❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Blog

Mají se děti o prázdninách učit ?

26. července 2023 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
Mají se děti o prázdninách učit ?

Na prázd­ni­ny se snad všech­ny děti těší. Zba­vit se škol­ních povin­nos­tí a nemuset dva měsí­ce sáh­nout na uče­ní, je pocho­pi­tel­ně pro žáky vrchol­né bla­ho. Část uči­te­lů a rodi­čů zastá­vá názor, že děti si mají od ško­ly odpo­či­nout, část si mys­lí, že tro­chu by se učit měly. Jak je to ve vaší rodině ?

O prázd­ni­nách by si děti měly před­ně odpo­či­nout. Ty se špat­ným star­tem do živo­ta míva­jí čas­to neu­ro­lo­gic­ké pro­blémy a sná­ze se una­ví. Mno­hé pro­to dokon­ču­jí škol­ní rok oprav­du z posled­ních sil. Mají-li cel­kem rozum­ný pro­spěch, není uče­ní o prázd­ni­nách na místě.

„Prázd­ni­ny jsou na to, aby si děti odpo­či­nu­ly,“ říká dět­ská psy­cho­lož­ka Mgr. Moni­ka Křivánková. 

„Roz­hod­ně odpo­čí­vat a neu­čit se,“ sho­du­je se Pavlí­na mamin­ka při­ja­té­ho Pepy a záro­veň uči­tel­ka na vel­ké ves­nic­ké ško­le s dět­skou psy­cho­lož­kou Moni­kou Křivánkovou.

Dal­ší pěs­toun­ská mamin­ka a záro­veň uči­tel­ka Mon­tes­so­ri základ­ní ško­ly Ště­pán­ka Maryš­ko­vá také zastá­vá názor, že o prázd­ni­nách by děti měly pře­de­vším odpo­čí­vat. Moje dce­ra si vždyc­ky nejdří­ve odpo­či­nu­la a v dru­hé polo­vi­ně prázd­nin se doža­do­va­la psa­ní a mon­tes­so­ri pomů­cek. Počí­tá­ní jí láka­lo vždy méně, pro­to jsem o prázd­ni­nách necha­la vol­bu sto­pro­cent­ně na ní.

Léto při­ná­ší i změ­nu reži­mu : vět­ši­na dětí chce být večer déle vzhů­ru a ráno poz­dě­ji vstá­vat. Zkus­te vydr­žet a dopřát jim to. Také chtě­jí víc času na své zába­vy, ne mít naplá­no­va­ný celý den. A konec­kon­ců nic­ne­dě­lá­ní je také odpo­či­nek, i když nás, rodi­če, při pohle­du na tako­vé pofla­ku­jí­cí se dítě mož­ná „čer­ti berou“. Ačko­liv dovo­le­né a tábo­ry, včet­ně těch pří­měst­ských, poskyt­nou dětem zába­vu, kama­rá­dy a tře­ba se i nau­čí něče­mu nové­mu, být doma v kli­du a nic nemuset, je pro psy­chic­ký i fyzic­ký odpo­či­nek skvělé.

Soustředit se na hru také trénuje pozornost

Pro děti se vzdě­lá­va­cí­mi potí­že­mi je dvou­mě­síč­ní pauza moc dlou­há. Neu­stá­vat s tré­no­vá­ním pozor­nos­ti napří­klad u dětí s ADHD a ADD dopo­ru­ču­je vět­ši­na psy­cho­lo­gů. Uči­tel­ka Pavlí­na vzpo­mí­ná na jejich Pepu s ADHD : „Když jsme necha­li celé prázd­ni­ny na odpo­či­nek a nesna­ži­li se ho ale­spoň občas při­mět, aby se na něco sou­stře­dil, vydr­žel u toho, a ta doba sou­stře­dě­ní se pokud mož­no pro­dlu­žo­va­la, bylo to pak v září hroz­ně obtíž­né. To samé se mi potvr­di­lo i u dal­ších dětí s tou­to dia­gnó­zou, kte­ré jsem uči­la. Je tře­ba jim pra­vi­del­ně vymýš­let krát­ké zába­vy, kte­ré je při­nu­tí udr­žet pozornost.“

