NOVINKY

Poradna NRP v Plzni zve na kurz Terapeutické rodičovství

24. července 2023

Kom­plex­ní vzdě­lá­va­cí pro­gram nabí­zí rodi­čům nejen sro­zu­mi­tel­ný teo­re­tic­ký rámec pro poro­zu­mě­ní vnitř­ní­mu svě­tu trau­ma­ti­zo­va­ných dětí, ale pře­de­vším prak­tic­kou pomoc a pod­po­ru pro zvlá­dá­ní kon­krét­ních nároč­ných situ­a­cí a pro­je­vů dětí.

Pozván­ka — letá­ček s infor­ma­ce­mi zde.

Při­hláš­ka na kurz zde.