Knihovna

Zooterapie v kostce

Bicková Jaroslava

Zooterapie v kostce

V dneš­ní nároč­né době se zvy­šu­je počet lidí, kte­ří trpí růz­ný­mi těles­ný­mi, psy­chic­ký­mi nebo soci­ál­ní­mi pro­blémy. Záro­veň pla­tí, že jed­ním z nej­sil­ně­ji zakot­ve­ných pout v lid­ské spo­leč­nos­ti je pou­to ke zví­ře­ti. Někdy jako osvěd­če­ný lék na duši posta­čí prá­vě pří­tom­nost něko­ho, kdo je tu jen pro nás, nesou­dí a je nám vždy ochot­ně nablíz­ku – náš zví­ře­cí kamarád.
Pub­li­ka­ce si kla­de za cíl před­sta­vit pře­hled nej­zná­měj­ších a v pra­xi nej­po­u­ží­va­něj­ších zoo­tera­pe­u­tic­kých metod a postu­pů a sezná­mit čte­ná­ře se způ­so­by jejich vyu­ži­tí. Zamě­řu­je se nejen na nezbyt­né teo­re­tic­ké infor­ma­ce, ale zahr­nu­je i kon­krét­ní kazu­is­ti­ky a popi­sy reál­ných intervencí.
V sou­čas­né době pře­vlá­dá vní­má­ní zoo­tera­pie jako jed­né z metod uce­le­né reha­bi­li­ta­ce, jež vyu­ží­vá pozi­tiv­ní­ho půso­be­ní zví­ře­te na zdra­ví člo­vě­ka. Bohu­žel v Čes­ku napros­to chy­bí jaký­ko­li jed­not­ný sys­tém či povin­né mini­mum pro vzdě­lá­vá­ní zoo­tera­pe­u­tic­kých pra­cov­ní­ků a tes­to­vá­ní zví­řat, jež jsou pro zoo­tera­pii vyu­ží­vá­na. Prá­vě tuto meze­ru se sna­ží před­klá­da­ná pub­li­ka­ce zaplnit.
Kni­ha je urče­na pro pra­cov­ní­ky v soci­ál­ních služ­bách, stu­den­ty huma­nit­ních obo­rů i koho­ko­li, kdo se chce věno­vat oblas­ti zoo­tera­pie nebo koho zají­má léčeb­né půso­be­ní zví­ře­te na člověka.
Mgr. Jaro­sla­va Bic­ko­vá, Ph.D., má dok­to­rát ze soci­ál­ní prá­ce na Jiho­čes­ké uni­ver­zi­tě v Čes­kých Budě­jo­vi­cích, je soci­ál­ní pra­cov­ni­cí a dlou­ho­do­bě se zabý­vá kyno­lo­gií a canis­te­ra­pií. Je před­sed­ky­ní Výcvi­ko­vé­ho canis­te­ra­pe­u­tic­ké­ho sdru­že­ní Hafík, z. s. Dal­ší auto­ři mají širo­ké zku­še­nos­ti se zoo­tera­pe­u­tic­kou pra­cí s růz­ný­mi dru­hy zvířat.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví