Blog

TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ

21. října 2022 Lenka Pospíšilová 10 minut čtení
TERAPEUTICKÉ RODIČOVSTVÍ

Tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství – čím dál více sklo­ňo­va­ný ter­mín v oblas­ti náhrad­ní rodin­né péče. Kur­zy Tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství se ote­ví­ra­jí po celé Čes­ké repub­li­ce a nabí­zí pomoc náhrad­ním rodi­čům v péči o jejich děti. 

Co je tedy to tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství a čím se liší od rodi­čov­ství běž­né­ho, jak ho zná­me ? Tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství vychá­zí z teo­rie atta­chmen­tu a vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu, kte­ré se odli­šu­je od post­trau­ma­tic­ké stre­so­vé poru­chy a jiných trau­mat. Vývo­jo­vé trau­ma vzni­ká prá­vě v dět­ství ztrá­tou pri­már­ní peču­jí­cí oso­by. Je dob­ré vědět, že děti v náhrad­ní rodin­né péči mají v zása­dě vždy poru­chu cito­vé vaz­by a trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem. Pro­je­vy mohou být růz­né a trau­ma jinak hlu­bo­ké. Tyto děti ztra­ti­ly svou prv­ní vzta­ho­vou oso­bu – mat­ku, kte­rá je mini­mál­ně něko­lik měsí­ců nosi­la ve své dělo­ze a se kte­rou byly spo­je­ny jako jed­no tělo. Tato ztrá­ta se zapi­su­je do moz­ku dětí vel­mi hlu­bo­ko a s tím­to fak­tem je tře­ba počí­tat při výcho­vě a péči o ně.

Celý prin­cip tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství vychá­zí z prin­ci­pu PACE (zkrat­ka vychá­ze­jí­cí z ang­lic­kých slov), ve kte­rém je zahr­nu­to při­je­tí, hra­vost, empa­tie a zví­da­vost. S tím vším při­stu­pu­je­me k dítě­ti, kte­ré trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem a posky­tu­je­me mu lás­ky­pl­né pro­stře­dí, ve kte­rém je mož­né násled­ky toho­to trau­ma­tu léčit. S těmi­to doved­nost­mi jsme schop­ni být s tím dítě­tem tam, kde je ono samo a pomá­hat mu ote­ví­rat se a důvě­řo­vat svě­tu kolem sebe. Ten­to pro­ces může být vel­mi dlou­ho­do­bý, ale pod­le stu­dií a výzku­mů se uka­zu­je, že jako jeden z mála je účinný.

Abychom moh­li být pro děti v náhrad­ní rodin­né péči dob­rý­mi rodi­či, prů­vod­ci či pečo­va­te­li, je tře­ba vytvo­řit pro ně pocit bez­pe­čí. Ten se vytvá­ří přes vztah. Ve vzta­hu byly tyto děti vel­mi zra­ně­ny – ztra­ti­ly svůj prv­ní vztah s blíz­kou oso­bou. Tedy jedi­ně přes vztah se mohou začít léčit a posou­vat na ces­tě k důvě­ře a poci­tu bezpečí.

Díky kur­zu si uvě­do­mí­me, jaké máme sami cito­vé vaz­by, co je pro nás obtíž­né a v čem se nao­pak cítí­me sil­ní. Podí­vá­me se na svět oči­ma dítě­te a může­me dojít k pocho­pe­ní, proč naše děti mají prá­vě tako­vé pro­je­vy, jaké mají, a jak s tím dále nakládat.

Pokud se dítě dosta­ne do nové rodi­ny malin­ké, rodi­če mají čas­to dojem, že si nemů­že nic pama­to­vat, a tedy se ho ten­to pro­blém netý­ká. Ovšem jak již bylo mno­ha výzkumy pro­ká­zá­no, dítě si trau­ma odná­ší na těles­né úrov­ni. Jeho tělo si ten­to záži­tek vel­mi dob­ře pama­tu­je a mozek se vyví­jí jiným způ­so­bem než dětem, kte­ré byly od naro­ze­ní se svou maminkou.

Není to však situ­a­ce bez­na­děj­ná. Nao­pak se koneč­ně daří nachá­zet nástro­je, kte­ré umí pěs­tou­nům, ado­p­tiv­ním rodi­čům či jiným náhrad­ním rodi­čům dát pod­po­ru a pomo­ci léčit tyto děti prá­vě přes navá­zá­ní vzta­hu, přes při­je­tí, lás­ku a empa­tii. Když k tomu doká­že­me při­dat již zmí­ně­nou zví­da­vost a hra­vost, dve­ře ke spo­ko­je­né rodi­ně se ote­ví­ra­jí rych­le­ji. Rodi­če doká­ží pocho­pit, co se v jejich dětech děje a nahléd­nout, že jim „to děti nedě­la­jí tak úpl­ně schválně“. 😊

Vel­mi léči­vý je i fakt, že na této neleh­ké ces­tě nejsou rodi­če v tu chví­li sami a mohou zís­ká­vat pod­po­ru a inspi­ra­ci od ostat­ních rodi­čů a lek­to­rů. A pře­de­vším nadě­ji, že je mož­né s tím něco dělat.

Zdá se Vám to i tak pří­liš nároč­né ? Rozu­mím poci­tu, kte­rý občas rodi­čům při­chá­zí – tedy to, že to vyža­du­je oprav­du moc ener­gie. Nedíl­nou sou­čás­tí tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství je i péče sám o sebe. Rodič nemů­že být lás­ky­pl­ný a trpě­li­vý ke své­mu dítě­ti, pokud on sám není v kon­di­ci a v poho­dě. Rodi­če mají čas­to poci­ty viny, že odpo­čí­va­jí. Je oprav­du vel­mi důle­ži­té mys­let také na sebe. Mít dosta­tek lás­ky k sobě a pak ji může­me mít i pro dru­hé. Dát si pro­stor sama pro sebe, abych měla násled­ně dosta­tek sil budo­vat s trpě­li­vos­tí lás­ky­pl­ný vztah se svým dítětem.

Jed­nou z účast­nic kur­zu je i mamin­ka Jana, kte­rá vycho­vá­vá své čty­ři bio­lo­gic­ké děti a roz­hod­la se poskyt­nout domov i náruč ješ­tě dal­ší­mu dítě­ti. Po vel­kých obtí­žích, kdy měla tou­hu ado­p­to­vat dítě ze zahra­ni­čí, se nako­nec ocit­la v čes­kém dět­ském domo­vě, kde si padla do oka s šest­nác­ti­le­tou Len­kou. Tato dív­ka k nim do rodi­ny zača­la dochá­zet na hos­ti­tel­skou péči, až se poved­lo zís­kat ji do pěs­toun­ské péče. Zpo­čát­ku byla z nové rodi­ny vel­mi nad­še­ná a krás­ně do ní zapadla.

Jana si uvě­do­mo­va­la, že si s sebou Len­ka při­ná­ší mno­hé bolíst­ky a byla ochot­na jí dávat svou náruč, jak jen to je mož­né. S nárůs­tem důvě­ry k rodi­ně se zača­ly více pro­je­vo­vat i zna­ky trau­ma­tu : Len­ka vel­mi vyža­du­je pří­tom­nost a pozor­nost Jany, žár­lí na bio­lo­gic­ké děti v rodi­ně a obá­vá se, kdy­ko­li má Jana ode­jít z domo­va. Ptá se, kam jde a kdy při­jde, nechce ji pustit.

Nyní je Len­ce osm­náct let a díky Jani­ně náhle­du a pocho­pe­ní se poma­lu osmě­lu­je uvě­řit, že je hod­na lás­ky. Ten­to pro­ces je však dlou­ho­do­bý a vztah s Janou vel­mi křeh­ký. Jana v kur­zu zís­ká­vá pod­po­ru a pocho­pe­ní pro své pro­ží­vá­ní a záro­veň pro pro­ží­vá­ní své pěs­toun­ské dce­ry, kte­rou má vel­mi ráda. Uvě­do­mu­je si, že Len­ka má vel­ký strach, že o lás­ku při­jde a pro­je­vy její­ho stra­chu mohou půso­bit vel­mi kon­tra­pro­duk­tiv­ně. Jana však trpě­li­vě naslou­chá těm­to sig­ná­lům a rea­gu­je s empa­tií a lás­kou tak, aby Len­ka nako­nec uvě­ři­la, že i ona si lás­ku zaslou­ží a nemu­sí se o ni bát.

Všich­ni Janě s Len­kou drží­me pal­ce, aby se poda­ři­lo zmír­nit násled­ky vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu a doká­za­ly navá­zat vztah plný lás­ky a důvěry.

Mno­ho účast­ní­ků kur­zu se zají­má o mož­nos­ti, jak zpra­co­vá­vat s dítě­tem to, co se mu v minu­los­ti sta­lo. Jak s ním o tom mlu­vit. Rodi­če potře­bu­jí vědět, proč se jejich dítě cho­vá tak zvlášt­ně a někdy vel­mi nepředvídatelně.

Dotý­ká­me se i toho, jaké pro­ží­vá­ní děti mají, pokud zaži­ly týrá­ní, zane­dbá­vá­ní nebo nestá­lost péče. Jak pro­ží­va­jí děti svět, pokud vyrůs­ta­ly něja­ký čas u rodi­če, kte­rý byl nepřed­ví­da­tel­ný nebo hro­zi­vý. Jak těž­ce poté doká­ží vní­mat oko­lí jako bezpečné.

Pro­je­vy dětí, kte­ré vidí­me a pova­žu­je­me za nestan­dard­ní či vylo­že­ně nepři­ja­tel­né, jsou jen vrcho­lem ledov­ce, pod­stat­né se skrý­vá pod hla­di­nou. Jaké emo­ce cho­vá­ní pro­vá­zí ? Jaké potře­by tyto emo­ce vyvo­lal ? To vše jsou okol­nos­ti, kte­ré vůbec nejsou na prv­ní pohled zře­tel­né a my jako rodi­če se je učí­me roz­po­zná­vat a rozklíčovávat.

Mnoh­dy se sta­ne, že při­chá­zí mamin­ka, jejíž dítě je nao­pak vel­mi hod­né a posluš­né. Nemá žád­né nepři­ja­tel­né pro­je­vy a fun­gu­je oprav­du bez problémů.

Pří­kla­dem je mamin­ka Andrea, jež má v péči šes­ti­le­té­ho Jonáš­ka. Chla­pe­ček k nim při­šel ve třech letech po ode­brá­ní z rodi­ny z důvo­du zane­dbá­vá­ní péče. Jeho bio­lo­gic­ká mam­ka měla psy­chi­at­ric­ké obtí­že, když ji potře­bo­val, čas­to neby­la dostup­ná, a ve chví­lích, kdy pla­kal, se k němu cho­va­la hrubě nebo nere­a­go­va­la vůbec. V lep­ších chví­lích se s ním nao­pak doká­za­la pomaz­lit a neby­lo pro něj čitel­né, kdy bude mam­ka rea­go­vat kte­rým způsobem.

Když Joná­šek při­šel do rodi­ny k Andree, byl vel­mi samo­stat­ný, vět­ši­nu času se jen usmí­val a nemlu­vil. Coko­li po něm Andrea chtě­la, to udě­lal, neod­mlou­val a pomáhal.

Andrea měla dojem, že se v jejich rodi­ně krás­ně adap­to­val a pře­chod téměř ani nepo­cí­til. V prů­bě­hu kur­zu došlo u Andrey k uvě­do­mě­ní, že její Joná­šek má jen jiné pro­je­vy poru­chy cito­vé vaz­by a je to sice „hod­ný chla­pe­ček“, ale jeho pro­je­vy nejsou zdra­vé. Dospě­la k tomu, že i její pěs­toun­ský syn potře­bu­je napo­je­ní, vztah a bez­pe­čí, ale že ho vlast­ně vůbec nevy­hle­dá­vá a je spí­še odtažitý.

