Pro pěstouny

Doprovázení

Dítě umís­tě­né do nové­ho pro­stře­dí pěs­toun­ské rodi­ny vyža­du­je pro svůj zdár­ný vývoj mno­ho pocho­pe­ní, obě­ta­vos­ti, ale i fyzic­ké a psy­chic­ké odol­nos­ti ze stra­ny náhrad­ních rodi­čů. Ti jsou v kaž­do­den­ním a nej­těs­něj­ším kon­tak­tu s dítě­tem a nej­lé­pe vidí, co dítě potře­bu­je. Při svém nároč­ném a dlou­ho­do­bém poslá­ní pěs­touni víta­jí spo­lu­prá­ci s klí­čo­vým pra­cov­ní­kem dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce. Pěs­tou­nům nabí­zí­me odbor­nou péči před­klá­da­nou lid­ským a vstříc­ným pří­stu­pem, budo­va­ným na vzá­jem­né důvěře.
 
Dopro­vá­ze­ní je smě­řo­vá­no k pěs­tou­nům, svě­ře­ným dětem i rodi­ně jako celku.
 
Podo­ba spo­lu­prá­ce je vyjá­d­ře­na v Doho­dě o výko­nu pěs­toun­ské péče. Klí­čo­vý pra­cov­ník při nasta­vo­vá­ní spo­lu­prá­ce s rodi­nou vystu­pu­je jako part­ner, pod­po­ru­je pěs­tou­ny v jejich doved­nos­tech. Rodi­ně posky­tu­je poža­do­va­né služ­by, nebo je nápo­mo­cen jejich zajiš­tě­ní. Koor­di­nu­je služ­by, kte­ré jsou rodi­ně posky­to­vá­ny a úzce spo­lu­pra­cu­je se soci­ál­ním pra­cov­ní­kem OSPOD, kte­rý posky­tu­je soci­ál­ně-práv­ní ochra­nu svě­ře­né­mu dítěti.
 
Frek­ven­ce setká­vá­ní vychá­zí z potřeb rodi­ny a kapa­cit­ních mož­nos­tí klí­čo­vé­ho pra­cov­ní­ka, dle Doho­dy o výko­nu pěs­toun­ské péče je mini­mál­ní frek­ven­ce setká­ní 1x za 2 měsí­ce. Pokud to situ­a­ce v rodi­ně vyža­du­je (zejmé­na při kri­zo­vých, či náh­lých situ­a­cích v rodi­ně), může se klí­čo­vý pra­cov­ník s pěs­tou­ny domlu­vit na setká­vá­ní v krat­ších intervalech.
 
Péče o svě­ře­né dítě pěs­tou­ny vede nejen ke spo­lu­prá­ci s klí­čo­vým pra­cov­ní­kem, soci­ál­ním pra­cov­ní­kem OSPOD, ale důle­ži­tá je i sou­čin­nost s léka­ři, psy­cho­lo­gy, uči­te­li a dal­ší­mi oso­ba­mi. Pro kaž­dé dítě v pěs­toun­ské péči je při­pra­ven OSPO­Dem indi­vi­du­ál­ní plán ochra­ny dítě­te. Ten jas­ně urču­je role zapo­je­ných sub­jek­tů a je nápo­mo­cen opti­mál­ní­mu roz­vo­ji dítě­te. Sro­zu­mi­tel­né vyme­ze­ní cílů v Plá­nu dopro­vá­ze­ní rodi­ny umož­ňu­je pra­vi­del­né zhod­no­ce­ní spo­lu­prá­ce a vypra­co­vá­ní plá­nu pro obdo­bí příští.
 
Meto­di­ka Dopro­vá­ze­ní pěs­toun­ských rodin