Blog

Přechodové rituály

21. srpna 2023 Lenka Pospíšilová 7 minut čtení
Přechodové rituály

Pomá­ha­jí vyme­zit obdo­bí v lid­ském živo­tě, uzavřít sta­ré eta­py, při­pra­vit se na novou roli a při­jmout ji. Někte­ré sla­ví­me rádi, a tudíž se ucho­va­ly – tře­ba Váno­ce, naro­ze­ni­ny a svat­by, na jiné ritu­á­ly se poma­lu zapo­mí­ná. Pro děti s nejis­tý­mi vazba­mi, špat­ný­mi začát­ky a mizi­vou sebe­dů­vě­rou je tako­vý ritu­ál skvě­lá pří­le­ži­tost, jak si uvě­do­mit vlast­ní důle­ži­tost a léčit svo­je pochrou­ma­né sebevědomí.

Pře­cho­do­vé ritu­á­ly pře­vá­dě­jí jedin­ce z jed­no­ho život­ní­ho cyk­lu, z jed­né soci­ál­ní sku­pi­ny, role do dru­hé. Prv­ní ritu­ál pro kaž­dé dítě je naro­ze­ní, při­tu­le­ní u mamin­ky a tatín­ka, nad­še­ní pří­buz­ných a kama­rá­dů, v někte­rých rodi­nách křti­ny. To už u při­ja­tých dětí asi nedo­že­ne­me, ale aspoň bychom si s nimi o tom moh­li poví­dat. Tře­ba zrov­na bio­lo­gic­ká mat­ka toho vaše­ho při­ja­té­ho klouč­ka nebo hol­čič­ky se o své dítě vlast­ně chtě­la sta­rat, ale neu­mě­la to, neby­la toho z růz­ných důvo­dů schop­na. Neo­čer­ňo­vat a neří­kat, že dítě pro ni bylo na obtíž a kdo ví, co vlast­ně je za exis­ten­ci – to se radí při všech pří­pra­vách a dopo­ru­ču­je to snad kaž­dý psycholog.

Jak píše Jan Fran­ti­šek Bím, pře­cho­do­vý ritu­ál má tři fáze : pro­ces sepa­ra­ce, stav pře­cho­du a pro­ces při­je­tí. Pro­vá­dí se něja­ký­mi vněj­ší­mi úko­ny, během kte­rých se ode­hrá­vá důle­ži­tá změ­na uvnitř, tedy v mys­li, kte­rá mění účast­ní­ky ritu­á­lu. Někte­ré ritu­á­ly člo­věk absol­vu­je sám, k jiným potře­bu­je dal­ší lidi. Pro spl­ně­ní úče­lu ritu­á­lu jsou potře­ba dvě věci : vlast­ní úspěš­né absol­vo­vá­ní ritu­á­lu adep­tem a potvr­ze­ní změ­nou cho­vá­ní lidí v oko­lí. (Jan Fran­ti­šek Bím : Vývoj člo­vě­ka pře­cho­do­vé ritu­á­ly. Edi­ce Ces­ta (ne)obyčejného člo­vě­ka, 2016.)

„Pra­vi­del­nost, opa­ko­va­nost a jas­ná struk­tu­ra ritu­á­lů posky­tu­je záze­mí, bez­pe­čí, sta­bi­li­tu a řád,“ říká Syl­va Dvo­řáč­ko­vá, vedou­cí porad­ny SPR v Brně a dodá­vá : „Lidé čas­to zjiš­ťu­jí, že chy­bí odpo­věd­ná dospě­lost, uvě­do­mě­ní si zdra­vé muž­ské či žen­ské role. Stá­le čas­tě­ji vyhle­dá­va­jí pomoc psy­cho­lo­ga lidé nešťast­ní, depre­siv­ní a bez smys­lu živo­ta.“ Spo­leč­ně pro­ží­va­né ritu­á­ly dáva­jí dětem i rodi­čům pocit, že pat­ří k sobě, vná­ší do rodi­ny pocit jis­to­ty, odpo­věd­nos­ti i podíl na spo­leč­ných a sdí­le­ných zážitcích.

