Pro pěstouny

Odlehčovací služby

Pro pěs­tou­ny je mož­no zajis­tit celo­den­ní péči o svě­ře­né dítě for­mou odleh­čo­va­cí služ­by (14 dnů za kalen­dář­ní rok), a to nej­čas­tě­ji for­mou tábo­rů pro děti nebo hlí­dá­ním oso­bou blíz­kou rodině.
 
Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin pořá­dá v létě tábo­ry zamě­ře­né na potře­by při­ja­tých dětí. Tábo­ry se kona­jí při malém počtu účast­ní­ků (15 až 20 dětí) s dosta­teč­ným per­so­nál­ním zajiš­tě­ním — pět až šest vedou­cích. Důraz je kla­den na indi­vi­du­ál­ní pří­stup, sta­no­ve­ní jas­ných pra­vi­del a empa­tic­ký postoj k dětem respek­tu­jí­cí jejich defi­ci­ty. Tábo­ry pomá­ha­jí dětem roz­ví­jet fan­ta­zii, kre­a­ti­vi­tu a empa­tii, kul­ti­vo­vat emo­ce, respek­to­vá­ním odliš­nos­ti vedou děti k tole­ran­ci a cel­ko­vě pozi­tiv­ně ovliv­ňu­jí sebe­po­je­tí a sebe­vě­do­mí dětí.
 
Pro děti je též zajiš­tě­no hlí­dá­ní v době vzdě­lá­vá­ní pěs­tou­nů. Na víken­do­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mech pro pěs­tou­ny pro­bí­há para­lel­ně pro­gram pro děti, kte­rý orga­ni­zu­jí lek­to­ři s dlou­ho­le­tou pra­xí. Pro­gram je dle mož­nos­tí při­způ­so­ben věku dítě­te a jeho schopnostem.
 
Pěs­touni mají také dle Doho­dy mož­nost, v záko­nem sta­no­ve­ných situ­a­cích, vyu­žít mož­nost kri­zo­vé pomoci.