Chci být pěstounem

Jak se staneme pěstouny ?

Abys­te se sta­li dlou­ho­do­bý­mi pěs­tou­ny, pěs­tou­ny na pře­chod­nou dobu ane­bo osvo­ji­te­li musí­te být zařa­ze­ni do evi­den­ce osob vhod­ných stát se pěs­tou­ny. Tomu před­chá­zí pro­ces pro­vě­řo­vá­ní a příprav. 

Díky odbor­ným pří­pra­vám je mož­né zís­kat co nej­ví­ce infor­ma­cí, inspi­ro­vat se zku­še­nost­mi dal­ších lidí, zapo­jit do pří­prav celou rodi­nu. Něko­mu mož­ná může celý pro­ces při­pa­dat dlou­hý, je to však důle­ži­tý čas pří­prav na vel­ké změ­ny v rodině.

V prů­bě­hu pří­prav může­te se sezná­mit s dopro­vá­ze­jí­cí­mi orga­ni­za­ce­mi a vybrat si tu, kte­rá bude rodi­ně po při­je­tí dítě­te opo­rou a se kte­rou budou chtít dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­co­vat v rám­ci Doho­dy o výko­nu pěs­toun­ské péče


Jaké první praktické kroky podniknout ?

Kon­tak­tuj­te pří­sluš­ný obec­ní úřad obce s roz­ší­ře­nou působ­nos­tí pod­le mís­ta Vaše­ho trva­lé­ho byd­liš­tě, oddě­le­ní OSPOD — odbor soci­ál­ně práv­ní ochra­ny dětí. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce s vámi poho­vo­ří o vaší moti­va­ci stát se pěs­tou­ny, o vašich před­sta­vách o dítě­ti a zod­po­ví pří­pad­né dota­zy. Může Vám pomo­ci vypl­nit for­mu­lář Žádost o zařa­ze­ní do evi­den­ce žada­te­lů vhod­ných stát se osvojiteli/pěstouny /pěstouny na pře­chod­nou dobu. Tato žádost se sta­ne zákla­dem pro zalo­že­ní Vaší spi­so­vé doku­men­ta­ce. Sou­čás­tí žádosti je dotaz­ník pro žadatele.
 
Dále je k žádosti potře­ba přiložit :

Pra­cov­ni­ce OSPOD k žádosti při­klá­dá po míst­ním šet­ře­ní své sta­no­vis­ko. V pří­pa­dě, že již rodi­na měla dří­ve svě­ře­né děti do pěs­toun­ské péče, je při­po­je­no také vyjá­d­ře­ní orga­ni­za­ce, se kte­rou mají pěs­touni uza­vře­nou Doho­du o výko­nu pěs­toun­ské péče. Celá spi­so­vá doku­men­ta­ce žada­te­lů je pak pře­dá­na pří­sluš­né­mu kraj­ské­mu úřa­du.


Kdo a na základě čeho rozhodne, zda budeme zařazeni do evidence osob vhodných stát se pěstouny ?

O zařa­ze­ní do evi­den­ce osob vhod­ných stát se pěstouny/pěstouny na pře­chod­nou dobu roz­ho­du­je kraj­ský úřad. Ten má v pro­ce­su zpro­střed­ko­vá­ní péče ústřed­ní roli. Vede nejen evi­den­ci osob vhod­ných stát se pěs­tou­ny, ale také evi­den­ci dětí vhod­ných k umís­tě­ní do pěs­toun­ské péče.

Aby mohl kraj­ský úřad roz­hod­nout, zda budou žada­te­lé zařa­ze­ni do evi­den­ce, je pro­ve­de­no tzv. odbor­né posou­ze­ní. Sou­čás­tí posou­ze­ní psy­cho­lo­ga kraj­ské­ho úřa­du jsou roz­ho­vo­ry, vypl­ně­ní psy­cho­lo­gic­kých tes­tů a zhod­no­ce­ní absol­vo­va­ných odbor­ných pří­prav. Důle­ži­té je, že k při­je­tí dal­ší­ho dítě­te mají mož­nost se také vyjá­d­řit děti žijí­cí v rodi­ně, s ohle­dem na jejich věk a rozu­mo­vou vyspě­lost. Posu­zu­je se také jejich schop­nost při­jmout dítě do rodi­ny. U žada­te­lů o pěs­toun­skou péči na pře­chod­nou dobu se kla­de důraz na schop­nost pečo­vat o děti vyža­du­jí­cí zvlášt­ní péči a schop­nost spo­lu­prá­ce s rodi­či těch­to dětí.

Celý pro­ces zpro­střed­ko­vá­ní není krát­ký, ale důklad­ná pří­pra­va i čas si vše dob­ře pro­mys­let a pra­co­vat s nový­mi poznatky, zís­ka­ný­mi při pří­pra­vě je vel­mi důležitý.


Jak vypadá odborné psychologické posouzení žadatelů ?

Cílem psy­cho­lo­gic­ké­ho posou­ze­ní je vybrat oso­by, kte­ré budou schop­ny své nové nároč­né rodi­čov­ské roli dob­ře dostát, a nao­pak vylou­čit oso­by pro tuto roli nevhod­né. Za závaž­nou kon­tra­in­di­ka­ci je pova­žo­vá­na zejmé­na poru­cha osob­nos­ti (ve smys­lu pro­ble­ma­tic­ky struk­tu­ro­va­né osob­nos­ti, vyka­zu­jí­cí závaž­né odchyl­ky od popu­lač­ní nor­my). Sou­čás­tí psy­cho­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní jsou i tes­to­vé meto­dy, kte­ré jsou zvlád­nu­tel­né napros­tou vět­ši­nou žada­te­lů. Není pro­to tře­ba se jich obá­vat. Zása­dou je nevy­bí­rat rodi­čům děti, ale pro kon­krét­ní děti hle­dat co nej­vhod­něj­ší náhrad­ní rodiče.


Jaký je časový rozsah odborných příprav ?

Pří­pra­vy žada­te­lů o náhrad­ní rodin­nou péči začí­na­jí po napl­ně­ní kur­su. Pro osvo­ji­te­le je sta­no­ve­ný potřeb­ný počet ško­le­ní v roz­sa­hu 48 hodin, pro dlou­ho­do­bé pěs­tou­ny 55 hodin a pro pěs­tou­ny na pře­chod­nou dobu je to 74 hodin vzdělávání.

Pří­pra­va navíc povin­ně zahr­nu­je i pří­pra­vu dětí žijí­cích v rodi­ně osob vhod­ných stát se osvo­ji­te­li či pěs­tou­ny. Pokud již žada­te­lé pří­pra­vy absol­vo­va­li a chtě­jí při­jmout do rodi­ny dal­ší dítě, absol­vu­jí pří­pra­vu v roz­sa­hu nejmé­ně 4 hodin. V rám­ci pří­pra­vy dojde k nové­mu posou­ze­ní jejich sou­čas­né situ­a­ce a vhod­nos­ti pro výkon náhrad­ní rodin­né péče. 


Jakou formou budou přípravy probíhat a jakým tématům budou věnovány ?

Pří­pra­vy pro­bí­ha­jí nejen for­mou před­ná­šek, ale také for­mou dis­ku­zí, prak­tic­kých uká­zek, zážit­ko­vých akti­vit. Může­te se při nich také setkat se zku­še­ný­mi pěs­tou­ny a růz­ný­mi odbor­ní­ky a hovo­řit o tom, co vás zají­má a co potře­bu­je­te vědět/osvětlit.

Jed­not­ný meto­dic­ký manu­ál pří­prav nee­xis­tu­je. Pro­to se obsah kraj od kra­je může lišit. 


Můžeme v průběhu schvalovacího procesu změnit žádost z pěstounské péče na osvojení ?

Jis­tě, tato mož­nost tu je. Psy­cho­lo­ga bude zají­mat, co Vás ke změ­ně roz­hod­nu­tí ved­lo. Je tře­ba to mít dob­ře promyšlené.


Můžeme dostat dítě přes Vaše Sdružení ?

Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin je nápo­moc­no při vyhle­dá­vá­ní osob vhod­ných stát se náhrad­ní­mi rodi­či. Je tře­ba však začít na pově­ře­ném obec­ním úřa­dě a pro­jít pří­pra­va­mi. Jakmi­le bude­te zařa­ze­ni do evi­den­ce osob vhod­ných stát se náhrad­ní­mi rodi­či, může­te se o dětech, kte­ré jsou nabí­ze­ny v rub­ri­ce „Hle­dá­me Vás mámo, táto“, infor­mo­vat.


Potřebujete podpořit, zjistit více informací ?

Uví­tá­me Vás na našich pra­co­viš­tích a nabí­zí­me mož­nost bez­plat­ných osob­ních kon­zul­ta­cí. Z důvo­dů péče o naše stá­va­jí­cí pěs­toun­ské rodi­ny nemu­sí­me být pří­tomni na pra­co­viš­ti, pro­to dopo­ru­ču­je­me osob­ní schůzku si pře­dem domlu­vit telefonicky.

Může­te nás kon­tak­to­vat s jakým­ko­liv dota­zem emai­lem : info@pestouni.cz nebo pro­střed­nic­tvím zprá­vy na face­boo­ku.

Rádi Vám zapůj­čí­me pub­li­ka­ce o náhrad­ní péčí z naší knihov­ny k pro­stu­do­vá­ní. Může­te se podí­vat i na naše bez­plat­né webi­ná­ře ane­bo poslech­nout pod­cast Náhrad­ka. 

Ane­bo navštiv­te náš nový web Budoucipestouni.cz — Uva­žu­je­te o pěs­toun­ství ? Pomů­že­me vám v pro­ce­su rozhodování

Těší­me se na spo­lu­prá­ci s Vámi !