Blog

Děti jsou to nejdůležitější, co máme

01. března 2024 Lenka Pospíšilová 9 minut čtení
Děti jsou to nejdůležitější, co máme

Co se udá­lo v roce 2023 v oblas­ti pěs­toun­ské péče, co je nové­ho ve Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin a jaké změ­ny se chys­ta­jí ? O tom všem a také o osob­ních zážit­cích, kte­ré kaž­dý potře­bu­je, má-li ho prá­ce těšit a napl­ňo­vat, povyprá­věl před­se­da SPR Pavel Šmýd.

Jak bys­te zhod­no­til loň­ský rok ? Co se poved­lo a co moh­lo být lepší ?

Radost mám z poboč­ky v Plzni, kte­rá se pře­stě­ho­va­la do nových pro­stor. Roz­rost­la se, tak potře­bo­va­la více mís­ta. A teď, s těmi nový­mi pra­cov­na­mi a kon­zul­tač­ní­mi míst­nost­mi, se zača­li vel­mi dyna­mic­ky roz­ví­jet. Ta změ­na je povzbu­di­la a doda­la jim novou energii.

Muse­li mě tro­chu pře­mlou­vat, pro­to­že to jsou pro­sto­ry o dost vět­ší, a tedy i finanč­ně nároč­něj­ší. Jejich argu­ment zněl : napl­ní­me je čin­nos­tí. Hez­ké před­se­vze­tí, kte­ré dodr­žu­jí. Dosta­li se o kus výš a z toho mám radost oprav­du velkou.

Zají­ma­vý začá­tek byl v naší nej­no­věj­ší poboč­ce v Tel­či. Prv­ní krok byl dyna­mic­ký, na zahá­je­ní při­šel před­se­da sená­tu Vystr­čil, pan posla­nec Kaň­kov­ský, sta­ros­ta Tel­če i mís­tosta­ros­to­vé a všich­ni jsme si říka­li, jak to bude skvě­le fun­go­vat. Pak se uká­za­lo, že někte­rým lidem ta pobočka neby­la po vůli a pou­ži­li pro­ti ní postu­py, kte­ré se oprav­du nedě­la­jí. Zkrát­ka muse­li jsme pře­ko­ná­vat pře­káž­ky, kte­ré jsme oprav­du neče­ka­li. Nicmé­ně se to zlep­ši­lo a pobočka už má dvě pra­cov­ni­ce, pro­to­že počet dohod na dopro­vá­ze­ní se zvyšuje.

Dal­ší nejmlad­ší pobočka je v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Už se také etablo­va­la, s taměj­ší­mi OSPO­Dy spo­lu­pra­cu­je vel­mi dob­ře. Pra­cov­ni­ce jsou obě­ta­vé a posky­tu­jí rodi­nám oprav­du solid­ní podporu.

Kro­mě­říž fun­gu­je sta­bil­ně a spo­leh­li­vě. Tro­šin­ku by potře­bo­va­la při­dat něja­ké doho­dy, ale to přijde.

No a Brno je nej­star­ší, sil­ná pobočka se spous­tou lidí. Tady spíš řeší­me inter­viz­ní pod­po­ru a poma­lu i gene­rač­ní obmě­nu. Také se zamě­řu­je­me na spo­lu­prá­ci mezi jed­not­li­vý­mi pra­cov­ni­ce­mi, aby se co nej­ú­čin­ně­ji navzá­jem podpořily.

Kte­rý čin SPR za rok 2023 vám při­pa­dá pro pěs­tou­ny nejužitečnější ?

Kro­mě pozi­tiv­ní změ­ny v Plzni, o kte­ré jsem už mlu­vil, jsme poskyt­li práv­ní pora­den­ství a dopo­ru­če­ní něko­li­ka rodi­nám, a to pak ovliv­ni­lo roz­hod­nu­tí sou­dů. Ve výsled­ku se tak při­ja­tým dětem dosta­lo lep­ší ochrany.