Trva­lo něko­lik měsí­ců, než se Joná­šek doká­zal emoč­ně pro­je­vit v nové rodi­ně. Než doká­zal pla­kat, srdeč­ně se smát a vzte­kat se. Andrea byla povzbu­zo­vá­na v tom, aby Jonáš­ko­vi pro­je­vy umož­ni­la a vní­ma­la je jako pro­jev důvě­ry a pokus nara­zit na hra­ni­ce, kte­ré ve vzta­hu s Andre­ou má. Sna­žil se zjis­tit, zda ho i „zlo­bi­vé­ho“ bude mít ráda, neboť jeho dosa­vad­ní zku­še­nost mu říka­la, že v tako­vém pří­pa­dě lás­ku dostá­vat nebu­de a že si ji ani neza­slou­ží. Andrea vel­mi trpě­li­vě pokra­ču­je v ujiš­ťo­vá­ní Jonáš­ka, že její lás­ka a náruč je stá­lá bez ohle­du na jeho projevy.

Samo­zřej­mě to nezna­me­ná, že tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství nedá­vá hra­ni­ce. Nao­pak – hra­ni­ce jsou také důle­ži­tým zdro­jem bez­pe­čí pro naše děti. Jen se učí­me sta­no­vo­vat je s las­ka­vým při­je­tím, a hlav­ně po jejich nasta­ve­ní vždy obno­vu­je­me vztah s dítě­tem. To bývá roz­díl­né od běž­né­ho rodi­čov­ství, kde je napo­je­ní s rodi­čem přirozené.

Čas­to rodi­če zpra­co­vá­va­jí nejen situ­a­ce dějí­cí se u nich doma, ale také mno­ho dal­ších, kte­ré se ode­hrá­va­jí ve ško­le, mezi vrs­tev­ní­ky apod. Děti se setká­va­jí s růz­ný­mi pří­stu­py k tomu, že nejsou bio­lo­gic­ký­mi dět­mi svých rodi­čů a někte­ré to mohou vel­mi špat­ně sná­šet. Jejich pro­je­vy mohou pou­tat pozor­nost ve ško­le, v dru­ži­ně, na krouž­cích a je vel­mi vhod­né mlu­vit s dospě­lý­mi, kte­ří drží ten­to pro­stor, aby vědě­li, jaké dítě k nim při­chá­zí, aby zna­li jeho his­to­rii a pro­je­vy. Exis­tu­je mno­ho pomů­cek, kte­ré doká­ží zmír­nit pro­je­vy stre­su či ner­vo­zi­ty ve tří­dě – ať již jsou to různá kou­sát­ka, gumy, míč­ky apod. Vel­mi to může usnad­nit vzta­hy a klid v kolektivu.

Je dopo­ru­čo­vá­no mlu­vit s dět­mi vel­mi ote­vře­ně, úměr­ně věku, o jejich život­ní his­to­rii. Nedě­lat z téma­tu tabu. Dítě samo­zřej­mě vel­mi znejiš­ťu­jí meze­ry v jeho živo­tě, kdy neví, kde bylo a jak se mělo. Ote­vře­né sdí­le­ní i v této oblas­ti je vel­mi léči­vé pro celý rodin­ný sys­tém. Záro­veň není vhod­né mlu­vit han­li­vě o bio­lo­gic­kých rodi­čích dítě­te, neboť dítě se k nim stá­le vzta­hu­je – ve smys­lu, že ono je špat­né, když ho rodi­če nechtě­li. Pokud se o rodi­čích mlu­ví s nega­tiv­ním náde­chem, dítě čas­to pře­jí­má tuto infor­ma­ci i na sebe, tedy že ono je špatné.

