Blog

S Julií a Karolinou o podcastu Náhradka

08. února 2023 Lenka Pospíšilová 5 minut čtení
S Julií a Karolinou o podcastu Náhradka

V roce 2021 jsme zača­li natá­čet pod­cast Náhrad­ka. Cíl je jas­ný : roz­ší­řit pově­do­mí o náhrad­ní rodin­né péči ve spo­leč­nos­ti, a záro­veň tou­to ces­tou hle­dat dal­ší rodi­ny, kte­ré by se moh­ly stát rodi­na­mi pěs­toun­ský­mi. Z počát­ku byly pod­cas­ty na webu pěstouni.cz, v roce 2022 jsme vytvo­ři­li samo­stat­né strán­ky. Na vzni­ku dese­ti dílů mají hlav­ní podíl koor­di­ná­tor­ka PR Juli­ja Prej­so­vá jako dra­ma­tur­gy­ně a roz­hla­so­vá redak­tor­ka Karo­li­na Antlo­vá, kte­rá natá­čí roz­ho­vo­ry a při­pra­vu­je výsled­ný sestřih. 

Proč jste začali točit podcast ? Koho má oslovit ?

J.P.: Mojí srdeč­ní zále­ži­tos­tí je pře­mýš­let, jak a kde najít ješ­tě dal­ší zájem­ce, aby se sta­li pěs­tou­ny. Samo­zřej­mě, že pořá­dá­me vše­li­ja­ké kam­pa­ně, výsta­vy, tisk­ne­me pla­ká­ty … napří­klad měsíc jez­di­la po Brně tram­vaj, tedy šali­na, 😊 pole­pe­ná ´rekla­mou´ na pěs­toun­ství, dlou­há léta jsme vydá­va­li časo­pis Prů­vod­ce náhrad­ní rodin­nou péčí, kte­rý byl urče­ný nejen pro stá­va­jí­cí pěs­tou­ny a pří­sluš­né insti­tu­ce, ale také pro ty, kte­ří by o pěs­toun­ství uva­žo­va­li… Už dlou­ho jsem hle­da­la, jaký for­mát ješ­tě není moc roz­ší­ře­ný, byl by zají­ma­vý, a hlav­ně aby jeho výstup byl dlou­ho­do­bě udr­ži­tel­ný. Když máme pla­ká­to­vou kam­paň nebo něco jez­dí měsíc po Brně nebo někde leží letáč­ky, tak to sejde z očí, sejde z mys­li. Ovšem, než ta myš­len­ka došla napl­ně­ní, tak už se pod­cas­ty hod­ně roz­ší­ři­ly, ale to neva­dí. Sna­ží­me se Náhrad­ku natá­čet tak, aby ty pří­běhy byly zají­ma­vé i po letech.

Jak jste vlastně přišla k natáčení podcastů Náhradka ?

K.A.: Doce­la pří­mo­ča­ře : zavo­la­la Jul­ka Prej­so­vá a řek­la, že má tako­vý nápad, že by chtě­la pro Sdru­že­ní pod­cast, ale že by to nemě­ly být jenom roz­ho­vo­ry. A to mě zau­ja­lo, pro­to­že to teh­dy, v roce 2019, málo­kdo měl. Než se to všech­no zre­a­li­zo­va­lo, tak už exis­to­va­ly pro­jek­ty, kte­ré zahr­no­va­ly kro­mě roz­ho­vo­rů také zvu­ko­vé kolá­že, komen­tá­ře, pou­ží­va­ly tře­ba doku­men­tár­ní nebo repor­táž­ní prv­ky. Ale teh­dy jsem nic tako­vé­ho nesly­še­la. A ješ­tě jsem ani nevě­dě­la, že se to bude jme­no­vat Náhradka.

Jak vybíráš témata, pěstounské rodiny, odborníky ?

J.P.: Tím, že jsem o tom pře­mýš­le­la už dost dlou­ho, tak pro prv­ní rok jsem měla úpl­ně jas­no. Kdy­si jsem si někde pře­čet­la, že prv­ní pěs­toun byl vlast­ně sv. Josef. Pak se mi dosta­la do ruky kníž­ka o his­to­rii tex­til­ních fab­rik v Brně od Kate­ři­ny Tuč­ko­vé a kol. Tam byla pasáž, kte­rá popi­so­va­la, jak špat­ně se žilo sirot­kům v 19. sto­le­tí. Jak si někte­ří maji­te­lé tex­til­ních tová­ren bra­li sirot­ky do pěs­toun­ské péče, dostá­va­li za to finanč­ní dáv­ky, a v dese­ti letech, pro­to­že teh­dy byla dět­ská prá­ce pří­pust­ná od dese­ti let, ty děti pak posí­la­li pra­co­vat do svých fabrik.

Paní Tuč­ko­vou se mi k účas­ti v pod­cas­tu nepo­da­ři­lo zís­kat, ale hle­da­la jsem dál a v prv­ním díle nako­nec krás­ně hovo­ři­la brněn­ská his­to­rič­ka Zdeň­ka Sto­klás­ko­vá, kte­rá před­ná­ší na MU. No a z poví­dá­ní s ní jsme najed­nou moh­li zjis­tit, jak ta pro­ble­ma­ti­ka péče o sirot­ky v 18. a 19. sto­le­tí je veli­ce zají­ma­vá, jaké for­my ten­krát byly mož­né a v jakém kon­tex­tu se dá hovo­řit o pěs­toun­ské péči… 

Také jsem oslo­vi­la jsem naši kole­gy­ni, psy­cho­lož­ku Ire­nu Sobot­ko­vou, kato­lic­ké­ho kně­ze René­ho Vác­la­va Strou­ha­la a pěs­tou­ny, man­že­le Fran­tí­ko­vy. No, a tak se zro­dil prv­ní díl Sva­tý Josef a dal­ší, kte­rý jsme zve­řej­ni­li v červ­nu 2021. Dopo­ru­ču­ji všem si ho poslech­nout, jsou v něm oprav­du jedi­neč­né informace. 

Co rozhoduje, za kterou pěstounskou rodinou se vypravíte, aby sdílela svůj příběh ?

J.P.: Tím, že se s pěs­toun­ský­mi rodi­na­mi vídám, sle­du­ju jejich živo­ty, mám mož­nost vybrat pří­běh, kte­rý pasu­je ke kon­krét­ní­mu téma­tu. Oslo­vím pak pěs­tou­ny, jest­li by byli ochot­ni popo­ví­dat o své rodi­ně na mikrofon.

Musíš je moc přemlouvat nebo jsou většinou pro ?

J.P.: Hle­dat nové akté­ry bývá někdy těž­ší. Ne kaž­dý chce ane­bo může “jít s kůži na trh”. Na dru­hou stra­nu nena­tá­čí­me video­pod­cast, ale jen audio a urči­tý stu­peň ano­ny­mi­ty může­me vždy zaru­čit. Také bez sou­hla­su účast­ní­ka nepad­nou žád­ná jmé­na. A než ten pří­sluš­ný díl zpří­stup­ní­me na webu, pošle­me ho všem k auto­ri­za­ci a když se jim něja­ká pasáž nezdá, tak ji vystřih­ne­me. Ven jde jen to, s čím sou­hla­sí. Ale zatím jsme s ano­ny­mi­tou nemě­li žád­né potí­že, všich­ni se zve­řej­ně­ním jmen sou­hla­si­li. Jsem moc ráda, že za dva roky pod­cas­tem pro­šlo tolik zají­ma­vých osob­nos­ti, pěs­tou­nů i odbor­ní­ků… A všem děkuji.

Nad čím jste se musela víc zamyslet a nešlo to natočit jen na základě vašich předešlých zkušeností, tzv na první dobrou ?

K.A.: Asi prá­vě ten for­mát, aby byl co nej­sdíl­něj­ší. Pak sto­páž, pro­to­že se sna­ží­me, aby dél­ka nepře­kro­či­la půl hodi­ny. A ze začát­ku bylo nej­dů­le­ži­těj­ší vymys­let klíč, jak infor­ma­ce sklá­dat, tu redakč­ní lin­ku, kte­rá je pak už stej­ná u všech dílů. Vyzdvih­nout pří­běh, na kte­rý tema­tic­ky nava­zu­jí odbor­ní­ci, byl někdy oříšek.

Baví vás na tom víc příběhy nebo víc odborníci ?

K.A.: Baví mě obo­jí, kaž­dé nese něco důle­ži­té­ho. Pří­běhy jsou čas­to sil­né, a pro­to­že se to týká žen a dětí, čas­to mi vhrk­nou slzy do očí. Samo­zřej­mě nesmím opo­me­nout muže. 😊 Jsou to vzta­ho­vé zále­ži­tos­ti. Někdy vní­mám zpo­ví­da­né­ho člo­vě­ka tak sil­ně, že sama poci­ťu­ji tu emo­ci, se kte­rou vyprá­ví svo­je vzpo­mín­ky. Ale líbí se mi na tom i odbor­ní­ci, pro­to­že tomu téma­tu dáva­jí jinou dimen­zi. Uka­zu­jí, jak je to vlast­ně všech­no straš­ně kom­pli­ko­va­né, jak sys­tém mnoh­dy vůbec nepo­sky­tu­je to, co by ohro­že­né děti potře­bo­va­ly. Je to pře­ci jenom téma, kte­ré zrov­na nere­zo­nu­je v celé spo­leč­nos­ti, ne všich­ni jsou k tomu dis­po­no­va­ní a někdo se na pěs­toun­skou péči může dívat i skr­ze prsty.

Kolik podcastů je za roky 2021 a 2022 hotových ?

J.P.: Máme jich deset. Vychá­zí to na pět dílů kaž­dý rok. To je tak ako­rát, abychom mate­ri­ál posklá­da­li a měli čas ho zpracovat.

Jaká máte za sebou témata ?

J.P.: Prv­ní rok to bylo v pod­sta­tě obec­ně pěs­toun­ství, dru­hý rok jsem vychá­ze­la z význam­ných dní, kte­ré se dají vztáh­nout k náhrad­ní rodin­né péči, tře­ba sté naro­ze­ni­ny Zdeň­ka Matějč­ka, Národ­ní týden man­žel­ství, 20. lis­to­pa­du je výro­čí Úmlu­vy o prá­vech dítě­te a tak. Kaž­dé téma se vždyc­ky sna­ží­me pojmout z růz­ných stran, tak­že se k němu vyja­dřu­je něko­lik lidí.

Musím se zeptat na pár technikálií : jak dlouho vám trvá příprava a natočení jednoho dílu, kdo to stříhá, podle čeho se vybírala hudba…

K.A.: Pří­pra­va trvá hodi­ny. Než Jul­ka vymys­lí všech­ny hos­ty, než si řek­ne­me, co u kte­ré­ho hos­ta je důle­ži­té a musím se na to zeptat. Pou­ží­vám… nechci říct slo­vo nací­tě­ní, to je hroz­ně zpro­fa­no­va­né, ale sna­žím se do toho mír­ně emoč­ně pono­řit, pro­to­že se mi pak při zpo­ví­dá­ní toho člo­vě­ka lépe hle­da­jí otáz­ky. Umí­te-li naslou­chat, je vám úpl­ně jas­né, kam ten pří­běh vede. Sice říkám, že se živím hla­sem, ale vět­ši­nu času jenom naslou­chám. Role mode­rá­to­ra je poslou­chat a jenom občas něco málo říct.

Hud­ba je tam od začát­ku stej­ná, od Pet­ry Bohe­mi, a klíč, jakým pro­lí­ná­me jed­not­li­vé sek­ven­ce, v pod­sta­tě také. Všech­no postří­hám, muzi­ku, ruchy, komen­tá­ře při­dám. Po kaž­dém dni prá­ce si uklá­dám finál­ní ren­der a začí­nám tře­ba na dvou hodi­nách. Výsle­dek má mít kolem tři­ce­ti minut, tak­že pak nastá­vá zkra­co­vá­ní. Někte­ré věci bych samo­zřej­mě nej­ra­dě­ji nevy­střih­la, ale tří­dě­ní je dobré.

J.P.: Téměř u kaž­dé­ho dílu si volá­me a pro­bí­rá­me spo­lu, co je důle­ži­té, a co by se dalo ože­let, aniž by to ochu­di­lo to sdě­le­ní, kte­ré nám leží na srdci.

K.A.: Když to krás­ně nava­zu­je, tem­po i ryt­mus, a pří­jem­ně se to poslou­chá, posí­lám to tech­ni­ko­vi. Napíšu mu tře­ba, jak mají vyznít kon­krét­ní prol­nu­tí, a on to udě­lá tak, aby to bylo per­fekt­ní. Pavel Kun­čar je mimo jiné hudeb­ník, tak­že sly­ší sou­s­tu věcí vel­mi precizně.

Jak jste vlastně financovali natáčení podcastů v minulých letech ?

J.P.: Na rok 2022 se nám poved­lo zís­kat pro­střed­ky z Nada­ce ČEZu a od MSV dotač­ní­ho pro­gra­mu Rodi­na. ČEZ má pro­jekt Ener­gie pomá­há pohy­bem, kde je tře­ba podat spor­tov­ní výkon. My jsme ty pro­střed­ky v pod­sta­tě muse­li vybě­hat na podob­ném prin­ci­pu, jako jsou růz­né cha­ri­ta­tiv­ní běhy. Je tře­ba si stáh­nout apli­ka­ci do mobi­lu a evi­do­vat, kolik toho člo­věk naběhá, pří­pad­ně nacho­dí. Za pomo­ci ješ­tě dal­ších lidí se nám poda­ři­lo asi za dva týd­ny nabě­hat tolik, že jsme zís­ka­li 75 000 korun. Tak­že děku­je­me všem, kdo běha­li a cho­di­li. Prv­ní rok byly pod­cas­ty hra­ze­né jen z MPSV z dotač­ní­ho pro­gra­mu Rodi­na. Jsme moc rádi, že se nám zatím finan­ce daří získávat.

V pro­sin­ci 2022 jsme zalo­ži­li sbír­ku na Donio, abychom na pokra­čo­vá­ní Náhrad­ky v roce 2023 zís­ka­li něja­ké pro­střed­ky. Jako odmě­ny jsme dár­cům nabíd­li věci, tedy spí­še služ­by, kte­ré umí­me : Karo­li­na poskyt­ne pěti dár­cům hodi­no­vé ško­le­ní v hla­so­vém pro­je­vu, moje kole­gy­ně Hana Luke­šo­vá Bar­tá­ko­vá tera­pii zamě­ře­nou na řeše­ní, no a já poskyt­nu kou­čo­vá­ní v pří­ro­dě, tedy hodi­no­vou kou­čo­va­cí schůzku v brněn­ském par­ku na Špil­ber­ku. Pokud potře­bu­je někdo něco vyře­šit a neví, jak do toho, tak mu s tím ráda pomůžu. Máme ješ­tě jed­nu skvě­lou kole­gy­ni, a to je vedou­cí porad­ny NRP v Plzni Hana Benado­vá, kte­rá má vel­ký koní­ček, malu­je obra­zy. Jeden obraz tu máme nachys­ta­ný pro dár­ce pěti tisíc korun a je v tuto chví­lí už zamlu­ve­ný. Dal­ším dvě­ma slí­bi­la nama­lo­vat obraz v pod­sta­tě na zakáz­ku, pro­to­že dár­ci si budou moci zvo­lit bar­vy a čás­teč­ně i téma, aby se jim pak hodil do inte­ri­é­ru. A ješ­tě máme jed­nu odmě­nu pro zvláš­tě movi­té­ho dár­ce, a to nato­če­ní pod­cas­tu tře­ba z něja­ké rodin­né udá­los­ti, aby měl hezkou vzpo­mín­ku. Děku­je­me všem, kdo nás už v tuto chví­lí podpořil !

Kolik dílů plánujete a jaká jsou témata pro rok 2023 ?

J. P.: Dílů by mělo být zase pět. Aby pod­cast byl zají­ma­vý z hle­dis­ka námě­tu, a hlav­ně pomá­hal šířit pově­do­mí o pěs­toun­ství, bude základ kaž­dé­ho dílu bude tvo­řit dvo­ji­ce hesel, kte­rá urču­je huma­nis­tic­ké poje­tí ´zdra­vé, plně funkč­ní osob­nos­ti´. Jsou to : klid, moud­rost, zvě­da­vost, sou­cit, sebe­vě­do­mí, odva­ha, kre­a­ti­vi­ta, pro­po­je­ní, radost, humor, při­je­tí, odpuš­tě­ní a vděč­nost. Chce­me pro­zkou­mat tyto feno­mé­ny z hle­dis­ka potře­by pomá­hat ohro­že­ným dětem a pečo­vat o náhrad­ní rodi­ny i při­ja­té děti v nich, a nabíd­nout tak poslu­cha­čům zají­ma­vé por­tréty, se kte­rý­mi se mohou snáz iden­ti­fi­ko­vat a porov­nat je se svým osob­ním pří­bě­hem. Věřím, že více filo­zo­fic­ké a psy­cho­lo­gic­ké poje­tí těch­to pod­cas­tů zno­vu roz­ší­ří poslu­chač­skou základ­nu o dal­ší zájem­ce. Zkrát­ka o tom pěs­toun­ství pře­mýš­lím ze všech mož­ných stran.

Strán­ky pod­cas­tu jsou zde : Náhrad­ka — pod­cast (nejen) o pěs­toun­ské péči (pestouni.cz)

Sbír­ka na DONIO zde : Náhrad­ka — pod­cast nejen o pěs­toun­ství a pěs­tou­nech | Donio

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu