Chci být pěstounem

Práva a povinnosti pěstounů

Jaké má pěstoun práva a povinnosti ?

Prá­va

Povin­nos­ti


Mohu očekávat nějakou pomoc ?

Pěs­touni mají zákon­ný nárok na dáv­ky pěs­toun­ské péče. V rám­ci Doho­dy o výko­nu pěs­toun­ské péče jim dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce nabí­zí výše zmí­ně­né mož­nos­tí : čer­pat respit­ní (odpo­čin­ko­vou) péči, psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství, dopro­vá­ze­ní klí­čo­vou pra­cov­ni­cí. Naše Sdru­že­ní se sna­ží v prů­bě­hu roku zajis­tit řadu rela­xač­ních, kul­tur­ních akcí pro celé pěs­toun­ské rodi­ny, let­ní poby­to­vé a pří­měst­ské tábo­ry pro děti, Miku­láš­ské besíd­ky a Dny pěs­toun­ských rodin. Více o našich akcích pro pěs­toun­ské rodi­ny zde.