Knihovna

Jak mi dneska je ?

Thomas Prünte

Jak mi dneska je ?

Pře­kva­pi­vým začát­kem může tera­peut vyvo­lat kli­en­to­vu zvě­da­vost a oži­vit roz­ho­vor. Tato kni­ha se zabý­vá tím, jak lze úvod­ních deset minut tera­pie zvlád­nout s vět­ším uvě­do­mě­ním i jak se dá obec­ně roz­ší­řit tera­pe­u­tic­ký rejstřík.

Tho­mas Prün­te je cer­ti­fi­ko­va­ný psy­cho­log, psy­cho­te­ra­peut, páro­vý tera­peut a kouč. Již více než 25 let pro­vo­zu­je svou vlast­ní pra­xi v Hamburku.

bro­žo­va­ná, 200 stránek

Rok vydání
2019

Vydavatelství
Portál