Blog

Umělá inteligence je tu s námi. Jak se nám s ní žije ?

18. prosince 2023 Lenka Pospíšilová 9 minut čtení
Umělá inteligence je tu s námi. Jak se nám s ní žije ?

Dnes a den­ně na nás vypa­dá­va­jí z médií zmín­ky o AI — umě­lé inte­li­gen­ci nebo­li arti­fi­cial intel­li­gen­ce. Kte­rá je ta nej… v jakém obo­ru, v čem se zlep­ši­la a co všech­no umí… Pokud této oblas­ti zrov­na neho­ví­me, budou naše děti bleskurych­le o něko­lik délek před námi. Jest­li už tam nejsou. Nej­vyš­ší čas je dohnat, pře­de­hnat, a to co nejdříve.

Co to vlast­ně AI je a v jakých oblas­tech pracuje ?

Umě­lá inte­li­gen­ce je dnes tak všu­dypří­tom­ná, že si toho jako uži­va­te­lé ani nemu­sí­me být vědo­mi. Mezi apli­ka­ce umě­lé inte­li­gen­ce pat­ří vyhle­dá­va­če např. Goo­gle, dopo­ru­čo­va­cí sys­témy jako You­Tu­be, Ama­zon, Net­flix, sys­témy, kte­ré poro­zu­mí lid­ské řeči — tře­ba Goo­gle Assistant, Siri nebo Ale­xa. Ty jsou tu s námi už cel­kem dlou­ho. Nověj­ší, ty o kte­rých se hod­ně mlu­ví v posled­ním roce, jsou vět­ši­nou tzv. gene­ra­tiv­ní, což zna­me­ná, že vytvá­ře­jí, co po nich žádá­te – napří­klad text, obrá­zek, hud­bu, mlu­ve­né slo­vo nebo něja­ké jiné zvuky.

Jen pro zají­ma­vost : Na ang­lic­ké wiki­pe­dii bylo hes­lo AI v roce 2023 dokon­ce nej­čas­tě­ji ote­ví­ra­ným odka­zem. A čes­ká wiki říká, že „AI je obor infor­ma­ti­ky zabý­va­jí­cí se tvor­bou sys­té­mů řeší­cích kom­plex­ní úlo­hy jako je roz­po­zná­vá­ní či kla­si­fi­ka­ce, např. v oblas­tech zpra­co­vá­ní obra­zu (ve for­mě pixe­lů) či zpra­co­vá­ní psa­né­ho tex­tu či mlu­ve­né­ho jazy­ka (ve for­mě počí­ta­čo­vé­ho kódu), nebo plá­no­vá­ní či říze­ní na zákla­dě zpra­co­vá­ní vel­kých obje­mů dat.“

Pla­ce­né ver­ze kon­tra ver­ze zdarma

Někte­ré pro­gra­my jsou v zúže­né ver­zi zdar­ma, tře­ba Can­va, nebo si je ale­spoň zdar­ma může­te vyzkou­šet, např. Chat­GPT, Dall‑e, Deeply. Asi všech­ny chtě­jí mini­mál­ně regis­tra­ci, tak­že z vás vymá­mí čís­lo tele­fo­nu, mail apod. Pla­ce­né vari­an­ty mohou při­jít na něko­lik set až tisíc měsíč­ně, ale pokud je tře­ba fir­ma zapla­tí a zaměst­nan­ci je budou pat­řič­ně vyu­ží­vat, ušet­ří spous­tu času.

Jak s ní komu­ni­ko­vat a co je to prompt ?

Zadá­ní úko­lu, co má umě­lá inte­li­gen­ce vytvo­řit, se říká prompt. Jak přes­ně napí­še­te zadá­ní, tak přes­né­ho se dočká­te výsled­ku. Je na zvá­že­ní, jest­li někdy nene­chat prompt troš­ku obec­něj­ší, ať AI uká­že, co umí. Tře­ba vyge­ne­ru­je něco, co by vás nena­padlo, ale bude se vám hodit. Když si nejste jis­tí, jak úkol for­mu­lo­vat, dopo­ru­ču­je se : nor­mál­ně se zeptej­te nebo napiš­te, co oprav­du chce­te. Napří­klad : Napiš mi moti­vač­ní dopis pro zaměst­na­va­te­le xy, v roz­sa­hu jed­né nor­mostra­ny, spi­sov­ně a s odbor­ný­mi výra­zy, abych pře­svěd­čil, že jsem obchod­ník, kte­ré­ho hle­da­jí. Nebo : Napiš člá­nek do čte­nář­ské­ho dení­ku o kníž­ce autor : název, jazy­kem dva­nác­ti­le­té­ho dítě­te v dél­ce 15 vět, s argu­men­tem, proč ji číst.

Jak se umě­lá inte­li­gen­ce učí aneb tré­no­vat se musí

Stro­jo­vé uče­ní je jeden z nej­po­u­ží­va­něj­ších ter­mí­nů v sou­vis­los­ti s AI. Ten­to postup vyhle­dá­vá nej­čas­těj­ší sou­vis­los­ti v infor­ma­cích. Pokud tedy bot (počí­ta­čo­vý pro­gram, kte­rý pro­vá­dí rutin­ní čin­nost na inter­ne­tu) odha­lí nesčí­sl­ně­krát pou­ži­té tvr­ze­ní, že hlav­ním měs­tem Čes­ké repub­li­ky je Pra­ha a záro­veň najde pár­krát zmín­ku, že Olo­mouc je hlav­ním měs­tem Čes­ké repub­li­ky, usou­dí, že A je správ­ně. V rám­ci stro­jo­vé­ho uče­ní fun­gu­jí tzv. neu­ro­no­vé sítě, podob­ně jako v lid­ském moz­ku. Když už má člo­věk natré­no­va­nou náso­bil­ku, oka­mži­tě se mu spo­jí, že 6 x 5 je 30. Umě­lá inte­li­gen­ce je na tom stej­ně : pro­be­re tisí­ce infor­ma­cí, vyhle­dá ty nej­čas­tě­ji zmi­ňo­va­né, z toho usou­dí, že jsou prav­di­vé a pou­ži­je je. Napřed musí tré­no­vat, a pak už jí to jde rych­le­ji a přes­ně­ji. A natré­no­vat si může uži­va­tel svá regis­tro­va­ná nebo zapla­ce­ná AI také sám. Zadá napří­klad oblí­be­né výra­zy, téma­ta, kte­rá ho zají­ma­jí… a při­dat může­te také šab­lo­ny pro tvor­bu tex­to­vé­ho obsa­hu tře­ba pro soci­ál­ní sítě, rekla­mu, mai­ly, blog apod. 

Nectnos­tí umě­lé inte­li­gen­ce jsou před­po­ja­tost, nepřes­nos­ti a lhaní

AI vychá­zí z dat na inter­ne­tu. Setká-li se tedy při vyhle­dá­vá­ní s dosta­teč­ným množ­stvím něja­kým způ­so­bem vad­ných infor­ma­cí, „uvě­ří“ jim, a pak je pou­ži­je. Nej­čas­tě­ji uvá­dě­ným pří­kla­dem je sdě­le­ní ve smys­lu : lidé tma­vé ple­ti jsou kri­mi­nál­ní­mi živly. Nepřes­nos­ti a lži vzni­ka­jí úpl­ně stej­ným způ­so­bem. Bot zkrát­ka bere za plat­nou tu infor­ma­ci, kte­rá se vysky­tu­je v nej­vět­ším počtu a někdy ji ješ­tě troš­ku „vylep­ší“.

Na tyto pro­blémy nee­xis­tu­je, zatím, uni­ver­zál­ní řeše­ní. Je tře­ba pou­ží­vat lid­ský, sel­ský, rozum a vědět, jakou oblast dat (data­set) umě­lá inte­li­gen­ce „pro­lis­to­va­la“ a z čeho tedy vyge­ne­ro­va­la svo­je závěry.

Co říká náš práv­ní řád na uží­vá­ní a tvor­bu AI ?

Prá­vo má s AI tro­chu pro­blém. Změ­ny totiž při­chá­ze­jí vel­mi pře­kot­ně a zahr­nu­jí výraz­ně odliš­né oblas­ti od auto­nomních aut po tex­to­vé edi­to­ry. Zvláš­tě pro oblast autor­ské­ho prá­va je umě­lá inte­li­gen­ce tvo­ří­cí tex­ty, obra­zy, videa, zvu­ko­vé zázna­my oprav­du oří­šek. Done­dáv­na pla­ti­lo, že kdo vytvo­řil dílo, byť s pomo­cí AI, je jeho auto­rem. Nicmé­ně i v této oblas­ti nastal posun. Auto­rem je nyní kon­krét­ní člo­věk pou­ze teh­dy, když zásad­ně upra­ví nebo změ­ní gene­rát, tedy to, co vytvo­ři­la AI. Gene­rá­ty je mož­né pou­ží­vat komerč­ně, ale nelze kli­en­to­vi poskyt­nout autor­ská práva.

Nás bude nicmé­ně zají­mat, jak je to s uží­vá­ním gene­ra­tiv­ní AI pro děti ve ško­le i doma. Vět­ši­na AI má něja­ké pra­vi­dlo věko­vé­ho ome­ze­ní a pro nepl­no­le­té uži­va­te­le je nut­ný sou­hlas zákon­né­ho zástup­ce. Ve ško­le by děti bez písem­né­ho sou­hla­su rodičů/pěstounů nemě­ly pou­ží­vat žád­nou apli­ka­ci. Maxi­mál­ně by jim mohl uči­tel před­vést, jak to fun­gu­je, ale samy by k počí­ta­či nesmě­ly zased­nout. Pokud tedy ško­la chce pou­ží­vat ve vyu­čo­vá­ní umě­lou inte­li­gen­ci, měla by zákon­né zástup­ce požá­dat o písem­né svo­le­ní, kte­ré může vypa­dat tře­ba tak­to : AI dětem — sou­hlas zákonného zástupce s vyu­ží­vá­ním apli­ka­cí gene­ra­tiv­ní AI.docx — Doku­men­ty Google

Např. Chat­GPT smí pou­ží­vat dítě od 13 do 18 let jen se sou­hla­sem zákon­né­ho zástup­ce. Bing Chat, kte­rý se pra­vi­del­ně vnu­cu­je v Micro­soft Egde vyhle­dá­va­či, je bez ome­ze­ní, zato Goo­gle Bard nebo D‑ID jsou jen pro plno­le­té. Can­va věko­vou hra­ni­ci nemá, ale mlad­ší 15 let musí mít sou­hlas zákon­né­ho zástup­ce. Mid­jour­ney stej­ně jako Bing Image Cre­a­tor je pří­stup­ný od 13 let a do 15 je tře­ba mít sou­hlas rodi­čů. Cha­rac­ter AI je pří­stup­ný od 16 let.

S čím už dnes AI pomůže ?

Typic­ké je gene­ro­vá­ní růz­ných tex­tů, kte­ré se lidem nechce psát.

Pro výtvar­ní­ky, ilu­strá­to­ry, tvůr­ce videí… a vůbec všech­ny, kte­ří pra­cu­jí s obra­zem : udě­lá rešer­še, bra­in­stro­ming – např. Chat­GPT, Per­ple­xi­ty. Uká­že refe­ren­ce, co už vznik­lo a vytvo­ří kon­cept obráz­ku : Mid­jour­ney, Leo­nar­do, Deeply Visi­on. Vyro­bí tzv. asse­ty, tedy obráz­ky, zvu­ky, teo­re­tic­ky i tex­ty, kte­ré se pak dají dále zpra­co­vat, vylep­ší roz­li­še­ní (ups­cal­ling) — kva­li­tu obra­zu, aby pak výsle­dek vypa­dal lépe. Umí také změ­nit část obráz­ku tak, jak si bude­te přát. Tře­ba mra­čí­cí se obli­čej pře­kres­lí na usmě­va­vý nebo dokres­lí okra­je obráz­ku (inpainting/outpainting) – Mid­jour­ney, Leo­nar­do. Ješ­tě nedáv­no umě­lá inte­li­gen­ce bez pro­blé­mů vyge­ne­ro­va­la obrá­zek člo­vě­ka s šes­ti prs­ty, posta­vy v podiv­ných pózách apod., ale lep­ší se den ode dne.

Text, kte­rý zadá­te, načte hla­sem pod­le vaší vol­by z nabíd­ky (muž­ský, žen­ský, dět­ský, vyso­ký, hlu­bo­ký…) a vyge­ne­ru­je vám zvu­ko­vý sou­bor (mp3, wav). V ang­lič­ti­ně je také mož­nost vybrat si emoč­ní zabar­ve­ní hla­su, ale češ­ti­na zatím tak dale­ko není. Nicmé­ně vývoj v této oblas­ti pádí sku­teč­ně rych­le, tak­že tře­ba rok 2024 při­ne­se i roze­smá­té dět­ské hlasy.