Psy­cho­lož­ka Moni­ka Kři­ván­ko­vá dopo­ru­ču­je hry : Když děti tré­nu­jí kon­cen­t­ra­ci při des­ko­vých hrách, ani nepo­cí­tí, že se vlast­ně něco učí. Bez­vad­ný je tře­ba Dobble.“ Běž­ně je v hrač­kář­ství dostup­ných něko­lik vari­ant pro men­ší i vět­ší děti a nám dospě­lým také jen pro­spě­je, když se donu­tí­me na pár minut zapnout všech­ny síly, aby nás děti tak lehce neporazily. 😊

„Na výle­tě může­me hrát hru Kdo nejdřív uvi­dí… tře­ba čer­ve­né auto, čer­né­ho ptá­ka…,“ dopo­ru­ču­je Moni­ka Kři­ván­ko­vá a pokra­ču­je : „Nebo může­me zku­sit tře­ba Kimov­ku (Urči­tý počet věcí se polo­ží na stůl, např. minu­tu se na ně dívá­me, pak se zakry­jí a je tře­ba napsat, co tam leže­lo. Vari­an­ta za pocho­du : Co se na mě změ­ni­lo ? Něco si oblék­nu, svlék­nu, vez­mu si brý­le apod.)

Něco napíšu, spočítám…, ani nevím že se učím

Naše paní uči­tel­ka dáva­la dětem k vysvěd­če­ní malý seši­tek : Prázd­ni­no­vý deník. Na prv­ním stup­ni, zvláš­tě pro niž­ší roč­ní­ky, ide­ál­ní pomůc­ka, jak při­mět prv­ňá­ky, dru­há­ky přes prázd­ni­ny tro­chu psát. Může tam být spous­ta obráz­ků, nále­pek, ale pra­vi­del­ně věta nebo ale­spoň pár slov popi­su­jí­cích tře­ba fotografii.

„Když dys­gra­fi­ci z niž­ších tříd celé dva měsí­ce nena­pí­šou ani pís­men­ko, v září už si na ty tahy ani nevzpo­me­nou,“ říká Moni­ka Kři­ván­ko­vá, kte­rá se léta věnu­je dětem s han­di­ca­pem. „Pra­vi­del­ně by něja­kou větu měly napsat, ani nemu­sí být moc dlou­há,“ dodá­vá ještě.

O prázd­ni­nách by se také moh­lo najít víc času na čte­ní. Když dítě zrov­na není vel­ký čte­nář, hodí se tře­ba komiksy. V moři obráz­ků tro­cha tex­tu nevy­pa­dá tak hro­zi­vě. Nebo může­me zku­sit s odpůr­ci čte­ní číst na stří­dač­ku : jed­nu větu rodič, jed­nu dítě. Vel­ký úkol pro rodi­če je ovšem vybrat kníž­ku, kte­rá dítě zaujme. Držím vám pal­ce a pře­ji hod­nou paní v knihovně.

Čes­ká gra­ma­ti­ka se dá udr­žo­vat tře­ba při běž­né kon­ver­za­ci dota­zem, jak by se to správ­ně napsa­lo. (Snad na vás děti nepře­sta­nou mluvit. 😊)

„S dyskal­ku­lií je to hor­ší,“ při­zná­vá Moni­ka Kři­ván­ko­vá. „Vět­ši­na dětí se k psa­ní a čte­ní ješ­tě dá při­mět, ale počí­tá­ní je oří­šek. Zku­sit se dají úko­ly ze živo­ta : jed­na zmrz­li­na v sámoš­ce sto­jí x, kolik budou stát dvě ? Nebo na par­ko­viš­ti je x aut, čty­ři odje­dou… Také Člo­vě­če nezlob se nebo něja­ká jiná hra, kde se počí­tá, může dost pomo­ci. U vyš­ších roč­ní­ků bych dopo­ru­čo­va­la ale­spoň upev­ňo­vat to, co dítě zvlá­dá samo a zby­tek nechat na ško­lu, pro­to­že ho pře­ce nechce­me úpl­ně odradit.“