Narozeniny a přivezeniny

Naro­ze­ni­ny sla­ví­me, zvláš­tě ty dět­ské, a nikdo je asi nezpo­chyb­ňu­je. (Jen my, někte­ří dospě­lí, se tvá­ří­me, že když nic nesla­ví­me, tak nestár­ne­me. To by bylo skvě­lé, kdy­by to tak fun­go­va­lo. 😊) Je to zkrát­ka pře­chod do dal­ší­ho roku živo­ta a děti se na ně vždyc­ky těší. Dort, dár­ky, pozor­nost celé rodi­ny, pří­pa­dě dět­ská osla­va jsou pře­ce skvě­lé ritu­á­ly. A sla­ví­te také při­ve­ze­ni­ny ? Je to pře­ce důle­ži­tý den pro vás i vaše při­ja­té dítě. Dal by se vylo­žit jako : „Jsme rádi, že tě máme, byl to pro nás šťast­ný den, když jsme si tě při­vez­li a je tře­ba si ho při­po­mí­nat.“ V někte­rých rodi­nách to zna­me­ná dort a Rych­lé špun­ty, jin­de spo­leč­ný záži­tek – tře­ba výlet, odpo­led­ne na hřiš­ti se ská­ka­cím hra­dem… Zkrát­ka něco, co se nedě­je čas­to. A je to tře­ba, abychom navzá­jem si uvě­do­mi­li svo­ji důležitost.

Do školky bez slz

Při­hlá­še­ní do škol­ky obvykle obsta­ra­jí rodi­če a dítě při tom vůbec není. A při­tom by pře­ce mělo vědět, do čeho jde ! Nástup do škol­ky je pře­ce také vel­ký pře­chod z původ­ní­ho živo­ta doma do vel­ké­ho svě­ta bez mamin­ky, pěs­toun­ky za zády. Jít se podí­vat na škol­ku, je-li to mož­né, tak i do tří­dy, je urči­tě dob­rý postup. Ces­tou zpát­ky kou­pí­me tře­ba bač­kor­ky do škol­ky a ubez­pe­čí­me dítě, že doma bude pořád všech­no v pořád­ku, nic se nezmě­ní a rodi­če, sou­ro­zen­ci a všech­ny věci kaž­dý den budou čekat na jeho návrat. Skvě­lé je, když dítě cho­dí s rodi­čem do mateř­ské ško­ly vyzve­dá­vat star­ší­ho sou­ro­zen­ce a ví, že s ním bude ve tří­dě. Prv­ní den škol­ky by tře­ba moh­la být obřad­něj­ší sní­da­ně, pří­pad­ně den pře­dem slav­nost­něj­ší veče­ře. Děti rády dostá­va­jí dár­ky, tak by také moh­lo dostat něja­kou věc, kte­rou doteď nepo­tře­bo­va­lo, ale ve škol­ce potře­bo­vat bude.

Když jde dítě popr­vé do škol­ky, je to vel­ký zlom, a to tím vět­ší, čí méně si je jis­té svo­jí rodi­nou. Dítě, kte­ré bylo oče­ká­vá­no s lás­kou, má oba rodi­če, pří­pad­ně sou­ro­zen­ce, ví, kam pat­ří. Sice může pla­kat a může se mu stýs­kat, ale počí­tá s tím, že mamin­ka a tatí­nek pořád jsou, při­jdou si do škol­ky pro něj a jejich dům nebo byt s jeho hrač­ka­mi také zůsta­ne na svém mís­tě. Při­ja­té dítě tyto jis­to­ty nemá. Už se mu sta­lo, že máma zmi­ze­la, někde ho necha­la nebo ho někdo odve­zl a jeho domov, ať byl jak­ko­liv nevy­ho­vu­jí­cí, pro něj pře­stal exis­to­vat. Trau­ma je na svě­tě. Potře­ba ubez­pe­čo­vá­ní, že sice strá­ví dopo­led­ne s ostat­ní­mi dět­mi ve škol­ce, ale mamin­ka — pěs­toun­ka tu bude pořád a nový domov také nezmi­zí, je v jeho pří­pa­dě mno­hem vět­ší. Ritu­ál, kte­rý z tří­le­ťáčka (nebo stra­ší­ho), udě­lá škol­káč­ka, musí nut­ně zahr­no­vat i tato ubez­pe­če­ní. Aby dítě zase nemě­lo pocit : jsem sám/a a nikdo mě nemá rád.

Rituály pro prvňáčky

Dal­ší zlo­mo­vý krok je samo­zřej­mě nástup do prv­ní tří­dy. S ritu­á­lem je spo­je­ný už zápis : sezná­mí se s paní uči­tel­kou, musí říct bás­nič­ku, něco nakres­lit, pří­pad­ně spo­čí­tat… je jas­né, že se chys­tá změ­na. Aktov­ku čas­to nosí Ježí­šek, ale na nákup škol­ních potřeb se děti obvykle moc těší. Vybí­rat si pas­tel­ky, barev­né oba­ly a spous­tu dal­ších věcí je pře­ce pri­ma. To, že se rodi­čům pro­tá­čí nejen oči, ale také čís­la na účtu, je moc nezajímá. 😊

V někte­rých mateř­ských ško­lách mají ritu­ál paso­vá­ní před­ško­lá­ků, roz­lou­če­ní se ško­lá­ky nebo něco podob­né­ho. „U nás ve ves­nic­ké škol­ce se vždyc­ky kona­la tako­vá mala slav­nost s rytí­řem v brně­ní, kte­rý kaž­dé­ho „vel­čá­ka“ pokle­pal mečem po rame­ni a paso­val ho tak na před­ško­lá­ka,“ říká pěs­toun­ka osmi děti Mila­da. „Všich­ni pak na to byli veli­ce pyš­ní a tou chví­lí jako­by vyrostli.“ 

Důle­ži­tost tako­vé­ho oka­mži­ku spo­čí­vá prá­vě v tom pro­ce­su sepa­ra­ce (už nebu­deš pat­řit sem, ale do oprav­du vel­ké ško­ly), pak jsou celé prázd­ni­ny ono obdo­bí pře­cho­du a v září nasta­ne situ­a­ce při­je­tí mezi ško­lá­ky. Na tu je tře­ba se dob­ře při­pra­vit. Sice se vět­ši­na prv­ňáč­ků do ško­ly těší, ale přes­to je v někte­rých malá dušič­ka. „Neznám účin­něj­ší ritu­á­ly, než je ote­vře­ná komu­ni­ka­ce o věcech, ze kte­rých máme oba­vy. Ote­vře­ným vyja­d­řo­vá­ním obav z nezná­mé­ho se vlast­ně zba­vu­je­me nepří­jem­ných emo­cí, kte­ré je dopro­vá­ze­jí a kte­ré jsou jejich pod­sta­tou,“ říká psy­cho­lož­ka Mil­ka Hor­to­vá. „Pod­po­ru ze stra­ny pěs­tou­nů spat­řu­ji v jejich ocho­tě těm­to oba­vám trpě­li­vě naslou­chat, učit děti, jak jim lze účin­ně čelit, zvlášť, když aktiv­ně zapo­ju­jí děti do hle­dá­ní mož­ných řeše­ní,“ dodá­vá ješ­tě Hortová.

Někte­rým dětem může ško­la při­pa­dat, jako veli­ká tajem­ná budo­va, ve kte­ré jisto­jis­tě zablou­dí. I tako­vý pocit se dá zažeh­nat. „U nás ve ško­le se pořá­dá posled­ní víkend před začát­kem škol­ní­ho roku pro prv­ňá­ky škol­ní hra,“ vyprá­ví Zuza­na, máma čtyř dětí. „Spo­lu­pra­cu­je­me na tom s mamin­ka­mi z naše­ho mateř­ské­ho klu­bu Klubíč­ko. Při­pra­ví­me úko­ly a roz­mís­tí­me je po ško­le. U kaž­dé­ho úko­lu je něja­ká mamin­ka nebo vel­ké děti na pomoc. Jed­na z nás nape­če odmě­ny – per­ní­ko­vé klí­če k pozná­ní a všech­ny je v před­sti­hu zdo­bí­me v klu­bov­ně. Pozve­me dět­ské diva­dlo nebo kou­zel­ní­ka. Děti s rodi­či se sejdou ve škol­ní jídel­ně, podí­va­jí se na před­sta­ve­ní, poma­lu­jí si plá­tě­nou taš­ku, kte­rou pak pou­ží­va­jí na cvi­čeb­ní úbor. Pak pro­jdou celou ško­lu, spl­ní úko­ly a dosta­nou zdo­be­ný per­ní­ko­vý klíč k pozná­ní. Tím jsou při­ja­ty mezi školáky.“

Kla­sic­ký vzdě­lá­va­cí pro­gram základ­ních škol začí­ná živou abe­ce­dou. Když už děti vět­ši­nu pís­me­nek zna­jí, dosta­nou sla­bi­kář. I to je v někte­rých ško­lách spo­je­no s ritu­á­lem, ke kte­ré­mu býva­jí pozva­ní i rodiče.

Vstup do prv­ní tří­dy základ­ní ško­ly byl pro naši pěs­toun­skou dcer­ku čer­nou můrou. Bylo to vel­mi těž­ké, pro­to­že nezna­la ani ostat­ní děti, do mateř­ské ško­ly v mís­tě necho­di­la. Veli­ce se nám však osvěd­či­ly zave­de­né ritu­á­ly, kte­ré jsme spo­lu pro­ží­va­ly. Byly to zejmé­na pís­nič­ky a bás­nič­ky, kte­ré jsme si spo­lu zpí­va­ly a pře­ří­ká­va­ly. V prv­ním týd­nu jsem dokon­ce pobý­va­la s dět­mi ve tří­dě a o Jani­ně stra­chu ze ško­ly jsem s paní uči­tel­kou hod­ně mlu­vi­la. Nabíd­la, že si Jana může do ško­ly brát s sebou oblí­be­nou hrač­ku, což byl ply­šo­vý med­věd. Také ostat­ní děti si dones­ly své oblí­be­né plyšá­ky. Paní uči­tel­ka vymys­le­la pěk­nou uka­zo­va­cí pís­nič­ku na začá­tek a ukon­če­ní vyu­čo­vá­ní. Díky tomu­to ritu­á­lu se děti sblí­ži­ly, nau­či­ly se spo­lu lépe komu­ni­ko­vat a necí­ti­ly se ve tří­dě osa­mě­le. Byla tak posí­le­na souná­le­ži­tost s celou tří­dou a usnad­ně­ní kon­tak­tů s vrs­tev­ní­ky. — pěs­toun­ka Jitka 

Puberta – období příšerné i objevné

Dal­ší pře­chod je na dru­hý stu­peň základ­ní ško­ly nebo osmi­le­té gym­ná­zi­um a k tomu při­chá­zí puber­ta. Dítě­ti se začí­ná měnit jeho psy­chic­ký svět a navíc se čas­to změ­ní kolek­tiv, ve kte­rém trá­ví vel­kou část dne. Pod­le ono­ho sché­ma­tu opouš­tě­ní – pře­chod – pří­jí­má­ní, zna­me­ná puber­ta pře­chod do ran­né­ho dospívání.

Jan Bím dopo­ru­ču­je, a není sám, slav­nost při vstu­pu do puber­ty, za kte­rý ozna­ču­je prv­ní men­stru­a­ci nebo prv­ní polu­ci. Ne v kaž­dé rodi­ně se tako­vá intim­ní zále­ži­tost bude osla­vo­vat, ale posun v posto­ji rodi­čů a dal­ších čle­nů rodi­ny vůči „dítě­ti“, si tato situ­a­ce žádá. Změ­nit se můžou i domá­cí povin­nos­ti a také vět­ší odpo­věd­nost za věci, kte­ré se dítě­te týka­jí. Pod­le Bíma by také měl mla­dík nebo sleč­na dostat mož­nost, vybrat si, jak ho budou čle­no­vé rodi­ny od této chví­le oslo­vo­vat. Dost to při­po­mí­ná zvy­ky, kte­ré se asi vět­ši­ně z nás spo­jí s Indi­á­ny a jiný­mi pří­rod­ní­mi náro­dy. Změ­na by měla nastat v tom, o čem všem může nyní sám/sama roz­ho­do­vat (Jan Bím navr­hu­je tře­ba vol­bu oble­če­ní, ale o tom si vět­ši­na dětí roz­ho­du­je dnes už mno­hem dříve.)

Exis­tu­jí sku­pi­ny tátů, kte­ří v době dospí­vá­ní berou své syny na muž­ské výpra­vy, kde vel­cí klu­ci dosta­nou od táty dárek, tře­ba nůž, něco spo­lu vybu­du­jí – pří­stře­šek z vět­ví, kde přespí, večer si poví­da­jí u ohně, co to vlast­ně v dneš­ní spo­leč­nos­ti zna­me­ná být muž a mla­dík si může dát i pivo.

Jsou i podob­né sku­pi­ny pro mámy a dce­ry, ovšem ne kaž­dé mámě může jejich vnitř­ní nasta­ve­ní vyho­vo­vat. Někte­ré jsme zkrát­ka raci­o­nál­něj­ší. Ovšem vzít dce­ru na kafe do kavár­ny a zku­sit si s ní popo­ví­dat jako s dal­ší žen­skou a tře­ba jí kou­pit něco, co dáv­no chtě­la a odklá­da­li jsme to na „až bude vel­ká“, urči­tě pro­spě­je dob­rým vztahům.

Jen pro úpl­nost – k ritu­á­lům samo­zřej­mě pat­ří také matu­ri­ta a matu­rit­ní večí­rek, pro­mo­ce, žádá­ní o ruku, svat­ba… Je to zkrát­ka troš­ku jako eta­po­vé vítěz­ství, za kte­ré dosta­ne­te medaili.

Rituály v rodině a mimo ni

Mezi zásad­ní ritu­á­ly v mno­ha rodi­nách pat­ří křest, prv­ní při­jí­má­ní, pří­pad­ně biř­mo­vá­ní a kon­fir­ma­ce. Obřa­dy, zvláš­tě ty posled­ní dva, exis­tu­jí prá­vě pro­to, aby bylo zjev­né, že dítě nebo mla­dý člo­věk pokro­čil na dal­ší úro­veň, je tře­ba tro­chu jinak se k němu cho­vat a také jiné cho­vá­ní od něj očekávat.

Pře­cho­do­vé ritu­á­ly mají tře­ba také skau­ti a dal­ší dět­ské zájmo­vé sku­pi­ny a krouž­ky. I tam spo­čí­vá jejich důle­ži­tost v zážit­ku, je dokla­dem zlep­še­ní schop­nos­tí, zna­me­ná posun k dospě­los­ti a také vět­ší odpovědnosti.

Můj život se změ­nil, když jsem se při­že­nil do rodi­ny mé ženy na morav­ské Slo­vác­ko. Byl jsem jako měst­ské dítě z opač­né­ho kon­ce repub­li­ky udi­ven, co vše bude řídit život naší rodi­ny. Pře­de­vším pev­ná víra a lido­vé tra­di­ce pře­dá­va­né po gene­ra­ce dáva­jí smy­sl a ener­gii kaž­do­den­ní­mu živo­tu. Oce­ňu­ji soudrž­nost celé rodi­ny i šir­ší­ho pří­bu­zen­stva. Uvě­do­mu­ji si, že tra­di­ce a ritu­á­ly pro­ží­va­né v rodi­ně, nebo far­ním spo­le­čen­ství a v naší obci jsou tím, na co se všich­ni těší, čím žijí, na co vzpo­mí­na­jí, o čem mlu­ví. Důle­ži­té je, že i pro děti mají tyto ritu­á­ly hod­no­tu. Učí je, jsou pří­kla­dem správ­ných pra­vi­del a souzní i s řádem rodi­ny, pokra­ču­jí v tra­di­cích našich před­ků. S tím sou­vi­sí i úcta k lido­vé­mu kro­ji a folklor­ní­mu dědic­tví vyjá­d­ře­né pís­ně­mi, tan­ci a zvy­ky. Vel­mi si vážím, že naše „star­ka“ píše rodin­nou kro­ni­ku, nava­zu­jíc na zápi­sy své­ho otce. Je to zají­ma­vý i dojem­ný odkaz dal­ší gene­ra­ci. Naše děti vede­me k víře, lás­ce i úctě a věří­me, že dědic­tví otců tak pře­dá­me dál. — pěs­toun Václav 

Každé životní období má své úkoly

S úko­ly, kte­ré je člo­věk scho­pen spl­nit, také ros­te. Ritu­ál­ním pře­cho­dem, situ­a­cí, kte­rá by se měla vymy­kat běž­ným dnům, se dostá­vá do dal­ší­ho obdo­bí a čeka­jí ho dal­ší úko­ly a dal­ší růst. Jeho blíz­cí by mu měli dávat naje­vo, že mu věří, že si s nový­mi úko­ly pora­dí. Někdy je to slo­ži­té, pro­to­že tře­ba naše při­ja­té děti mají spous­tu pro­blé­mů, kte­ré jen s obtí­že­mi pře­ko­ná­va­jí a nemo­hou za to. Sami asi nej­lé­pe víte, jak by měla vaše pod­po­ra vůči dítě­ti vypa­dat, aby se posu­nu­lo kupře­du. Někdy už dítě dojde na hra­ni­ci svých mož­nos­tí a víme, že samo­stat­něj­ší, odpo­věd­něj­ší, zkrát­ka dospě­lej­ší už nebu­de. I tak ale věta : „Já ti věřím, že to zvlád­neš,“ dělá divy. Držím vám palce.


Zdro­je :

Ven­du­la Při­kry­lo­vá : Pře­cho­do­vé ritu­á­ly do dospě­los­ti a jejich význam v živo­tě sou­čas­né mlá­de­že. UTB 2009

Jan Fran­ti­šek Bím : Vývoj člo­vě­ka pře­cho­do­vé ritu­á­ly. Edi­ce Ces­ta (ne)obyčejného člo­vě­ka, 2016.

www.eduzin.cz

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu