O nás

O nás

Poslá­ním Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin je pod­po­ro­vat pěs­toun­ské rodi­ny a jiné peču­jí­cí oso­by v jejich roz­hod­nu­tí dát dětem šťast­nou a spo­ko­je­nou rodi­nu. Posky­tu­je­me dětem a pěs­tou­nům trva­lou pod­po­ru, pora­den­ství, vzdě­lá­vá­ní, dopro­vá­ze­ní a odbor­nou pomoc. Pomá­há­me zne­vý­hod­ně­ným dětem a mla­dým lidem k jejich pří­z­ni­vé­mu vývo­ji a dosa­že­ní kva­lit­ní­ho živo­ta ve společnosti.

Naše cíle

Cílovou skupinou jsou rodiče a děti z pěstounských rodin

Širší cílová skupina :

Naše činnost :