Vzdělávání a akce

Webináře a akce pro širokou veřejnost

Zde pro zájem­ce z řad širo­ké veřej­nos­ti před­sta­vu­je­me zají­ma­vá téma­ta, kte­rá se týka­jí pěs­toun­ské péče, sezna­mu­je­me se základ­ní­mi pojmy a dal­ší­mi téma­ty, kte­ré se týka­jí dětí v pěs­toun­ské péči.

Pokud máte chuť pojď­te se podí­vat na naše webi­ná­ře zdar­ma ane­bo poslech­ně­te náš pod­cast Náhrad­ka. Dal­ší infor­ma­ce najde­te na našem You­Tu­be kaná­le. Zde dopo­ru­ču­je­me ke shléd­nu­ti roz­ho­vor s Mgr. Vero­ni­kou Karou­šo­vou, vedou­cí Náhrad­ní rodin­né péče, lek­tor­kou a kon­zul­tant­kou pří­prav náhrad­ní rodin­né péče pro Stře­do­čes­ký kraj o tom, co zvá­žit, než se roz­hod­ne­te pro pěs­toun­skou péči. 

Význam rodiny pro vývoj dítěte

Přednáší PhDr. Irena Sobotková

Ústředním tématem webináře je význam rodiny pro zdravý vývoj dítěte. V kontextu pěstounské péče poskytne potenciálním zájemcům o pěstounství užitečné informace o roli rodiny v pomoci ohroženým dětem. Nabídne hlubší porozumění jedinečnosti (funkční) rodiny a její úlohy v životě člověka.   

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Pěstounská péče pohledem psychologa

Přednáší PhDr. Mgr. Michal Tesař

V tomto webináři se dotkneme otázek motivace zájemců o pěstounství. Dále nabídneme stručný přehled disfunkcí biologických rodin a poukážeme na to, s jakými potížemi mohou přicházet děti do pěstounské péče a s čím se pěstoun může potýkat. 

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Systém péče o ohrožené děti

Přednáší Bc. Taťána Sojková

Webinář podrobně osvětlí zájemcům problematiku sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v ČR, včetně legislativního rámce SPOD a popíše roli orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v procesu pomoci ohroženým dětem. 

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Duchovní rozměr pěstounství pohledem kněze

Přednáší P. Tomáš Žižkovský

Co má kněz do pěstounství co mluvit? Co se myslí "duchovním rozměrem" pěstounství? Na tyto a další otázky odpoví v tomto webináři P. Tomáš Žižkovský, římskokatolický kněz a nejstarší z rodiny Žižkovských. Jeho rodiče vychovávali 7 vlastních děti a 8 přijali do pěstounské péče. Co je k tomu vedlo? I o tom se dozvíte z našeho webináře. 

Webinář byl zpracován v roce 2021 v projektu Hledáme vás, mámo, táto! – osvěta a vzdělávání veřejnosti v oblasti NRP v Jihomoravském kraji, podpořeného z dotačního programu Rodina.

Máte zájem o přístupy k těmto webinářům?
Kontaktujte nás.

Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
Mgr. Hana Lukešová Bartáková, DiS.
koordinátorka vzdělávání