Někte­ré děti boju­jí s ang­lič­ti­nou pří­pad­ně dal­ším cizím jazy­kem. Na dovo­le­né v zahra­ni­čí nebo při setká­ní s něja­kým cizin­cem u nás se ale mohou pře­svěd­čit, že jinak se nedo­mlu­ví. Může­me je pod­po­řit, stát za nimi a pří­pad­ně napo­ví­dat. Když pře­ko­na­jí jazy­ko­vý ostych, tře­ba se doká­ží ale­spoň před­sta­vit, říct, odkud jsou, a pro začá­tek je vyhrá­no. Výbor­né jsou popu­lár­ní pís­nič­ky v ang­lič­ti­ně a kara­o­ke tex­ty v ang­lič­ti­ně s čes­kým pře­kla­dem. Je pře­ce dob­ré vědět, o čem se zpívá.

Spous­ta dětí i dospě­lých pou­ží­vá Duo­lin­go. Zatím exis­tu­je jen čes­ko ang­lic­ká ver­ze, ostat­ní jazy­ky jsou k dis­po­zi­ci jen přes ang­lič­ti­nu. „Pro­gra­my toho­to typu pova­žu­ji za skvě­lý dopl­něk výu­ky, kdy se děti samo­stat­ně dou­ču­jí, a hlav­ně si pro­vě­řu­jí své zna­los­ti,“ říká pěs­toun­ka a uči­tel­ka Maryš­ko­vá. „Nemo­hou ovšem slou­žit jako náhra­da za uce­le­nou výu­ku lek­to­ra nebo učitele.“

Pří­měst­ské tábo­ry s něja­kým zábav­ným téma­tem a navíc tře­ba s ang­lič­ti­nou, jsou dobrou for­mou, jak cel­kem nená­sil­ně udr­žo­vat ve škol­ním roce naby­té vědomosti.

Co když dítě čeká reparát ?

Tako­vá pohro­ma vět­ši­nou dopa­dá až na vyš­ší tří­dy dru­hé­ho stup­ně a středoškoláky.

„S dítě­tem v tom­to věku by už měla být něja­ká domlu­va. Tře­ba že se bude kaž­dý den inten­ziv­ně hodi­nu učit nebo že si na začát­ku prázd­nin týden odpo­či­ne a pak naje­de na dohod­nu­tý režim,“ říká psy­cho­lož­ka Kři­ván­ko­vá. „Není dob­ré nechat v tom dítě samot­né. Je tře­ba dohléd­nout, co se učí, jak a jest­li se oprav­du zlepšuje.“

Zvlášť u před­mě­tů jako mate­ma­ti­ka, fyzi­ka, che­mie, kdy je tře­ba lát­ku pocho­pit, a ne se ji učit nazpa­měť, může také nastat situ­a­ce, že je nut­né domlu­vit dou­čo­vá­ní. Pak je jas­no, kdy je vol­no a kdy se dítě učí.


Tak tedy :

Pokud se naše dítě se ško­lou vyrov­ná­vá cel­kem v poho­dě, nechej­me mu vol­né prázd­ni­ny. Leda­cos se dá potré­no­vat hra­vou for­mou. Doved­nos­ti, kte­ré jim moc nejdou, opa­kuj­me nená­pad­ně a kaž­dý den jen chvi­lič­ku. Prv­ní týden v září se stej­ně moc neu­čí, děti se pozvol­na sezna­mu­jí s nový­mi uči­te­li, učeb­ni­ce­mi, a to je ten správ­ný čas na návrat ke škol­ním povinnostem.

Pře­ji vám i vašim dětem hez­ký zby­tek prázdnin 

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu