❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Blog

Dáváte si novoroční předsevzetí ?

16. ledna 2023 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
Dáváte si novoroční předsevzetí ?

V prv­ním týd­nu nové­ho roku jsme napsa­li pár osob­nos­tem, kte­ré mají něco spo­leč­né­ho se svě­tem pěs­toun­ství, jak jsou na tom s novo­roč­ní­mi před­se­vze­tí­mi a plně­ním snů. Tady jsou tedy jejich odpovědi :

PhDr. Štěpán Vymětal, PhD.
psycholog

Jak se dívá­te na novo­roč­ní předsevzetí ?

Je to věcí kaž­dé­ho jed­not­liv­ce, zda je mu tako­vé plá­no­vá­ní přínosem.

Dává­te si je vy sám ?

Sám si novo­roč­ní před­se­vze­tí nedá­vám, mám spí­še dlou­ho­do­bé plá­ny na více let…

Tak­že ani pro leto­šek nemám žád­né osob­ní předsevzetí.

Plá­nu­je­te si letos spl­nit něja­ký sen ? Pokud je to pub­li­ko­va­tel­né, co to je ?

Nic tako­vé­ho v plá­nu nemám. Mým obec­ným přá­ním je, aby skon­či­la vál­ka na Ukra­ji­ně vítěz­stvím svo­bo­dy a demokracie. 


PhDr. Jeroným Klimeš, PhD.
psycholog

Já si novo­roč­ní před­se­vze­tí nedá­vám, tak­že není co odpo­ví­dat. Jsem zastán­cem spíš toho, co se dří­ve dopo­ru­čo­va­lo v kos­te­le. Tzn. pra­vi­del­né zpy­to­vá­ní svě­do­mí, popř. jak se tomu říká v psy­cho­lo­gii, neu­ro­lin­gvis­tic­ké pro­gra­mo­vá­ní. Ono je to vel­mi podob­né. Kaž­dý den nebo kaž­dý rok, si pro­jít co se poda­ři­lo, nepo­da­ři­lo a naplá­no­vat dal­ší kus ces­ty, včet­ně nedo­dě­la­ných res­tů. Dal­ší dobrou pra­xí, kte­rou jsem pře­vzal od své­ho strý­ce je psa­ní novo­roč­ních výroč­ních zpráv o tom, co se sta­lo za uply­nu­lý rok. Je to tako­vá krát­ká kro­ni­ka naší rodi­ny a mého živo­ta. Za letoš­ní rok je to zde : http://pf.klimes.us.


Mgr. et MgA. Helena Regnerová
speciální pedagožka a psychoterapeutka

Jak se dívá­te na novo­roč­ní předsevzetí ?

Na před­se­vze­tí se dívám jako na něco, co je vlast­ně vel­mi vhod­ným nástro­jem pro pod­po­ru naše­ho psy­chic­ké­ho sta­vu. Ale musí být reál­né, slo­že­né z men­ších pro člo­vě­ka moti­vu­jí­cích kro­ků a musí vychá­zet z dané­ho člo­vě­ka. Pro­to­že před­se­vze­tí vznik­lo ze slov “vzít něco před sebe” jde vlast­ně o mož­nost podí­vat se na věci, kte­ré jsou pro mne důle­ži­té. Při­jde mi to jako mož­nost si uspo­řá­dat pri­o­ri­ty a pojme­no­vat si cíle i jed­not­li­vé kro­ky k nim. Jako vel­ké nebez­pe­čí vidím, když před­se­vze­tí prá­vě tyto atri­bu­ty nemá a dělá se jen pro­to, že je 1. 1.

Dává­te si je vy sama ?

Sama si k dání osob­ních před­se­vze­tí volím roz­hod­ně jiná data. Tako­vá, kte­rá mi k dosa­že­ní mohou pomo­ci. Vím, že vzhle­dem k mým led­no­vým pra­cov­ním povin­nos­tem v rám­ci mé pozi­ce ředi­tel­ky, je 1. leden snad ten nej­hor­ší čas na před­se­vze­tí, kte­rá jsou pro mne důle­ži­tá a kte­rá bych si chtě­la splnit.

Jest­li ano, jaké je to vaše letoš­ní a zača­la jste ho už plnit ?

Ješ­tě pra­cu­ji na věcech, kte­ré jsem si dala “před sebe” již dříve.

Plá­nu­je­te si letos spl­nit něja­ký sen ? Pokud je to pub­li­ko­va­tel­né, co to je ?

A sně­ní vní­mám jako mož­nost uvol­ně­ní a nemám tedy sny, kte­ré bych si chtě­la spl­nit, pro­to­že bych je najed­nou bra­la jako úko­ly. Co bych si ale přá­la je, abych moh­la, kdy­ko­liv budu chtít a potře­bo­vat, se zasnít. A to pře­ji i všem čtenářům.


Mgr. et Mgr. Hana Brodníčková
pěstounka

Jak se dívá­te na novo­roč­ní předsevzetí ?

Jak se dívám na novo­roč­ní před­se­vze­tí ? Asi jako na to, že téměř kaž­dý člo­věk má v sobě urči­tou potře­bu se měnit, sna­žit se zlep­šo­vat na sobě věci, s kte­rý­mi není spo­ko­je­ný… Čili vlast­ně to, kde cítí, že není sám se sebou v sou­la­du… Někdy to mohou být prá­vě věci, ke kte­rým postup­ně došlo v důsled­ku rané­ho trau­ma­tu — např. věci vzta­ho­vé, nebo závis­lost­ní… Ale prá­vě pro­to se je málo­kdy poda­ří tou­to for­mou změ­nit. Na to nesta­čí se roz­hod­nout, je potře­ba na sobě pra­co­vat i jinak.

Dává­te si je vy sama ?

Když jsem byla mno­hem mlad­ší, tak jsem si novo­roč­ní před­se­vze­tí dáva­la, a nikdy se mi je nepo­da­ři­lo dodr­žet. 😊 Teď už si je nedá­vám, mož­ná pro­to, že jsem spo­ko­je­ná s tím, jak žiju a když chci něco změnit/zavést do živo­ta něco nové­ho, nepo­tře­bu­ji s tím čekat na Nový rok. 😊

Plá­nu­je­te si letos spl­nit něja­ký sen ? Pokud je to pub­li­ko­va­tel­né, co to je ?

Sny si plním prů­běž­ně. Ráda bych jela s dru­hou nej­star­ší a nejmlad­ší dce­rou na well­ness, jako jsme to dří­ve spo­leč­ně dělá­va­ly, když žila ta star­ší ješ­tě doma. A plá­nu­je­me to. Také bych jela ráda zase po něko­li­ka letech do Ang­lie za „svou rodi­nou“, u kte­ré jsem před dáv­ný­mi lety děla­la au-pair. Dou­fám, že to v létě vyjde. A ješ­tě bych byla ráda, kdy­by se poda­ři­lo vydat kni­hu mých bás­ni­ček a ráda bych zača­la psát dal­ší kníž­ku — uvi­dím, zda a kdy to vyjde… Pokud nejde o ces­to­vá­ní, kde je urči­té plá­no­vá­ní potře­ba, nedá­vám si na sny časo­vé limi­ty. Ono to pros­tě při­jde v pra­vý čas.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu