Chci být pěstounem

Jak dlouho trvá adaptační fáze ?

Obdo­bí po pří­cho­du dítě­te do rodi­ny je časem na vzá­jem­nou adap­ta­ci. Tato doba může být růz­ně dlou­há v závis­los­ti na tom, jaká byla před­cho­zí život­ní his­to­rie dítě­te, jak dlou­hý čas strá­vi­lo v zane­dbá­va­jí­cí rodi­ně či v ústav­ním zaří­ze­ní, ale také na věku dítěte.

Vel­mi důle­ži­tou eta­pou je doba pře­cho­du dítě­te z pře­chod­né pěs­toun­ské péče do péče osvo­ji­te­lů či dlou­ho­do­bé pěs­toun­ské péče. Pro dítě je samot­ný pře­chod k novým rodi­čům vel­ká změ­na, pro­to je tře­ba vše při­způ­so­bit tak, aby pro­bí­ha­la co nej­při­ro­ze­ně­ji. Kaž­dý člen rodi­ny si k nově pří­cho­zí­mu vytvá­ří osob­ní vztah, stej­ně jako si dítě vytvá­ří vaz­by ke kaž­dé­mu čle­nu rodiny.
 
Paní Věra, pěs­toun­ka pro pře­chod­nou pěs­toun­skou péči nám napsa­la o svých zkušenostech :

Noví rodi­če už při­jíž­dě­li den­ně k nám a sezna­mo­va­li se s chla­peč­kem a péčí o něj. Zají­ma­lo je všech­no. Co a kolik toho mimin­ko spa­pá, kdy a jak usí­ná, co má nej­ra­dě­ji a co se mu a nao­pak nelí­bí. Pro bez­pro­blé­mo­vý pře­chod dítě­te z rodi­ny do rodi­ny je důle­ži­tá kaž­dá malič­kost. Také my jsme jeli s malým okouk­nout jeho nový domov. Pro naše­ho dro­beč­ka už bylo vše při­pra­ve­no. Po prav­dě jsem byla troš­ku smut­ná, že to krás­né děťát­ko si už domů neod­ve­ze­me. Novým rodi­čům jsme při roz­lou­če­ní věno­va­li kufřík, kde bylo oble­če­ní a iden­ti­fi­kač­ní pás­ka z porod­ni­ce, dud­lík a hrač­ka, kte­ré měl chla­pe­ček nej­ra­dě­ji a fla­sh disk, na kte­rém byly foto­gra­fie a deníček…Měli jsme nád­her­ný pocit a jis­to­tu, že jsme udě­la­li kus prá­ce, že jsme jed­no­mu člo­víč­ku pomoh­li pře­kle­nout byť nepa­tr­ný, ale vel­mi důle­ži­tý kou­sí­ček života…Dnes už máme za sebou dvě pře­dá­ní. S obě­ma rodi­na­mi jsme v kon­tak­tu, občas si zavo­lá­me, posí­la­jí nám foto­gra­fie a infor­mu­jí nás, jak děti ros­tou a prospívají.

Paní Věra
 

Cílem pře­chod­né a adap­tač­ní fáze je pozvol­né vytvá­ře­ní výluč­né­ho cito­vé­ho vzta­hu k rodi­čov­ským oso­bám, sou­ro­zen­cům, šir­ší rodi­ně. Čas­to se dopo­ru­ču­je, aby pěs­toun­ka zůsta­la po něja­ký čas s dítě­tem doma, aby jeho akli­ma­ti­za­ce v novém pro­stře­dí moh­la pro­bí­hat co nej­lé­pe. V pří­pa­dě star­ších dětí se také dopo­ru­ču­je odklad povin­né škol­ní docház­ky. V této době mohou děti dohnat ztrá­ty z před­cho­zí­ho obdo­bí, roz­vi­nout svůj ver­bál­ní pro­jev, kte­rý je pro úspěch ve ško­le vel­mi významný.