Hledáme vás, mámo, táto...

Naším poslá­ním je pod­po­ro­vat pěs­toun­ské rodi­ny a jiné peču­jí­cí oso­by v jejich roz­hod­nu­tí dát dětem, kte­ré to potře­bu­jí, šťast­nou a spo­ko­je­nou rodi­nu. Posky­to­vat trva­lou pod­po­ru, pora­den­ství, odbor­nou pomoc, vzdě­lá­vá­ní a dopro­vá­ze­ní dětem a peču­jí­cím osobám.

Jste to mož­ná Vy, kte­ří máte hod­ně lás­ky, síly a sta­teč­nos­ti při­jmout do rodi­ny ohro­že­né dítě. Je stá­le mno­ho dětí, kte­ré čeka­jí na mámu a tátu, tep­lo a bez­pe­čí domo­va. Na své život­ní ces­tě nebu­de­te sami. Může­te se spo­leh­nout na pocho­pe­ní, pomoc i dopro­vá­ze­ní naší organizace.

Více informací Kontaktujte nás

Novinky