Pro pěstouny

Doplňkové odborné služby


Videotrénink interakcí

Jak Videotrénink interakcí v rodině pomáhá ?

 • Zís­kat vět­ší jis­to­tu ve výchově
 • Obje­vit, co dělám dob­ře a z jaké­ho důvo­du se nedaří.
 • Pro­zkou­mat, co se v komu­ni­ka­ci s dítě­tem vlast­ně děje. 
 • Zjis­tit, jak řešit nároč­né výchov­né situace. 
 • Dětem více poro­zu­mět a posí­lit svůj vzá­jem­ný vztah. 

Nebo rodina chce pomoci s těmito situacemi :

 • Dítě je při­ja­to do náhrad­ní rodin­né péče a pěs­touni mu chtě­jí pomo­ci více se začle­nit do rodiny.
 • Dítě nepo­slou­chá.
 • Dítě je plačti­vé, úzkostné.
 • Dítě je nesou­stře­dě­né, neklidné. 
 • Dítě se čas­to vzte­ká, nere­a­gu­je na upo­zor­ně­ní, má ADHD.
 • Dítě má pro­blémy se sourozenci. 
 • Dítě se opož­ďu­je ve vývo­ji nebo má zdra­vot­ní postižení. 
 • Dítě je málo prů­boj­né, zakřik­nu­té, nebo nao­pak je agresivní.

Co to vlastně znamená videotrénink interakcí ?

Tré­nink komu­ni­ka­ce a tera­pie v domá­cím pro­stře­dí rodiny.Pomoc při roz­vo­ji komu­ni­ka­ce s dítě­tem. VTI se zamě­řu­je na roz­voj toho, co se v komu­ni­ka­ci a inter­ak­ci s dru­hý­mi lid­mi daří – nehle­dá chyby.

Budeme hledat na nahrávkách chyby ?

Ne ! Zamě­řu­je­me se hlav­ně na to, co se daří, co fun­gu­je, co je úspěš­né nebo jinak význam­né z hle­dis­ka vašich potřeb. Prá­vě díky zamě­ře­ní pře­de­vším na úspěš­né momen­ty inter­ak­ce je meto­da vyso­ce účin­ná a je mož­no během rela­tiv­ně krát­ké doby dosáh­nout vidi­tel­ných pozi­tiv­ních změn v rodinách.

Jak probíhá ? Střídají se tři části :

 • Návště­va v rodi­ně – nato­če­ní běž­né situ­a­ce pěstouna/ky s dítě­tem v při­ro­ze­ném pro­stře­dí, čili doma.
 • Ana­lý­za nahráv­ky — Video­tre­nér­ka vybí­rá momen­ty, kdy se komu­ni­ka­ce s dítě­tem či jinou oso­bou daří, nebo tako­vé úse­ky, kte­ré jsou z hle­dis­ka potřeb rodi­čů význam­né. A prá­vě o těch­to momen­tech s kli­en­ty hovo­ří při dal­ším domlu­ve­ném setkání. 
 • Návště­va v rodi­ně – roz­ho­vor s pěs­tou­ny nad nahráv­kou — Roz­ho­vor s video­tre­nér­kou vám umož­ní uvě­do­mit si vaše úspěš­né stra­te­gie a na těch spo­leč­ně sta­ví­te a hle­dá­te nové ces­ty k nale­ze­ní řeše­ní obtíž­ných situací.

Jak dlouho spolupráce trvá ?

Trvá v prů­mě­ru od 2 do 7 měsí­ců. Obvyk­lé je, že vidi­tel­né výsled­ky jsou po 3 až 4 cyk­lech prá­ce. (1 cyk­lus = natá­če­ní + ana­lý­za + rozhovor)

Cena

Cena pro pěs­tou­ny s doho­dou se SPR 200Kč za 1 cyk­lus prá­ce. Pro náhrad­ní rodi­ny, kte­ré nema­jí uza­vře­nou doho­du se SPR : 1500Kč za 1 cyk­lus práce.

