Informace a služby

Pro osvojitele

Naše zku­še­nost z dlou­ho­do­bé­ho dopro­vá­ze­ní pěs­toun­ských rodin uka­zu­je, že pro­blémy, kte­ré trá­pí pěs­toun­ské rodi­ny, se podo­ba­jí pro­blé­mům osvo­ji­tel­ských rodin a že je pro obě stra­ny výhod­né par­ti­ci­po­vat na zís­ka­ných zku­še­nos­tech. Osvo­ji­te­lům nabí­zí­me bez­plat­nou účast na jed­no­den­ních vzdě­lá­va­cích akcích a účast na více­den­ních semi­ná­řích nebo vol­no­ča­so­vých poby­tech při uhra­ze­ní poplat­ku za uby­to­vá­ní a stra­vu. Může­te rov­něž vyu­žít nabíd­ku pub­li­ka­cí z naší knihov­ny nebo si objed­nat časo­pis Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí. Nevá­hej­te a kon­tak­tuj­te nás s jakým­ko­liv dotazem.

Těší­me se na spo­lu­prá­ci s Vámi !

Hledáme rodinu

Aktuálně hledáme milující rodinu pro tyto děti
Více informací

Vzdělávání a akce

Pěstouni si mohou vybrat z široké nabídky vzdělávacích akcí
  • Jednodenní semináře
  • Klubová setkání
  • Besedy u kulatého stolu
  • Supervizní setkání pěstounů
  • Víkendové vzdělávání s programem pro děti
  • Týdenní vzdělávací pobyty
  • Terapeutické a relaxační víkendy
  • Dny pěstounských rodin
  • Přednášky a konference
Kalendář akcí

Knihovny

Brno

Anenská 10, Brno 602 00
+420 733 534 475
katerina.kolarova@pestouni.cz

Praha

Černá 13/1705, Praha 1, 110 00
+420 777 363 757
sindelkova@pestouni.cz

Plzeň

Houškova 25, Plzeň 326 00
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

České Budějovice

Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz

Časopis

Náš vlastní časopis, který vydáváme od roku 1997, 6x ročně Více informací

Ozvěte se nám

Základní údaje
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 507 402 (kontakt na Mgr. Ing. Pavla Šmýda, předsedu spolku)
Více informací
Brno+ Knihovna
Anenská 10, Brno 602 00
+420 730 519 802
Více informací
Praha+ Knihovna
Na Zlatnici 144/8, 147 00 Praha 4
+420 731 507 401
Více informací
Plzeň+ Knihovna
Purkyňova 1020/27, 301 00 Plzeň 3
+420 733 534 466
Více informací
Kroměříž
Soudní 9, Kroměříž 767 01
+420 608 734 764
Více informací
České Budějovice
Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
Více informací
Telč
Nám. Zachariáše z Hradce č.p. 70, Telč
+420 732 409 455
Více informací