Chci být pěstounem

Jak dlouho trvá adaptační fáze ?

Obdo­bí po pří­cho­du dítě­te do rodi­ny je časem na vzá­jem­nou adap­ta­ci. Kaž­dý člen rodi­ny si k nově pří­cho­zí­mu vytvá­ří osob­ní vztah, stej­ně jako si dítě vytvá­ří vaz­by ke kaž­dé­mu čle­nu rodi­ny. Tato doba může být růz­ně dlou­há v závis­los­ti na tom, jaká byla před­cho­zí život­ní his­to­rie dítě­te, jak dlou­hý čas strá­vi­lo v zane­dbá­va­jí­cí rodi­ně či v ústav­ním zaří­ze­ní. Cílem je pozvol­né vytvá­ře­ní výluč­né­ho cito­vé­ho vzta­hu k rodi­čov­ským oso­bám, sou­ro­zen­cům, ale i novým kama­rá­dům a spo­lu­žá­kům. Čas­to se pro­to také dopo­ru­ču­je odklad povin­né škol­ní docház­ky. V této době mohou děti dohnat ztrá­ty z před­cho­zí­ho obdo­bí, roz­vi­nout svůj ver­bál­ní pro­jev, kte­rý je pro úspěch ve ško­le vel­mi význam­ný. Dob­ré je vyu­žít mož­nos­ti nabí­ze­né Porad­nou Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin — prů­běž­nou pora­den­skou péčí, tera­pe­u­tic­kou pra­cí s rodi­nou, kon­zul­ta­ce s psy­cho­lo­gem i úzkou spo­lu­prá­ci se školou.