Dob­ře tzv. natré­no­va­ná AI by oprav­du moh­la umět i vydě­lá­vat pení­ze. Pozor­nost budí apli­ka­ce Tra­de Edge AI. Vychá­zí z tisí­ců infor­ma­cí, kte­ré si najde na inter­ne­tu a pokud dob­ře vyhod­no­tí ty nej­čas­tě­ji úspěš­né, je opráv­ně­ná domněn­ka, že by se dalo tak­to při­jít k vel­kým penězům. Stej­ně jako kdy­si Karel Jane­ček napsal algo­ritmy na obcho­do­vá­ní s akci­e­mi i komo­di­ta­mi na bur­ze (algo­ritmy, pod­le kte­rých počí­ta­če vyhod­no­cu­jí, kdy je výhod­né nakou­pit a pro­dat cen­né papí­ry) a legen­dár­ně zbo­ha­tl, může na stej­ném prin­ci­pu pra­co­vat i AI. Jen­že při­hlá­sit se do apli­ka­ce Tra­de Edge AI cel­kem logic­ky není jen tak. Tes­to­va­cí beta ver­ze byla ome­ze­na jen na auto­ry a prv­ní ote­vře­ní v říj­nu 2023 bylo také pří­stup­né jen ome­ze­né­mu okru­hu lidí.

Nebez­pe­čí ?

Už něko­li­krát pro­běh­lo médii, že si klu­ci vyge­ne­ro­va­li naha­té obráz­ky spo­lu­ža­ček, že jen na zákla­dě nahráv­ky pozdra­vu, tedy jed­no­ho, dvou slov, doká­že AI vytvo­řit hla­so­vý záznam kon­krét­ní oso­by a „vlo­žit jí do úst“ něco, co by nikdy neřek­la. Vytvo­ří foto­gra­fii člo­vě­ka v mís­tě, kde nikdy nebyl, pří­pad­ně vyro­bí video, kde pro­vá­dí, co by nikdy neu­dě­lal apod. Je pak těž­ké ově­řit, jest­li je to záznam sku­teč­nos­ti nebo kon­strukt AI. Toto jsou jen špič­ky ledov­ce. Typic­ké použití/zneužití je pro „výro­bu“ tex­tů, kte­ré se stu­den­tům nechtě­jí psát – růz­né ese­je, čte­nář­ské dení­ky apod. Někte­ré ško­ly už mají pro pou­ží­vá­ní umě­lé inte­li­gen­ce nasta­ve­ná pravidla.

Zku­še­nost naší kole­gy­ně a jejích dětí

Mamin­ka Han­ka si se svý­mi dvě­ma dět­mi s umě­lou inte­li­gen­cí občas hra­je. „Osmi­le­tá dce­ra se Cha­tu­GPT tře­ba ptá, jak se jme­nu­je. Zatím ho jako chá­pe jako pří­pad­nou kama­rád­ku. Ale nedáv­no napsa­la otáz­ku : Co si nej­čas­tě­ji pře­jí děti k Váno­cům. Dosta­la veli­ce obec­nou odpo­věď, kte­rá ji neu­spo­ko­ji­la. Tak to tro­chu spe­ci­fi­ko­va­la : Co si nej­čas­tě­ji pře­jí k Váno­cům děti v Čes­ké repub­li­ce. A to už byla odpo­věď doce­la kon­krét­ní.“ Umět for­mu­lo­vat otáz­ku nebo zadá­ní je při pou­ží­vá­ní AI nut­nost a je tře­ba se ji nau­čit včas. „Dva­nác­ti­le­tý syn už píše sofis­ti­ko­va­něj­ší prompty, napří­klad : Exis­tu­je jiná civi­li­za­ze ve vesmí­ru?“ Je nut­né také dětem uká­zat, že ne vždy může­me umě­lé inte­li­gen­ci všech­no věřit. „Když se mi odpo­věď nezdá prav­di­vá, sna­ží­me si ji ově­řit,“ dodá­vá ješ­tě Hanka.

Co tedy s tím áíčkem ?

Dneš­ní děti se dosta­nou na pra­cov­ní trh za pět deset pat­náct let, a to už bude gene­ra­tiv­ní AI napros­tou samo­zřej­mos­tí. Neby­lo by tedy lep­ší, nau­čit je s tou­to pomůc­kou zachá­zet stej­ně dob­ře, jako my, star­ší roč­ní­ky, jsme se kdy­si uči­li pou­ží­vat tře­ba kal­ku­lač­ku nebo legen­dár­ní T602, než je od AI držet stra­nou ? Stej­ně na ni časem nara­zí, a pokud nebu­dou vědět, jak ji bez­peč­ně pou­ží­vat ke své­mu užit­ku, bude to jejich hendikep.

No a nako­nec : co o AI napsal ChatGPT ?

AI, nebo­li umě­lá inte­li­gen­ce, je obor infor­ma­ti­ky, kte­rý se zabý­vá vývo­jem počí­ta­čo­vých sys­té­mů, kte­ré jsou schop­ny pro­vá­dět úko­ly, kte­ré by jinak vyža­do­va­ly lid­skou inte­li­gen­ci. Cílem AI je vytvo­řit počí­ta­čo­vé pro­gra­my a sys­témy, kte­ré se doká­žou učit, rozu­mět, adap­to­vat se, plá­no­vat a roz­ho­do­vat podob­ně jako lid­ský mozek.