A co pozi­tiv­ní­ho se v roce 2023 udá­lo pro pra­cov­ni­ce a pra­cov­ní­ky SPR ?

Měli jsme setká­ní celé­ho Sdru­že­ní zamě­ře­né na hod­no­ty a vizi orga­ni­za­ce. Bylo to moc hez­ké, při­nes­lo svo­je plo­dy a všich­ni z toho žije­me. Zapr­vé jsme se potka­li a za dru­hé jsme hovo­ři­li o tom, jak se chce­me pro­fi­lo­vat vůči rodi­nám, insti­tu­cím i veřejnosti.

Jed­nou z hod­not, kte­rá byla čas­to zmi­ňo­va­ná, je odvaha.

Pra­cov­ni­ce musí být odváž­né, pro­to­že ne vždy je jed­ná­ní, do kte­ré­ho vstu­pu­jí, klid­né a vstříc­né. Když jde o zájem dítě­te, je tře­ba být zása­do­ví. A k těm hod­no­tám pat­ří také smy­sl pro humor.

V roce 2023 nasta­lo něko­lik per­so­nál­ních změn. Jak to vzniklo ?

Cel­kem při­ro­ze­ně. Někte­ré kole­gy­ně ode­šly na mateř­skou dovo­le­nou. Je to radost­né, ovšem najít za ně náhra­du, už tak jed­no­du­ché není. Zvlášť když ta situ­a­ce nasta­ne ze dne na den. Nemá­me žád­né rezer­vy v lidech, všich­ni mají kapa­ci­tu napl­ně­nou. Nej­vět­ší pro­blém měli v praž­ské poboč­ce. Paní Micha­lo­vá muse­la rych­le najít náhra­du za dvě z pěti dopro­vá­ze­jí­cích pra­cov­nic, aby byly všech­ny rodi­ny dob­ře obslou­že­ny. Tak­že v Pra­ze se v roce 2023 kona­lo šest výbě­ro­vých říze­ní z nichž vze­šly dvě nové tváře.

Poma­lu také dochá­zí ke gene­rač­ní výmě­ně. Máme kole­gy­ně, kte­ré už začí­na­jí poci­ťo­vat sta­ros­ti věku a nechtě­jí celý úva­zek. V té chví­li se jim sna­ží­me umož­nit, aby v SPR pra­co­va­ly dál, pro­to­že jejich zku­še­nos­ti jsou cen­né, nechá­me jim rodi­ny, kte­ré zna­jí tře­ba deset, pat­náct let, ale pro vět­ši­nu jejich rodin musí­me najít něko­ho nové­ho, kdo má pro tuto prá­ci dispozice.

Mění se počet rodin, kte­ré SPR doprovází ?

Rodin nám při­bý­vá. Sice někte­ré uby­dou, pro­to­že při­ja­té děti zle­tí, ale zase se při­hlá­sí někdo nový. K 31. pro­sin­ci 2023 jsme měli 492 rodin. Při­bliž­ně dvě tře­ti­ny jsou pří­bu­zen­ští pěs­touni. Také nám narůs­tá sku­pi­na pře­chod­ných pěs­tou­nů, kte­ří potře­bu­jí tro­chu jinou péči, zvláš­tě při pře­dá­vá­ní dětí do násled­ných rodin.

K 31. pro­sin­ci 2023 jsme dopro­vá­ze­li 492 rodin.

Stá­vá se, že od pře­chod­ných pěs­tou­nů, kte­ří pat­ří k SPR, se dítě dosta­ne k dlou­ho­do­bým pěs­tou­nům, kte­ří také pat­ří k SPR ? 

Oprav­du se stá­vá, že dítě tak­to pře­jde z jed­né rodi­ny do dru­hé, ale my ho máme v dopro­vá­ze­ní pořád. Také je prav­da, že pře­chod­né pěs­toun­ky s námi mají něja­kou zku­še­nost, a těší mě říct, že vět­ši­nou dobrou. Násled­ným pěs­tou­nům dopo­ru­čí Sdru­že­ní jako orga­ni­za­ci vhod­nou pro dopro­vá­ze­ní a oni pak s námi uza­vřou smlouvu.

Pře­dá­vá­ní dítě­te trvá týd­ny až měsí­ce a při tom se pře­dá­va­jí i zku­še­nos­ti s dopro­vá­ze­jí­cí organizací.

Pro nové pěs­tou­ny, kte­ří se tepr­ve zařa­zu­jí do sys­té­mu, je to jedi­ná hlub­ší zku­še­nost s dopro­vá­ze­ním, pro­to­že v rám­ci pří­prav o něm dosta­nou jen základ­ní informace.

Má v sou­čas­nos­ti Sdru­že­ní pově­ře­ní pořá­dat pří­pra­vy pro nové pěstouny ?

Máme toto pově­ře­ní, ale nemá­me tak úpl­ně kapa­ci­tu. Abychom moh­li pří­pra­vy posky­to­vat, potře­bu­je­me vytvo­řit tým, kte­rý musí být tro­chu odliš­ný. Poma­lu na tom, od lis­to­pa­du 2023, pra­cu­je­me. Potře­by lidí, kte­ří budou při­chá­zet s žádos­tí o pří­pra­vu, se do znač­né míry růz­ní. Z toho vyplý­vá, že to nebu­de širo­ce sku­pi­no­vá zále­ži­tost, nao­pak vel­mi indi­vi­du­ál­ní, kte­rá bude zna­me­nat nejen zís­ká­vá­ní infor­ma­cí a zku­še­nos­tí od našich dopro­vá­ze­jí­cích pra­cov­nic, ale také roz­ho­vo­ry v pěs­toun­ské rodi­ně, samo­stu­di­um a podobně.

Vel­kou roli hra­je také čas, pro­to­že snad všich­ni budou­cí pěs­touni by chtě­li začít co nejdří­ve. Ale v rám­ci kraj­ské­ho sys­té­mu je čeká­ní na pří­pra­vy dlou­hé. V Brně to ješ­tě jde rela­tiv­ně rych­le, budou­cí pěs­touni jsou do pří­prav zařa­ze­ni při­bliž­ně za šest měsí­ců, ale tře­ba v Ústí nad Labem je to v řádu roků. Na dru­hou stra­nu to nelze dělat tak, že se na Váno­ce roz­hod­nu, a na Tři krá­le už mám dítě. Je tře­ba něja­ká doba na nad­še­ní, zkla­má­ní, zno­vu vrá­ce­ní k té myš­len­ce… Nicmé­ně napí­nat pěs­tou­ny déle jak rok, se mi nezdá dobré.

Devět měsí­ců, jak trvá nor­mál­ní těho­ten­ství, mi při­pa­dá tak akorát.

Přes­ně tak, to je pod­le mého sou­du ide­ál­ní doba na to, aby si lidé odži­li i opo­je­ní, i pro­pa­dy a uvě­do­mi­li si, že prvot­ní před­sta­vy jsou oprav­du odliš­né od rea­li­ty. To k tomu pat­ří. Není dob­ré při­jít do náhrad­ky v době, kdy zjis­tí sku­teč­né pod­mín­ky a dostá­va­jí se do pro­pa­du. Je tře­ba počkat, až se s tím vyrov­na­jí. A když se k tomu zapo­čí­tá i doba pře­dá­vá­ní, což bývá čas­to i tři měsí­ce, vychá­zí z toho oprav­du kla­sic­ká doba těhotenství. 

Jde o to, aby všech­ny posud­ky, jed­ná­ní na úřa­dech a pří­pra­vy pro­běh­ly za šest měsí­ců. Pod­le nové­ho sys­té­mu nemu­sí posud­ky na žada­te­le vypra­co­vá­vat psy­cho­log, sta­čí soci­ál­ní pra­cov­ník. Jen v pří­pa­dě pochyb­nos­tí při­chá­zí psy­cho­log ke slo­vu. To by mělo posu­zo­vá­ní také urychlit.