Na závěr bych ráda sdí­le­la ješ­tě jeden pří­běh rodi­ny, do kte­ré k bio­lo­gic­ké­mu šes­ti­le­té­mu chlap­ci při­šla rok a půl sta­rá ado­p­to­va­ná hol­čič­ka Jit­ka. Ado­p­tiv­ní mamin­ka Rena­ta a tatí­nek Jir­ka vycho­vá­va­li Jit­ku jako své bio­lo­gic­ké dítě a zdrá­ha­li se s ní mlu­vit o tom, že je ado­p­to­va­ná. Naštěs­tí se k nim dosta­la infor­ma­ce, jak důle­ži­té je sdí­let se svým dítě­tem jeho pří­běh a jak nebez­peč­né je, pokud by to dítě­ti řekl někdo jiný než oni. Jit­ka byla pone­chá­na svou bio­lo­gic­kou mat­kou v porod­ni­ci, z té šla do koje­nec­ké­ho ústa­vu a poté se dosta­la v roce a půl ke svým ado­p­tiv­ním rodi­čům. Když byla Jit­ka při­bliž­ně čtyř­le­tá, zača­li s ní o tom mluvit.

Výcho­va Jit­ky pro­bí­ha­la stej­ně jako výcho­va její­ho star­ší­ho bráš­ky a zpo­čát­ku se zdá­lo, že mezi tím nejsou vel­ké roz­dí­ly. V jede­nác­ti letech Jit­ka popr­vé doma ukradla něja­ké pení­ze, aby moh­la kou­pit slad­kos­ti pro děti do ško­ly. Když na to Rena­ta při­šla, vel­mi ji to zkla­ma­lo a rozzlo­bi­lo, potresta­la Jit­ku a při­po­mně­la zása­dy sluš­né­ho cho­vá­ní. Když se to však něko­li­krát opa­ko­va­lo a Rena­ta s Jir­kou navíc zjis­ti­li, že jim Jit­ka čas­to lže, vyhle­da­li psy­cho­lo­gic­kou pomoc. Jit­ka se zača­la uza­ví­rat do sebe, bra­la si slad­kos­ti, kte­ré scho­vá­va­la ve skří­ni či pod poste­lí, cho­di­la ze ško­ly poz­dě domů a hod­ně času trá­vi­la na svém telefonu.

Díky psy­cho­lo­gic­ké pod­po­ře zís­ka­li rodi­če Jit­ky nový náhled na její cho­vá­ní a zača­li k ní při­stu­po­vat jinak. Dosta­li se do kur­zu Tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství a své zna­los­ti a pří­stup k Jítě pro­hlu­bu­jí tam. Začí­na­jí pro­ni­kat do svě­ta dítě­te v náhrad­ní rodin­né péči, začí­na­jí rozu­mět jejím pro­je­vům a pra­cu­jí na pro­hlu­bo­vá­ní a obno­ve­ní důvě­ry mezi nimi.

Ačko­li bylo v prů­bě­hu kur­zu mno­ho situ­a­cí, kdy Rena­ta pla­ka­la a nevě­ři­la, že dospí­vá­ní Jit­ky všich­ni zvlád­nou ve zdra­ví, ve výsled­ku se jejich vzá­jem­ný vztah vel­mi zlep­šil. Jit­ka zača­la důvě­řo­vat tomu, že jí rodi­če rozu­mí, že je s nimi mož­né mlu­vit. Dokon­ce jí pomoh­li vyhle­dat bio­lo­gic­ké rodi­če, kte­ré by časem ráda i potkala.

Ten­to pří­běh není na svém kon­ci, věřím však, že díky změ­ně pří­stu­pu a pohle­du na Jit­ku mají vel­kou šan­ci, že se jejich vzta­hy nena­ru­ší a důvě­ra bude zacho­vá­na. Rena­ta s Jir­kou si uvě­do­mu­jí, že v prů­bě­hu dospí­vá­ní se ješ­tě asi mno­ho­krát pot­ka­jí s vel­mi nároč­ný­mi situ­a­ce­mi, jsou však odhod­lá­ni Jit­ce stá­le dávat naje­vo, že je milo­va­ná a jejich lás­ku si nemu­sí nijak zasloužit.

