Pro pěstouny

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Doho­da, kte­rou jsou od 1. led­na 2013 povin­ny uza­ví­rat oso­by peču­jí­cí a oso­by v evi­den­ci buď s obec­ním úřa­dem, obec­ním úřa­dem obce s roz­ší­ře­nou působ­nos­tí (orgá­ny soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí), s kraj­ský­mi úřa­dy nebo s pově­ře­ný­mi oso­ba­mi. V doho­dě je uve­de­no, jakým způ­so­bem budou napl­ňo­vá­na prá­va a povin­nos­ti osob peču­jí­cích a osob v evi­den­ci. V rám­ci dopro­vá­ze­ní a napl­ňo­vá­ní doho­dy je klí­čo­vý pra­cov­ník s rodi­nou a svě­ře­ný­mi dět­mi v osob­ním kon­tak­tu mini­mál­ně jed­nou za dva měsíce.