Máte zájem o Videotrénink interakcí ?

Kontaktujte Mgr. Bronislavu Pipovou
Mgr. Bronislava Pipová

Terapeutické rodičovství

Co je to terapeutické rodičovství a čím se liší od rodičovství běžného, jak ho známe ? 

Tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství vychá­zí z teo­rie atta­chmen­tu a vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu, kte­ré se odli­šu­je od post­trau­ma­tic­ké stre­so­vé poru­chy a jiných trau­mat. Vývo­jo­vé trau­ma vzni­ká prá­vě v dět­ství ztrá­tou pri­már­ní peču­jí­cí oso­by. Je dob­ré vědět, že děti v náhrad­ní rodin­né péči mají v zása­dě vždy poru­chu cito­vé vaz­by a trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem. Pro­je­vy mohou být růz­né a trau­ma jinak hlu­bo­ké. Tyto děti ztra­ti­ly svou prv­ní vzta­ho­vou oso­bu – mat­ku, kte­rá je mini­mál­ně něko­lik měsí­ců nosi­la ve své dělo­ze a se kte­rou byly spo­je­ny jako jed­no tělo. Tato ztrá­ta se zapi­su­je do moz­ku dětí vel­mi hlu­bo­ko a s tím­to fak­tem je tře­ba počí­tat při výcho­vě a péči o ně.

Celý prin­cip tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství vychá­zí z prin­ci­pu PACE (zkrat­ka vychá­ze­jí­cí z ang­lic­kých slov), ve kte­rém je zahr­nu­to při­je­tí, hra­vost, empa­tie a zví­da­vost. S tím vším při­stu­pu­je­me k dítě­ti, kte­ré trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem a posky­tu­je­me mu lás­ky­pl­né pro­stře­dí, ve kte­rém je mož­né násled­ky toho­to trau­ma­tu léčit. S těmi­to doved­nost­mi jsme schop­ni být s tím dítě­tem tam, kde je ono samo a pomá­hat mu ote­ví­rat se a důvě­řo­vat svě­tu kolem sebe. Ten­to pro­ces může být vel­mi dlou­ho­do­bý, ale pod­le stu­dií a výzku­mů se uka­zu­je, že jako jeden z mála je účin­ný. Abychom moh­li být pro děti v náhrad­ní rodin­né péči dob­rý­mi rodi­či, prů­vod­ci či pečo­va­te­li, je tře­ba vytvo­řit pro ně pocit bez­pe­čí. Ten se vytvá­ří přes vztah. Ve vzta­hu byly tyto děti vel­mi zra­ně­ny – ztra­ti­ly svůj prv­ní vztah s blíz­kou oso­bou. Tedy jedi­ně přes vztah se mohou začít léčit a posou­vat na ces­tě k důvě­ře a poci­tu bezpečí.

Díky kur­zu si uvě­do­mí­me, jaké máme sami cito­vé vaz­by, co je pro nás obtíž­né a v čem se nao­pak cítí­me sil­ní. Podí­vá­me se na svět oči­ma dítě­te a může­me dojít k pocho­pe­ní, proč naše děti mají prá­vě tako­vé pro­je­vy, jaké mají, a jak s tím dále nakládat.

Celý kurz je v roz­sa­hu 54 hodin. 

Kdo kurz vede ?

Mgr. Lucie Baliharová
klí­čo­vá pra­cov­ni­ce rodin, orga­ni­zá­tor­ka vzdělávání
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

Mgr. Hele­na Strejčková
psy­cho­lož­ka
+420 775 896 568
strejckova@pestouni.cz

Máte zájem o terapeutické rodičovství ?

Kontaktujte Mgr. Lucii Baliharovou
Mgr. Lucie Baliharová
klíčová pracovnice rodin, organizátorka vzdělávání