Kurz Tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství je veden dvě­ma lek­to­ry pro vytvo­ře­ní bez­peč­né­ho pro­stře­dí a mož­nost řešit indi­vi­du­ál­ní potře­by jed­not­li­vých účast­ní­ků. Ten­to kurz je určen pro všech­ny, jež mají v péči dítě s vývo­jo­vým trau­ma­tem. V kur­zu je kla­den vel­ký důraz na pro­žit­ko­vé tech­ni­ky a více na for­mu než obsah, neboť je ově­ře­no, že jen přes vlast­ní pro­ži­tek je mož­né se něco nau­čit. Není tedy veden kla­sic­kou fron­tál­ní for­mou. V prů­bě­hu kur­zu si účast­ní­ci osa­ha­jí svá vlast­ní téma­ta a sná­ze budou moci pocho­pit své děti. Celý kurz je pro­ce­sem, kte­rým pro­chá­zí kaž­dý účast­ník pod­le své­ho nasta­ve­ní a mož­nos­tí a kde lek­to­ři posky­tu­jí pod­po­ru a pře­bí­ra­jí odbor­nou zášti­tu. Záro­veň lek­to­ři nejsou v nad­řa­ze­né roli celé sku­pi­ně, jsou její sou­čás­tí a hlí­da­jí pro­stor tak, aby byl pro účast­ní­ky učí­cí, las­ka­vý a bez­peč­ný. Vel­mi cen­nou sou­čás­tí celé­ho kur­zu je tedy vzá­jem­né sdí­le­ní, pod­po­ra a pro­po­je­ní jed­not­li­vých účast­ní­ků. Z kur­zu si účast­ní­ci odná­ší mno­ho mate­ri­á­lů, zážit­ků i pod­ně­tů k pře­mýš­le­ní a dis­ku­si ve svém rodin­ném prostředí.

Roz­hod­ne­te-li se do kur­zu vstou­pit, bude­me se vel­mi těšit na shle­dá­ní a spo­leč­nou prá­ci na pro­ce­su vstou­pe­ní do jiné for­my pře­mýš­le­ní o svých dětech a pří­stu­pu k nim. 😊

Mgr. Lucie Baliharová

Lek­tor­ka kur­zů : Sil­ní rodi­če – sil­né děti a Tera­pe­u­tic­ké rodičovství

baliharova@pestouni.cz


O autor­ce : Mgr. Lucie Bali­ha­ro­vá vystu­do­va­la Soci­ál­ní poli­ti­ku a soci­ál­ní prá­ci na Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­tě v Plzni, pra­co­va­la jako lek­tor­ka pri­már­ní pre­ven­ce na základ­ních ško­lách a násled­ně jako vedou­cí pod­po­ro­va­né­ho zaměst­ná­vá­ní pro oso­by se zdra­vot­ním posti­že­ním. Od roku 2017 dosud je klí­čo­vou pra­cov­ni­cí dopro­vá­ze­jí­cí pěs­toun­ské rodi­ny pod Sdru­že­ním pěs­toun­ských rodin z.s. v Plzni.

Pro­šla kur­zy respek­tu­jí­cí komu­ni­ka­ce a dále se v této oblas­ti vzdě­lá­vá. V roce 2018 se vyško­li­la jako lek­tor­ka kur­zu „Sil­ní rodi­če-Sil­né děti“ a zís­ka­la cer­ti­fi­kát pro jeho vede­ní. Pro zvý­še­ní odbor­nos­ti při dopro­vá­ze­ní pěs­toun­ských rodin je od roku 2022 navíc cer­ti­fi­ko­va­nou lek­tor­kou kur­zů na téma Vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu a Tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství, neboť absol­vo­va­la výcvik lek­to­rů pro tuto tema­ti­ku pod orga­ni­za­cí ATTA.


Kurz Tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství se bude­me sna­žit otevřít pro zájem­ce příští rok (2023) v Porad­nách NRP v Pra­ze a Plzni.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka blogu