NOVINKY

Poradna NRP v Praze na nové adrese

24. května 2022

Váže­ní a milí kli­en­ti, spo­lu­pra­cov­ní­ci a přá­te­lé Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin ! Dovo­lu­je­me si ozná­mit, že praž­ské pra­co­viš­tě od vče­rej­ší­ho dne, tj. 23.5.2022 síd­lí na nové adre­se Na Zlat­ni­ci 144/8, 147 00 Pra­ha 4. V pří­pa­dě potře­by jsme v nových pro­sto­rách k dis­po­zi­ci kdy­ko­li po doho­dě, běž­ný pro­voz bude zahá­jen příští týden (dal­ší infor­ma­ce budou prů­běž­ně podá­vat klí­čo­vé pra­cov­ni­ce). Při­po­mí­ná­me také mož­nost návštěvy naše­ho nové­ho pra­co­viš­tě 6.6.2022 v rám­ci Dne ote­vře­ných dve­ří. Těší­me se na vás !

Za tým Porad­ny NRP v Pra­ze Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin z.s.

PhDr. Ale­na Michalová

kli­nic­ký psycholog,

vedou­cí Porad­ny NRP Praha