Chci být pěstounem

Jak se staneme pěstouny?

K tomu, abyste se stali pěstouny, je potřeba být zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny. Tomu předchází proces prověřování a příprav. Díky odborným přípravám je možné získat co nejvíce informací, inspirovat se zkušenostmi dalších lidí, zapojit do příprav celou rodinu. Někomu možná může celý proces připadat dlouhý, je to však důležitý čas příprav na velké změny v rodině. Je možné se seznámit s doprovázejícími organizacemi a vybrat si tu, která bude rodině po přijetí dítěte oporou a se kterou budou chtít dlouhodobě spolupracovat v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče.
 

Jaké první praktické kroky podniknout?

Kontaktujte příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště, oddělení OSPOD – odbor sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice s vámi pohovoří o vaší motivaci stát se pěstouny, o vašich představách o dítěti a zodpoví případné dotazy. Může vám pomoci vyplnit formulář Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny /pěstouny na přechodnou dobu. Tato žádost se stane základem pro založení vaší spisové dokumentace. Součástí žádosti je dotazník pro žadatele.
 
Dále je k žádosti potřeba přiložit:

 
Pracovnice OSPOD k žádosti přikládá po místním šetření své stanovisko. V případě, že již rodina měla dříve svěřené děti do pěstounské péče, je připojeno také vyjádření organizace, se kterou mají pěstouni uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Celá spisová dokumentace žadatelů je pak předána příslušnému krajskému úřadu.
 
 

Kdo a na základě čeho rozhodne, zda budeme zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny?

O zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu rozhoduje krajský úřad. Ten má v procesu zprostředkování péče ústřední roli. Vede nejen evidenci osob vhodných stát se pěstouny, ale také evidenci dětí vhodných k umístění do pěstounské péče. Aby mohl krajský úřad rozhodnout, zda budou žadatelé zařazeni do evidence, je provedeno tzv. odborné posouzení. Součástí posouzení psychologa krajského úřadu jsou rozhovory, vyplnění psychologických testů a zhodnocení absolvovaných odborných příprav. Důležité je, že k přijetí dalšího dítěte mají možnost se také vyjádřit děti žijící v rodině, s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost. Posuzuje se také jejich schopnost přijmout dítě do rodiny. U žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu se klade důraz na schopnost pečovat o děti vyžadující zvláštní péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.
 
 

Jaký je časový rozsah odborných příprav?

Časový rozsah přípravy k zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče činí nejméně 48 hodin, u žadatelů o zařazení do evidence pro pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin. Příprava navíc povinně zahrnuje i přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny. Pokud již žadatelé přípravy absolvovali a chtějí přijmout do rodiny další dítě, absolvují přípravu v rozsahu nejméně 4 hodin. V rámci přípravy dojde k novému posouzení jejich současné situace a vhodnosti pro výkon náhradní rodinné péče.
 
 

Jakou formou budou přípravy probíhat a jakým tématům budou věnovány?

Přípravy probíhají nejen formou přednášek, ale také formou diskuzí, praktických ukázek, zážitkových aktivit. Můžete se při nich také setkat se zkušenými pěstouny a různými odborníky a hovořit o tom, co vás zajímá a co potřebujete vědět/osvětlit.