Pod­mín­ky pro pří­chod dítě­te do rodi­ny ale mohou být někdy doce­la oříšek.

Chtěl bych, abychom byli schop­ni nabíd­nout ucha­ze­čům o pěs­toun­ství tako­vé vstup­ní infor­ma­ce, aby když pak při­jdou na kraj­ský úřad, nezjis­til, že pěs­toun­ství vlast­ně vůbec není pro ně. Když si nás tedy najdou na inter­ne­tu, že posky­tu­je­me služ­by pěs­tou­nům, aby se dozvě­dě­lo, že i poten­ci­ál­ním pěs­tou­nům nabíd­ne­me infor­ma­ce a péči. Něko­ho mohou ome­zo­vat tře­ba exe­ku­ce, nevhod­né zaměst­ná­ní nebo ne úpl­ně dob­ré byto­vé pod­mín­ky a podob­ně. A je dob­ré, vědět to předem.

Nechys­tá se Sdru­že­ní, kte­ré má ve svém názvu pěs­toun­ství, také tro­chu věno­vat osvojitelům ?

Prá­ce s osvo­ji­te­li je dal­ší pro nás ote­vře­né téma. Osvo­ji­te­lé ve chví­li, kdy při­jmou dítě, pro­běh­nou všech­ny sou­dy, vypa­dá­va­jí ze sys­té­mu. Jsou brá­ni jako nor­mál­ní bio­lo­gic­ká rodi­na a pokud potře­bu­jí pod­po­ru, musí si pora­dit sami. Ale to spe­ci­fi­kum ve vzta­hu s dítě­tem tam pořád je a pod­po­ra tako­vých rodin by měla začít fun­go­vat. Zku­še­nos­ti z obou stran, pěs­toun­ské i osvo­ji­tel­ské tu jsou, tak proč je nepře­dá­vat. I MPSV se v posled­ní době vyja­dřu­je v tom smys­lu, že by to pod­po­ři­lo. Je totiž vidět, že péče o tyto rodi­ny, v rám­ci pilot­ních pro­jek­tů, je vel­mi přínosná.

Je tedy usta­ve­na pra­cov­ní sku­pi­na, kte­rá se tím zabývá ?

Minis­ter­ská zku­še­nost je po těch pilot­ních pro­jek­tech pozi­tiv­ně nala­dě­ná, tak snad se to sta­ne v dohled­né době.

Pěs­toun­skou péči v sou­čas­né chví­li regu­lu­je čás­teč­ně občan­ský záko­ník a je to, i když v rodi­nách, péče státu.

Pro­to­že stát odpo­ví­dá za péči o svě­ře­né dítě.

Tak­že teď je tedy sna­ha o tako­vý zákon, aby se do záko­na o ochra­ně rodi­ny a soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dítě­te vešel celý balík záko­nů spra­vu­jí­cí pěs­toun­ství, zatím­co osvo­je­ní by zůsta­lo v občan­ském záko­ní­ku. Pro­to­že občan­ský záko­ník je sou­kro­mé prá­vo, zatím­co pěs­toun­ství spa­dá pod soci­ál­ně práv­ní ochra­nu dítě­te. Teď se ale kolem toho cho­dí po špič­kách, pro­to­že pro vět­ši­nu záko­no­dár­né­ho sbo­ru je před­sta­va změn v občan­ském záko­ní­ku vel­mi ože­ha­vá záležitost.

Vyví­jí se nějak stan­dar­dy kva­li­ty a závaz­né postu­py, pod­le kte­rých SPR dopro­vá­zí rodiny ?

Změ­ny v záko­nech se samo­zřej­mě pro­mí­ta­jí do stan­dar­dů. Pod­mín­ky, kte­ré se týka­jí dětí, se také pro­mě­ňu­jí a v tu chví­li musí sys­tém rea­go­vat. Je tře­ba sle­do­vat roz­hod­nu­tí sou­dů, zvláš­tě Ústav­ní­ho sou­du. A to musí­me pro­mí­tat do naší čin­nos­ti. Také je důle­ži­té, sna­žit se o zve­řej­ně­ní růz­ných soud­ních roz­hod­nu­tí ohled­ně náhrad­ní rodin­né péče, pro­to­že ta se obvykle do médií nedo­sta­nou a pěs­tou­nům mohou při­nést zají­ma­vé a uži­teč­né informace.

Může­me zmí­nit něja­ký příklad ?

V roce 2023 bylo pro nás vel­mi důle­ži­té roz­hod­nu­tí Ústav­ní­ho sou­du o sta­bi­li­tě výchov­né péče o dítě. Roz­su­dek v pod­sta­tě říkal, že žije-li dítě v něja­kém pro­stře­dí šest let, tak by z něj už nemě­lo být vytr­ho­vá­no. Zná­me děti, kte­ré do čtr­nác­ti let pro­ži­ly dva roky u bio­lo­gic­ké mat­ky, tři roky u jed­něch pěs­tou­nů, pak sko­ro dva roky u pře­chod­né pěs­toun­ky, potom při­šly k dal­ším pěs­tou­nům, a nako­nec se dosta­ly do ústav­ní­ho zaří­ze­ní. Co si tako­vé dítě v sobě asi nese ? Že ho nikdo nechce. Pro roz­voj osob­nos­ti a vědo­mí vlast­ní hod­no­ty je to pře­ce devastující. 

Dopro­vá­ze­jí­cí orga­ni­za­ce a její pra­cov­ní­ci mají o pěs­tou­ny pečo­vat. Zna­me­ná to vždyc­ky jít jim na ruku ?

Jsou někdy situ­a­ce, kdy musí­me říct pěs­tou­nům, že jejich roz­hod­nu­tí, pod­le našich zku­še­nos­tí a ana­lýz, není dob­ré. Napří­klad roz­hod­nu­tí při­jmout dal­ší dítě. Je to deli­kát­ní otáz­ka, pro­to­že potře­bu­je­me dostat děti do rodin, a pěs­tou­nů je nedo­sta­tek. Ovšem když vidím, že rodi­na je pře­tí­že­ná nebo jsou pěs­touni už star­ší, nedo­po­ru­čím jim při­jmout dal­ší dítě. Bylo by to nepro­fe­si­o­nál­ní a nepro­spě­lo by to niko­mu. Je tře­ba si uvě­do­mit svo­je limi­ty. My jako orga­ni­za­ce nejsme a nemů­že­me být na pěs­tou­ny vždyc­ky ti nej­hod­něj­ší, pro­to­že naše povin­nost je, být na stra­ně dítěte.

Jak se SPR spo­lu­pra­cu­je se stát­ní­mu úřa­dy – OSPO­Dy, MPSV, kraj­ský­mi úřa­dy apod.?

Loň­ské setká­ní s pra­cov­ni­ce­mi OSPO­Dů pova­žu­ji za vel­mi uži­teč­né. Ono se sice děje kaž­dý rok, ale ten­to­krát bylo oprav­du nad­stan­dard­ně pří­nos­né. Za ty roky už jsme je pře­svěd­či­li, že naše čin­nost je kva­lit­ní, tudíž spo­lu­pra­cu­je­me v ovzdu­ší důvě­ry, bez něja­kých poci­tů kon­ku­ren­ce, oprav­du jed­no­znač­ně ku pro­spě­chu dětem, kte­ré máme chránit.

Tako­vá roz­to­mi­lá sku­teč­nost : na pod­zim jsme měli setká­ní s pra­cov­ni­ce­mi OSPO­Dů v Brně a nikdo neo­de­šel před kon­cem. V minu­lých letech někte­ré spě­cha­ly pryč, ale napo­sle­dy všech­ny zůsta­ly, a ješ­tě po ofi­ci­ál­ním ukon­če­ní se ve sku­pin­kách poví­da­lo, mnoh­dy o kon­krét­ních rodi­nách a dětech. To mě potě­ši­lo, pro­to­že je hez­ké, že jsou s námi rády.

Co bys­te vzká­zal těm, kte­ří zva­žu­jí, že se sta­nou pěstouny ?

Je to život­ní roz­hod­nu­tí, kte­ré v sobě má krá­su i těž­kost. Před­ně si musí uvě­do­mit, že je to na dlou­hou dobu. Musí počí­tat s tím, že nemá smy­sl vysní­vat si něja­ké skvě­lé výsled­ky. Oprav­du to nemá cenu. Dítě je jedi­neč­ný tvor, kte­ré­ho dostá­vá­me do své rodi­ny a jak to bude nebo nebu­de, nech­me na vyš­ší moci. Tře­ba ho ani nedo­ve­de­me do dospě­los­ti, pro­to­že to zkrát­ka nebu­de mož­né. V minis­ter­ských tabul­kách se vysky­tu­je ter­mín : pěs­toun­ská péče byla neú­spěš­ná. Kdo to tří­dí na úspěš­nou a neúspěšnou ?

Mož­ná na tom dítě bylo zdra­vot­ně tak špat­ně, že už neby­lo mož­né se o něj sta­rat v domá­cích podmínkách.

Trá­pí se ono, trá­pí se rodi­na oko­lo. Pak už nezbý­vá, než aby nastou­pil jiný sys­tém péče. Dítě pro­ži­lo pěk­né roky, a pak pře­chá­zí do jiné eta­py živo­ta, aby to ono i jeho pěs­toun­ská rodi­na přežili.

Jsou pěs­touni zvlášt­ní kate­go­rie lidí ?

Jsem pře­svěd­če­ný o tom, že člo­věk, kte­rý se pus­tí na pole ´náhrad­ky´, musí mít v sobě kou­sek bláz­nov­ství a musí být v té pozi­ci ale­spoň tro­chu šťast­ný. Kdy­by to člo­věk bral jen jako služ­bu, bylo by to pro něj hod­ně zlé. Je to poně­kud neob­vyk­lý způ­sob živo­ta. My tím žije­me, ale pro národ je to okra­jo­vá zále­ži­tost, kte­rá se týká pro­mi­le lidí. Nemůžu oče­ká­vat, že všich­ni kolem mě budou osl­ně­ni tím, že jdu do pěs­toun­ské péče. Jsem hrdi­na, ale na tom malém pěs­toun­ském písečku.

Máte něja­ký skvě­lý záži­tek s při­ja­tý­mi dět­mi, kte­rý na vás záro­veň půso­bí jako pra­cov­ní stimul ? 

Mám tako­vý záži­tek z výpra­vy na ferra­ty, kte­rý potvr­zu­je sku­teč­nost, že děti potře­bu­jí mít pev­nou vazbu na dospě­lou oso­bu. Ve chví­li, kdy visí nad něja­kou pro­pas­tí, tak pro­ží­va­jí strach a pocit ohro­že­ní násob­ně inten­ziv­ně­ji než běž­né děti. To je rea­li­ta. Jak ony se chvě­ly, i když byly dva­krát jiš­tě­né a hor­ský vůd­ce je měl ješ­tě navá­za­né. Jejich důvě­ra ve svět, v němž žijí, je hlu­bo­ce otře­se­ná. A my je musí­me neu­stá­le pře­svěd­čo­vat, že to může být dob­ré, že má cenu žít, že mají kolem sebe lidi, na kte­ré se mohou spo­leh­nout a je pro ně pří­nos­né, důvě­ru v ně vlo­žit. Zkrát­ka, že má cenu se k něko­mu připoutat.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu