Informace a služby

Pro zájemce

Roz­ho­du­je­te se pro pěs­toun­skou péči nebo adop­ci a potře­bu­je­te pod­po­řit, zjis­tit více infor­ma­cí ? Uví­tá­me Vás na našich pra­co­viš­tích a nabí­zí­me mož­nost bez­plat­ných osob­ních kon­zul­ta­cí. Z důvo­dů péče o naše stá­va­jí­cí pěs­toun­ské rodi­ny nemu­sí­me být pří­tomni na pra­co­viš­ti, pro­to dopo­ru­ču­je­me osob­ní schůzku si pře­dem domlu­vit telefonicky.

Může­te nás kon­tak­to­vat s jakým­ko­liv dota­zem emai­lem : info@pestouni.cz nebo pro­střed­nic­tvím zprá­vy na face­boo­ku

Také máme pro vás nový web Budoucipestouni.cz — Uva­žu­je­te o pěs­toun­ství ? Pomů­že­me vám v pro­ce­su roz­ho­do­vá­ní, kde najde­te kví­zy, onli­ne i emai­lo­vou poradnu. 

Rádi Vám zapůj­čí­me pub­li­ka­ce o náhrad­ní péčí z naší knihov­ny k prostudování. 

Těší­me se na spo­lu­prá­ci s Vámi !

Otázky a odpovědi

Knihovny

Brno

Anenská 10, Brno 602 00
+420 733 534 475
katerina.kolarova@pestouni.cz

Praha

Černá 13/1705, Praha 1, 110 00
+420 777 363 757
sindelkova@pestouni.cz

Plzeň

Houškova 25, Plzeň 326 00
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

České Budějovice

Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
postova@pestouni.cz

Ozvěte se nám

Základní údaje
Anenská 10, 602 00 Brno
+420 731 507 402 (kontakt na Mgr. Ing. Pavla Šmýda, předsedu spolku)
Více informací
Brno+ Knihovna
Anenská 10, Brno 602 00
+420 730 519 802
Více informací
Praha+ Knihovna
Na Zlatnici 144/8, 147 00 Praha 4
+420 731 507 401
Více informací
Plzeň+ Knihovna
Purkyňova 1020/27, 301 00 Plzeň 3
+420 733 534 466
Více informací
Kroměříž
Soudní 9, Kroměříž 767 01
+420 608 734 764
Více informací
České Budějovice
Na Sadech 1854/29, České Budějovice 370 01
+420 770 194 931
Více informací
Telč
Nám. Zachariáše z Hradce č.p. 70, Telč
+420 732 409 455
Více informací