Blog

Děti jsou to nejcennější, co máme, takže příslušné zákony potřebujeme opravdu kvalitní

19. února 2024 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
Děti jsou to nejcennější, co máme, takže příslušné zákony potřebujeme opravdu kvalitní

Před­se­da SPR Ing. Mgr. Pavel Šmýd už dlou­ho půso­bí v růz­ných pra­cov­ních sku­pi­nách Minis­ter­stva prá­ce a soci­ál­ních věcí, a to i v těch, kte­ré se podí­lí na pří­pra­vě záko­nů regu­lu­jí­cích pěs­toun­skou péči. Zákon 359/1999 Sb. má cel­kem 47 nove­li­za­cí. Posled­ní nove­la plat­ná od 1. 1. 2022 se uká­za­la jako ne zrov­na doko­na­lá, a tak se při­pra­vu­je nove­la nove­ly. Ovšem záro­veň se pra­cu­je na úpl­ně novém zně­ní záko­na o soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dětí, pro­to­že ten stá­va­jí­cí vychá­zí z práv­ní nor­my sta­ré šede­sát let a spo­leč­nost se od té doby význam­ně proměnila.

Jak si tedy sto­jí pří­pra­va nove­ly a záro­veň nové­ho zákona ?

Původ­ně se mělo kon­cem lis­to­pa­du 2023 před­lo­žit para­gra­fo­vé zně­ní nové­ho záko­na o soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dětí. Záko­na, kte­rý napří­klad v Dán­sku při­pra­vo­va­li devět let. U nás si na to vyhra­di­li jeden rok, nece­lý. No a v dané chví­li se v pěti pra­cov­ních sku­pi­nách, kte­ré se tomu věnu­jí, uká­za­lo, že je tře­ba zvol­nit. Spous­ta rozum­ných lidí, kte­ří se v této oblas­ti pohy­bu­jí, mají zku­še­nos­ti i ze zahra­ni­čí, jsou schop­ni se podí­vat také do budouc­na a mimo jiné vidí tren­dy, kam se posou­vá náhrad­ní rodin­ná péče v Evro­pě, se do toho mohou zapojit.

Nový zákon by měl být účin­ný tře­ba příš­tích dva­cet let. Ten sou­čas­ný byl schvá­le­ný v roce 1999 a to ješ­tě vel­ká část byla pře­vza­ta ze záko­na schvá­le­né­ho v roce 1964. Doba pokro­či­la a je potře­ba ho obno­vit. Nove­li­za­cí ho vylep­šit zjev­ně nepů­jde a nový zákon stih­nout za jeden rok také ne.

Přes­to­že tam byla sna­ha, z rozum­ných důvo­dů, nový zákon rych­le pro­hla­so­vat, tak se to pak celé při­brz­di­lo s tím, že je tře­ba při­pra­vit úpl­ně nové zákla­dy. V někte­rých pří­sluš­ných sku­pi­nách je prá­ce na pod­kla­dech vel­mi kva­lit­ně, peč­li­vě a zod­po­věd­ně pro­vá­dě­ná. Při­nes­lo mi radost, že po úvod­ním setká­ní, když opadlo prvot­ní nad­še­ní a všich­ni si říka­li : bude to zase jako obvykle, minis­ter­stvo nás svo­lá, ale pak si to zase udě­lá po svém, nao­pak se zača­li zapo­jo­vat dal­ší a dal­ší odbor­ní­ci. Tak si mys­lím, že by ten pro­ces mohl být ne úče­lo­vý, ale účel­ný. Tedy dou­fám, že ten zákon bude oprav­du kvalitní.

Co tedy bude s nove­lou novely ?

Nove­la se musí při­pra­vit, mimo jiné pro­to, že v té oblas­ti, kte­rá se i nás týká, je tře­ba rych­le upra­vit někte­ré věci ohled­ně pří­prav pěs­tou­nů, psy­cho­lo­gic­kých posud­ků, pří­bu­zen­ské pěs­toun­ské péče, svě­ře­nec­tví a podob­ně. 13. břez­na 2024 bude dru­hé čte­ní a teď se sbí­ra­jí připomínky.

Ta posled­ní nove­la má své mou­chy, i když cel­ko­vě jí jde o pod­po­ru péče o děti. Nešťast­né je tře­ba děle­ní pěs­tou­nů na pří­bu­zen­ské a zpro­střed­ko­va­né. Je pře­ce jed­no, jest­li je o dítě pečo­vá­no u babič­ky, pěs­tou­na, strýč­ka… Je to stá­le stej­né dítě v cen­t­ru dění a pokud by bylo pena­li­zo­vá­no za to, že je v péči u babič­ky, a ne u nepří­buz­ných pěs­tou­nů, tak je to špat­ně. A zatím, po posled­ní úpra­vě záko­na, to fun­gu­je tak, že : „jsi u babič­ky, dosta­ne­te méně peněz“. Pro stát to zase není tako­vá úspo­ra, ale dítě to pozna­me­ná hod­ně. Chce­me, aby dítě do živo­ta star­to­va­lo, řek­ně­me, z pozi­ce niž­ší střed­ní tří­dy, a ne jako soci­ál­ní pří­pad. Toto není z mé hla­vy, ale z rakous­ké zku­še­nos­ti, kte­rá se jim osvědčila.

Jaké změ­ny tedy mohou pěs­touni v nove­le očekávat ?

Měly by se narov­nat pěs­toun­ské dáv­ky. Jak jsem už řekl, je pře­ce veli­ká nespra­ve­dl­nost pro dítě, jehož mat­ka je tako­vá a mako­vá, aby spadlo do špat­ných pomě­rů a tře­ba nezís­ka­lo ani výuč­ní list. Je tře­ba, aby mělo něja­kou ško­lu, ale­spoň střed­ní, pro­to­že mu to dává lep­ší mož­nos­ti star­tu do živo­ta. Naštěs­tí už si uvě­do­mu­je­me, že vzdě­lá­ní je důle­ži­té, ovšem něco sto­jí. A když babič­ky a dědeč­ci děti na ško­lách drží, tak už jen povin­né vyba­ve­ní, dojíž­dě­ní a všech­ny dal­ší plat­by oko­lo, a to se baví­me o stát­ních ško­lách, kde se nepla­tí škol­né, tak to všech­no je drahé.

A ješ­tě je tam jed­na věc, kte­rá se týká pří­prav a dopro­vá­ze­ní v pří­pa­dě pří­bu­zen­ských pěs­tou­nů. V nové úpra­vě by se měl klást důraz na roz­hod­nu­tí a svo­bo­du člo­vě­ka. Abych to vysvět­lil : pří­bu­zen­ský pěs­toun by se mohl roz­hod­nout, zda při­jme dopro­vá­ze­ní a dosta­ne pěs­toun­ské dáv­ky nebo nebu­de dopro­vá­zen, a pak zůsta­ne bez dávek.

Je to troš­ku nátlak, pravda ?

Je, ale může se roz­hod­nout. V pří­pra­vách, kte­ré by měl absol­vo­vat, se dozví, jaké má mož­nos­ti a může si vybrat, co mu více vyho­vu­je. Z oblas­ti opo­zič­ní­ho poli­tic­ké­ho spek­tra se ozý­vá, že to jis­tě bude vol­né pole pro korupč­ní jed­ná­ní. To si tak úpl­ně nemys­lím, ale zato si mys­lím, že by měl být pod­po­řen sys­tém inspek­cí. A byl bych vše­mi dese­ti pro pou­ži­tí stej­né­ho postu­pu, jako mají v Ang­lii : když člo­věk spáchá váž­ný pře­stu­pek nebo trest­ný čin v oblas­ti náhrad­ní péče o dítě, už nikdy se v ní nesmí pohy­bo­vat. To by si lidé v pří­sluš­ných orga­ni­za­cích vel­mi roz­mys­le­li, jest­li budou ris­ko­vat ztrá­tu profese.

Co ješ­tě dal­ší­ho by mělo být v nove­le zakotveno ?

Za vel­mi důle­ži­té v při­pra­vo­va­né nove­le pova­žu­ji sku­teč­nost, že do budouc­na ve chví­li, kdy se řeší kon­tak­ty dítě­te s dal­ší­mi oso­ba­mi, budou sou­dy vyža­do­vat opis trest­ní­ho rejstří­ku. Dří­ve to byl výpis. A z výpi­su se někte­ré zázna­my po urči­té lhů­tě vyma­žou, ale v opi­su zůstá­va­jí. Dvě pís­men­ka, ovšem vel­mi důle­ži­tá pro ochra­nu dítě­te. V nove­le bude přes­ně sta­no­ve­no, kte­ré pře­stup­ky jsou pro kon­takt s dítě­tem vylu­ču­jí­cí. Koli­krát se sta­lo, že někdo dostal dítě na víkend nebo část prázd­nin, a pak se uká­za­lo, že jeho pře­stup­ky byly oprav­du neslu­či­tel­né se sou­ži­tím s dítě­tem. Tako­vý člo­věk by se vůbec k dětem neměl dostat, ale jeho poru­še­ní záko­nů už byla zama­zá­na, a tak se na ně nepři­šlo. Pro ochra­nu dítě­te je tato změ­na vel­mi důležitá.

Zákon 359/1999 Sb. má na svém kon­tě už 47 nove­li­za­cí, chys­tá se 48. Není to tro­chu moc ?

I v zemích s vel­mi kva­lit­ně nasta­ve­ným práv­ním sys­té­mem, kde náhrad­ní rodin­ná péče fun­gu­je bez pře­ru­še­ní, ne jako u nás, jsou s náhrad­ní rodin­nou péčí v záko­nech pro­blémy a všu­de se to řeší. Záko­ny se musí upra­vo­vat, při­způ­so­bo­vat změ­nám ve spo­leč­nos­ti a tren­dům, kte­ré život pěs­toun­ských dětí ovliv­ňu­jí. Je tře­ba, aby nový zákon byl tak kva­lit­ně při­pra­ve­ný, že vydr­ží del­ší dobu bez tako­vé dáv­ky novelizací.


Sou­bor otá­zek a odpo­vě­dí k nove­le záko­na č. 359/1999 Sb., o soci­ál­ně-práv­ní ochra­ně dětí :

a8e38e­ae-e680-6e22-1d55-b3e616­f2a­fd0 (mpsv.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu