­čit a pře­dat jej do sta­bil­ní rodiny.