Exis­tu­je něko­lik dru­hů AI, jako jsou sil­ná umě­lá inte­li­gen­ce, sla­bá umě­lá inte­li­gen­ce a umě­lá výzva. Sil­ná umě­lá inte­li­gen­ce je schop­nost počí­ta­če úpl­ně nahra­dit lid­skou inte­li­gen­ci a pro­vá­dět jaký­ko­li úkol, kte­rý by kla­de člo­věk. Sla­bá umě­lá inte­li­gen­ce je schop­nost počí­ta­če vyko­ná­vat kon­krét­ní úkol či úlo­hy, napří­klad roz­po­zná­vá­ní obra­zů či hla­su. Umě­lá výzva je zamě­ře­na na vytvo­ře­ní počí­ta­čo­vých pro­gra­mů, kte­ré doká­ží simu­lo­vat inte­li­gent­ní cho­vá­ní a rozhodování.

Jed­ním z hlav­ních cílů AI je vytvo­řit stro­je, kte­ré jsou schop­ny učit se a zlep­šo­vat své doved­nos­ti s mini­mál­ním nebo žád­ným lid­ským zása­hem. Pro dosa­že­ní toho­to cíle je nut­né vyu­ží­vat růz­ných tech­nik, jako je stro­jo­vé uče­ní, kte­ré umož­ňu­je počí­ta­čo­vé­mu sys­té­mu samo­stat­ně učit se na zákla­dě před­cho­zích zku­še­nos­tí a dat.

AI má mno­ho apli­ka­cí a je vyu­ží­vá­na v růz­ných obo­rech, jako je medi­cí­na (napří­klad v dia­gnos­ti­ce), finanč­nic­tví (napří­klad v auto­ma­ti­za­ci obcho­do­vá­ní), dopra­va (napří­klad v auto­nomních vozi­dlech) a mno­ha dal­ších. AI také zahr­nu­je něko­lik dal­ších tech­no­lo­gií, jako je roz­po­zná­vá­ní obra­zů, zpra­co­vá­ní při­ro­ze­né­ho jazy­ka a robotika.

Nicmé­ně, AI také vyvo­lá­vá něko­lik etic­kých otá­zek a obav, napří­klad týka­jí­cí se bez­peč­nos­ti, tech­no­lo­gic­ké neza­měst­na­nos­ti a roz­ho­do­vá­ní sys­té­mů bez lid­ské­ho dohle­du. Je důle­ži­té se zamys­let nad řád­ným vyu­ží­vá­ním AI s ohle­dem na zájmy a potře­by lidí.

Tako­vý vyge­ne­ro­val Chat­GPT obrá­zek pod­le zadá­ní Táta a děti ve věku 4 a 12 let u počítače :

Ovšem vymys­let název člán­ku se Chat­GPT moc neda­ři­lo. Toto mi navrh­nul : Posí­le­ní posta­ve­ní pěs­tou­nů : Kom­plex­ní prů­vod­ce vyu­ží­vá­ním výhod umě­lé inte­li­gen­ce v oblas­ti pod­po­ry a péče o děti. Nebo Úlo­ha umě­lé inte­li­gen­ce v trans­for­ma­ci pěs­toun­ské péče. Tak budu muset něco vymys­let sama. 😊


Zdro­je :

Pre­zen­ta­ce KUMST 12. říj­na 2023 : Micha­el Petrus, Len­ka Sta­war­c­zyk, David Spá­čil, Daniel Špa­ček, Vra­ti­slav Kalenda

www.aidetem.cz

www.elementsofai.cz

Dopo­ru­če­né odkazy : 

  • Kurz AI

Bez­plat­ný onli­ne úvod do umě­lé inte­li­gen­ce pro kaž­dé­ho (elementsofai.cz)

Bez­plat­ný onli­ne kurz — Ele­ments of AI

  • Prů­vod­ce pro děti, rodi­če a učitele

AI dětem — umě­lá inte­li­gen­ce na základ­ních ško­lách (aidetem.cz)

  • Dopo­ru­če­ní Národ­ní­ho peda­go­gic­ké­ho institutu

ai-doporuceni-online-a4.pdf (edu.cz)

  • Pra­vi­dla gym­ná­zia Brno, Elgartova

Umě­lá inte­li­gen­ce na Elgart­ce | Gym­ná­zi­um Brno, Elgar­to­va, pří­spěv­ko­vá orga­ni­za­ce (gymelg.cz)

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu