❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Pro pěstouny

Psychologické poradenství

Podpora našeho psychologa při řešení problémů v pěstounské péči

Dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti pra­cov­ní­ků SPR při pod­po­ře a dopro­vá­ze­ní pěs­toun­ských rodin doklá­da­jí, že vel­mi účin­nou pomo­cí rodi­nám i dětem je psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství a psy­cho­te­ra­pie. V našich porad­nách tyto služ­by posky­tu­jí zku­še­né psy­cho­lož­ky s dlou­ho­le­tou pra­xí v náhrad­ní rodin­né péči. Může­te také vyu­žít kon­zul­ta­ce spe­ci­ál­ních peda­go­gů, soci­ál­ních pra­cov­ní­ků a tera­pe­u­tů. Tyto služ­by posky­tu­je­me dle potře­by i v domá­cím rodin­ném prostředí.