Blog

Od nového roku bez tištěného Průvodce NRP, ale s blogem

13. prosince 2021 Lenka Pospíšilová 2 minuty čtení
Od nového roku bez tištěného Průvodce NRP, ale s blogem

Přeji Vám krásný adventní a covidový den. Bizarní spojení, že ?

Nebu­du obchá­zet kolem hor­ké kaše, mám pro vás jed­nu špat­nou a jed­nu dobrou zprá­vu. (Teta Kate­ři­na ze Satur­ni­na by měla radost.) Tra­dič­ně začnu tou špat­nou, abych to pak moh­la dobrou zprá­vou ale­spoň tro­chu napra­vit. Po více než pět­a­dva­ce­ti letech časo­pis Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí kon­čí a prá­vě vyšlo jeho posled­ní čís­lo. Je mi to moc líto, pro­to­že si mys­lím, že spous­tě dětí pomohl najít nové rodi­če, mno­hým pěs­tou­nům byl k užit­ku a snad i pro­fe­si­o­ná­lo­vé pohy­bu­jí­cí se v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče v něm nachá­ze­li něco pří­nos­né­ho. Záro­veň děku­ji všem, kte­ří do něj kdy přispěli.

No a teď ta dob­rá zprá­va : od příští­ho roku plá­nu­je­me psát blog. Bude ke čte­ní na tom­to mís­tě. Vím, že pro vět­ši­nu z vás je papí­ro­vý časo­pis, kte­rý si člo­věk vez­me ke kafi na gauč pří­jem­něj­ší, ale co se dá dělat. Blog má také své kla­dy : bude rych­lej­ší, tak­že aktu­ál­něj­ší (vydá­ní časo­pi­su obvykle trva­lo tři týd­ny), bude­me si moci dopřát šir­ší spek­trum témat a tře­ba i něja­ká videa a tak. Samo­zřej­mě máme vymyš­le­né, o čem bude­me psát, ale rádi při­jme­me vaše návrhy. Mail pruvodcenrp@email.cz bude fun­go­vat pořád.

Star­ší vydá­ní časo­pi­su bude­me postup­ně zve­řej­ňo­vat na těch­to strán­kách, aby byla k dis­po­zi­ci všem zájem­cům o téma NRP. 

Tak­to se tedy věci vyvi­nu­ly. Když už jsme u těch pří­slo­ví a úslo­ví, obrá­tím jed­no naru­by : tře­ba kaž­dá změ­na nemu­sí být k horšímu.

Nezbý­vá mi, než se s vámi na napo­sle­dy roz­lou­čit a popřát vám krás­né svát­ky, kte­ré si pro­sím nene­chej­te poka­zit tou­to nemoc­nou dobou. Do nové­ho roku pře­ji dob­ré ner­vy, hod­ně zdra­ví a ŠTĚSTÍ, pro­to­že to zahr­nu­je oprav­du všechno.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka Průvodce NRP