Blog

Budeme vám blíž i na Vysočině

19. ledna 2023 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
Budeme vám blíž i na Vysočině

Myš­len­ka otevřít novou poboč­ku někde mezi Brnem a Čes­ký­mi Budě­jo­vi­ce­mi, kde není slu­žeb pro pěs­tou­ny zrov­na pře­hr­šel, v loň­ském roce uzrá­la, a tak vám od jara nabíd­ne­me pomoc­nou ruku na Vyso­či­ně. V Tel­či bude pěs­toun­ské rodi­ny dopro­vá­zet Zdeň­ka Zama­za­lo­vá a časem i dal­ší klí­čo­vé pra­cov­ni­ce. Pro začá­tek tedy pár slov na sezná­me­ní se Zdeňkou.

Co vás přivedlo mezi pěstouny ? Jaká je vaše osobní zkušenost s touto oblastí ?

Má úpl­ně prv­ní zku­še­nost se sku­teč­nos­tí, že děti vyrůs­ta­jí mimo svou bio­lo­gic­kou rodi­nu, se jme­no­va­la Bla­nič­ka a byd­le­la v dět­ském domo­vě. Kama­rá­di­la jsem se s ní jako malá hol­ka a ona mě něko­li­krát vza­la k ní do domo­va na návštěvu.

V soci­ál­ní oblas­ti jsem zača­la pra­co­vat před téměř tři­ce­ti lety. Nej­pr­ve jsem vyplá­ce­la dáv­ky pro rodi­ny s dět­mi, navště­vo­va­la jsem rodi­ny v jejich domo­vech a ráda naslou­cha­la jejich pří­bě­hům. V roce 2003 jsem se zača­la pro­fes­ně věno­vat oblas­ti soci­ál­ně práv­ní ochra­ny dětí, mimo jiné pra­cov­ní čin­nos­ti jsem se setká­va­la s pěs­toun­ský­mi rodi­na­mi a jejich dět­mi. Pěs­tou­ny jsem obdi­vo­va­la a byli pro mne vel­kou inspi­ra­cí v mno­ha směrech.

Co jste vystudovala, jaké kurzy nebo výcviky máte za sebou nebo je právě proděláváte ? 

Vystu­do­va­la jsem peda­go­gic­kou fakul­tu, obor soci­ál­ní peda­go­gi­ka. Absol­vo­va­la jsem něko­lik výcvi­ků zamě­ře­ných na komu­ni­kač­ní doved­nos­ti – výcvik v medi­a­ci u Rad­ky Med­ko­vé, kou­čo­va­cí tech­ni­ky v Tre­me­di­as. Na pře­lo­mu let 2013 a 2014 jsem se zúčast­ni­la jed­no­se­mest­rál­ní­ho výcvi­ku pod vede­ním pana doc. PhDr. Oldři­cha Matouš­ka a paní PhDr. Hany Paz­la­ro­vé. Ten­to výcvik byl zamě­řen na prá­ci s náhrad­ní­mi rodi­či, a pře­de­vším s jejich dět­mi. V letech 2021 a 2022 jsem se účast­ni­la sebe­roz­vo­jo­vé­ho kurzu.

Jaké profesi jste se věnovala dříve ?

Do loň­ské­ho roku jsem pra­co­va­la jako vedou­cí oddě­le­ní náhrad­ní rodin­né péče na Magis­trá­tu měs­ta Jihlavy.

Nová pobočka bude v Telči. Proč právě tam ?

Při výbě­ru mís­ta nové poboč­ky jsme si klad­li za cíl, nabíd­nout služ­by pro pěs­toun­ské rodi­ny tam, kde jich zatím moc není. Telč leží v jiho­zá­pad­ní čás­ti kra­je Vyso­či­na, sou­se­dí s Jiho­čes­kým kra­jem a důle­ži­tá je také vel­mi dob­rá doprav­ní obsluž­nost z růz­ných smě­rů. A konec­kon­ců Telč je krás­né měs­to zná­mé his­to­ric­kým náměs­tím, kte­ré je zapsá­no na Sezna­mu svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO.

Co nabídnete pěstounům z Vysočiny hned od začátku a s čím mohou počítat, až se pobočka trochu rozšíří ?

Hned od začát­ku mohu nabíd­nout uza­vře­ní doho­dy o výko­nu pěs­toun­ské péče jak s pěs­tou­ny, kte­ří vyko­ná­va­jí dlou­ho­do­bou pěs­toun­skou péči, tak i s pěs­tou­ny na pře­chod­nou dobu, dále pod­po­ru při výko­nu pěs­toun­ské péče, při výcho­vě dětí, zajiš­tě­ní asis­to­va­ných kon­tak­tů s bio­lo­gic­kou rodi­nou, vzdě­lá­vá­ní a také pora­den­ství pro zájem­ce o náhrad­ní rodi­čov­ství. Až se pobočka roz­ší­ří a bude­me dopro­vá­zet více rodin zde na Vyso­či­ně, bude­me pořá­dat tzv. klu­bo­vá setká­ní pro pěs­toun­ské rodi­ny, kte­ré peču­jí o děti dlou­ho­do­bě a setká­ní pro pěs­toun­ky na pře­chod­nou dobu, kte­ré peču­jí o děti pou­ze dočas­ně a při­pra­vu­jí je na pře­chod do sta­bil­ní­ho rodin­né­ho pro­stře­dí. Tato setká­ní jsou mezi pěs­tou­ny oblí­be­ná, pro­to­že si v bez­peč­ném pro­stře­dí sdě­lu­jí své zku­še­nos­ti při výcho­vě dětí a vzá­jem­ně se inspi­ru­jí. Urči­tě se zapo­jí­me do akcí, kte­ré pořá­dá Kraj Vyso­či­na a dal­ší orga­ni­za­ce v našem regi­o­nu v rám­ci akti­vit pro rodi­ny s dětmi.

Kde pobočku SPR lidé v Telči najdou, které dny a hodiny budete přítomna a jaký je další telefonický mailový kontakt ?

Pobočka bude v Tel­či ote­vře­ná během prv­ní­ho polo­le­tí letoš­ní­ho roku, síd­lo poboč­ky bude zve­řej­ně­no na webo­vých strán­kách a již nyní fun­gu­je­me v pra­cov­ní dny na tele­fon­ním čís­le 732 409 455 a emai­lu zamazalova@pestouni.cz, kde je mož­né si domlu­vit schůzku.

Co můžete už teď slíbit stávajícím pěstounům a těm, kteří pěstounství zvažují ?

Pro stá­va­jí­cí pěs­tou­ny pře­de­vším pod­po­ru, dopro­vá­ze­ní na jejich ces­tě pěs­toun­skou péčí a pří­pad­né zpro­střed­ko­vá­ní odbor­né pomo­ci. Zájem­cům o pěs­toun­ství mohu při­blí­žit, co vlast­ně je pěs­toun­ská péče, co obná­ší, jaké před­po­kla­dy by měl mít pěs­toun, jak pro­bí­há pro­ces od podá­ní žádosti po schválení.

Naše vzni­ka­jí­cí pobočka má vol­nou kapa­ci­tu, tak­že se těším na nové rodi­ny, kte­ré budu dopro­vá­zet a pomá­hat jim s péči o při­ja­té děti. A také věřím, že se poda­ří najít dal­ší, budou­cí pěs­tou­ny, aby více dětí zís­ka­lo novou rodinu.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu