❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Pro pěstouny

Vzdělávání

Důle­ži­tou sou­čás­tí dopro­vá­ze­ní je také vzdě­lá­vá­ní, kte­ré pro pěs­tou­ny povin­né ze záko­na a v roz­sa­hu 24 hodin za rok. Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin spo­lu­pra­cu­je s celou řadou odbor­ní­ků – psy­cho­lo­gů, psy­chi­atrů, super­vi­zo­rů, spe­ci­ál­ních peda­go­gů, eto­pe­dů a odbor­ní­ků v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče, kte­ří půso­bí v našem vzdě­lá­va­cím pro­gra­mu jako lek­to­ři. Nabíd­ku vzdě­lá­vá­ní neu­stá­le roz­ši­řu­je­me a dopl­ňu­je­me o nová témata.

Kaž­dá dopro­vá­ze­ná rodi­na má indi­vi­du­ál­ní vzdě­lá­va­cí plán, kte­rý vytvá­ří spo­lu s pěs­tou­ny klí­čo­vý pra­cov­ník rodi­ny. Při sesta­vo­vá­ní vzdě­lá­va­cí­ho plá­nu jsou zohled­ně­ny potře­by a návrhy pěstounů.Zajímá nás i pří­nos pro­běhlé­ho vzdě­lá­vá­ní, kte­ré je mož­no vyjá­d­řit v eva­lu­ač­ním dotazníku.

Pěs­tou­nům i zájem­cům o náhrad­ní rodin­nou péči je k dis­po­zi­ci boha­tá knihov­na odbor­né lite­ra­tu­ry k zapůj­če­ní pro domá­cí studium.
 
Pěs­touni si mohou vybrat z širo­ké nabíd­ky vzdě­lá­va­cích akcí :

Vaše zku­še­nost :Jsme moc rádi, že díky vzdě­lá­vá­ní jsme moh­li poznat jiné pěs­tou­ny. To je pro nás asi nej­vět­ší pří­nos. Vždy toho máme hod­ně na poví­dá­ní. Zpo­čát­ku jsme měli oba­vy z toho množ­ství hodin, kte­ré musí­me absol­vo­vat kaž­dý rok… Nako­nec na kaž­dém ško­le­ní nás něco zau­ja­lo, pomoh­lo, dozvě­dě­li jsme se pokaž­dé mno­ho nových infor­ma­cí. Dokon­ce si nosí­me domů odbor­nou lite­ra­tu­ru, kte­rá nám také lec­cos osvět­lu­je i pomá­há pochopit.

Pěs­toun­ská rodi­na D.

Vzdě­lá­vá­ní a akce