Vzdělávání a akce

Vzdělávání na klíč

Chcete uspořádat vzdělávání na klíč pro vaše pěstouny ? Máte zájem o naše webináře ?

Nabí­zí­me odbor­né zku­še­nos­ti a tech­nic­kou pod­po­ru. Webi­ná­ře zajiš­ťu­je­me v pro­stře­dí Meet. Kon­krét­ní podo­ba webi­ná­ře se bude odví­jet od vašich poža­dav­ků a vybra­né­mu téma­tu. Dél­ka webi­ná­řů může být od 2 do 24 hodin roz­lo­že­ných do více dní a v čase, kte­rý vám vyho­vu­je, včet­ně víken­dů. Pokud vaše téma v níže uve­de­ném pře­hle­du nena­jde­te, kon­tak­tuj­te nás s dota­zem, rádi vám vyjde­me vstříc. Dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je­me s odbor­ní­ky z růz­ných obo­rů, kte­ří lek­to­ru­jí širo­kou šká­lu témat jak pro naše pěs­tou­ny tak i pro jiné posluchače.

Cena za rea­li­za­ci webi­ná­ře na klíč je 300,-Kč/hodina/účastník. 

Aktuálně nabízíme tato témata :

Máte zájem o vzdělávání na klíč?

Kontaktujte Mgr. Hanu Bartákovou Lukešovou