Pro pěstouny

Doprovázení

Dítě umístěné do nového prostředí pěstounské rodiny vyžaduje pro svůj zdárný vývoj mnoho pochopení, obětavosti, ale i fyzické a psychické odolnosti ze strany náhradních rodičů. Ti jsou v každodenním a nejtěsnějším kontaktu s dítětem a nejlépe vidí, co dítě potřebuje. Při svém náročném a dlouhodobém poslání pěstouni vítají spolupráci s klíčovým pracovníkem doprovázející organizace. Pěstounům nabízíme odbornou péči předkládanou lidským a vstřícným přístupem, budovaným na vzájemné důvěře.
 
Doprovázení je směřováno k pěstounům, svěřeným dětem i rodině jako celku.
 
Podoba spolupráce je vyjádřena v Dohodě o výkonu pěstounské péče. Klíčový pracovník při nastavování spolupráce s rodinou vystupuje jako partner, podporuje pěstouny v jejich dovednostech. Rodině poskytuje požadované služby, nebo je nápomocen jejich zajištění. Koordinuje služby, které jsou rodině poskytovány a úzce spolupracuje se sociálním pracovníkem OSPOD, který poskytuje sociálně-právní ochranu svěřenému dítěti.
 
Frekvence setkávání vychází z potřeb rodiny a kapacitních možností klíčového pracovníka, dle Dohody o výkonu pěstounské péče je minimální frekvence setkání 1x za 2 měsíce. Pokud to situace v rodině vyžaduje (zejména při krizových, či náhlých situacích v rodině), může se klíčový pracovník s pěstouny domluvit na setkávání v kratších intervalech.
 
Péče o svěřené dítě pěstouny vede nejen ke spolupráci s klíčovým pracovníkem, sociálním pracovníkem OSPOD, ale důležitá je i součinnost s lékaři, psychology, učiteli a dalšími osobami. Pro každé dítě v pěstounské péči je připraven OSPODem individuální plán ochrany dítěte. Ten jasně určuje role zapojených subjektů a je nápomocen optimálnímu rozvoji dítěte. Srozumitelné vymezení cílů v Plánu doprovázení rodiny umožňuje pravidelné zhodnocení spolupráce a vypracování plánu pro období příští.
 
Metodika Doprovázení pěstounských rodin