Knihovna

Dary se přece nevracejí

Ludmila Janáková

Dary se přece nevracejí

Rodi­ny vzni­ka­jí růz­ným způ­so­bem — tahle se pros­tě našla. Kni­ha je nejen o vzni­ku jed­né aty­pic­ké rodi­ny, ale také o rados­tech a úska­lích pěs­toun­ské péče z pohle­du ženy, kte­rá se netra­dič­ním způ­so­bem sta­la pěs­toun­kou a opa­t­rov­ni­cí dvou star­ších děvčat.

Rok vydání
2007

Vydavatelství
Triton