❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Vzdělávání a akce

Akce pro odbornou veřejnost

Od roku 2022 při­pra­vu­je­me k rea­li­za­ci akre­di­to­va­né kur­zy pro odbor­ní­ky z řad soci­ál­ních pra­cov­ní­ků, peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků a úřed­ní­ků OSPOD. Naše kur­zy a semi­ná­ře budou mít akre­di­ta­ci u MPSV, MŠMT a MV. Téma­ta a dal­ší podrob­nos­ti se dozví­te kon­krét­ně u daných vzdě­lá­va­cích modulů.

Tyto kur­zy bude mož­né objed­nat i na klíč.

Aktu­ál­ní nabídka.