Blog

ZÁKONY PRO DĚTI

11. ledna 2024 Lenka Pospíšilová 10 minut čtení
ZÁKONY PRO DĚTI

Spous­ta změn v čes­kém záko­no­dár­ství vyme­zu­jí­cích náhrad­ní péči se ode­hrá­la v posled­ních letech. Vliv na úpra­vy záko­nů mají i evrop­ské insti­tu­ce a mezi­ná­rod­ní úmlu­vy. Co tedy mohou pěs­touni a svě­ře­né děti oče­ká­vat pod­le nove­li­zo­va­ných práv­ních norem ? Poví­dá­ní o rodin­ném prá­vu s advo­ká­tem Mgr. Mar­ti­nem Kor­ne­lem, Ph.D. bude snad pro mno­hé z vás pěs­tou­nů uži­teč­né čtení.

Jak se změ­nil občan­ský záko­ník a rodin­né prá­vo od roku 1991, kdy ČR rati­fi­ko­va­la Úmlu­vu o prá­vech dítěte ?

Změn je hroz­ně moc, ale pokud shr­ne­me ale­spoň to nej­zá­klad­něj­ší, tak je tu ten­den­ce k vět­ší libe­ra­li­za­ci, mož­nos­ti upra­vit si rodin­né vzta­hy pod­le své­ho, např. man­žel­ské a předman­žel­ské smlou­vy, úpra­vy majet­ko­vých vzta­hů mezi man­že­ly nebo dokon­ce oblast výživ­né­ho mezi man­že­ly, zvláš­tě těmi roz­ve­de­ný­mi. Ve vzta­hu k dětem je vidět osla­be­ní role stá­tu a posí­le­ní pozi­ce rodi­čů i jejich práv ve vzta­hu k dětem. A zase z pohle­du dětí nasta­lo posí­le­ní jejich posta­ve­ní a práv, zejmé­na prá­va par­ti­ci­po­vat, tedy podí­let se na věcech, kte­ré se jich týka­jí, ať už v soud­ním říze­ní nebo ve vzta­hu k rodičům.

Ten­den­ce k posí­le­ní práv dítě­te v Občan­ském záko­ní­ku a ostat­ních práv­ních před­pi­sech byla postup­ná. Nyní už je sta­no­ve­na napří­klad kon­krét­ní věko­vá hra­ni­ce, kdy je k někte­rým věcem potře­ba sou­hla­su dítě­te nebo je nut­né zjiš­ťo­vat jeho názor. Tuto ten­den­ci posi­lu­je ješ­tě roz­ho­do­va­cí pra­xe Ústav­ní­ho sou­du. Napří­klad : když je dítě­ti kolem šes­ti let, má prá­vo se vyjá­d­řit k tomu, kam má cho­dit do ško­ly a je povin­nos­tí sou­du to zjiš­ťo­vat. I když zákon toto výslov­ně neří­ká, ani s hra­ní­cí šes­ti let nepracuje.

Kdy­bychom měli vzít něja­ký kon­krét­něj­ší pří­klad : ješ­tě v 90. letech bylo mož­né ode­brat dítě z péče rodi­čů čis­tě na zákla­dě roz­hod­nu­tí OSPOD, což shle­dal Ústav­ní soud jako pro­ti­ú­stav­ní a zru­šil tuto úpra­vu. Teď to lze jen na zákla­dě roz­hod­nu­tí sou­du. Což je pří­klad sku­teč­nos­ti, že mož­nos­ti stá­tu zasa­ho­vat do rodi­ny, jsou omezenější.

Zmi­ňu­je­te roz­hod­nu­tí Ústav­ní­ho sou­du. Je tře­ba to chá­pat tak, že spor se musí dostat až k Ústav­ní­mu sou­du, aby se při­hlí­že­lo k názo­ru dítěte ?

Nedáv­no jsme s kole­gy­ně­mi z Ost­rav­ské uni­ver­zi­ty dokon­či­li výzkum, jak děti fak­tic­ky par­ti­ci­pu­jí, podí­le­jí se na tom roz­ho­do­vá­ní. Zamě­ři­li jsme se zejmé­na na otáz­ky sou­vi­se­jí­cí s péčí a rodi­čov­skou odpo­věd­nos­tí. Na vzor­ku osmi okres­ních sou­dů jsme zjis­ti­li, že u dětí star­ších dva­nác­ti let se jejich názor zjiš­ťu­je pra­vi­del­ně. U mlad­ších dětí je to růz­né, ale i tam je vidět ten­den­ce mno­hem čas­tě­ji brát na zře­tel názor dítě­te. Star­ších dětí se sou­dy obvykle pta­jí pří­mo, mlad­ších čas­tě­ji pro­střed­nic­tvím soci­ál­ní­ho pracovníka.

Nechá­va­jí si sou­dy vypra­co­vat posu­dek od soud­ní­ho znal­ce — dět­ské­ho psychologa ?

Řekl bych, že zjiš­ťo­vá­ní názo­ru dítě­te přes dět­ské­ho psy­cho­lo­ga je asi nejmé­ně čas­té. Důvo­dů je více, jeden z nich bude men­ší dostup­nost těch­to odbor­ní­ků. Pokud by navíc měl být psy­cho­log vta­žen do říze­ní jako soud­ní zna­lec, je jich oprav­du vel­ký nedo­sta­tek. To je jeden z vel­kých pro­blé­mů sou­čas­né jus­ti­ce týka­jí­cí se dětí. Není neob­vyk­lé, že i ve vel­mi kon­flikt­ních pří­pa­dech se čeká na posu­dek půl roku, rok. Dale­ko běž­něj­ší je, že s dítě­tem hovo­ří buď pří­mo soud­ce nebo soci­ál­ní pracovník.

Není pro děti dost stre­su­jí­cí, když se jich na jejich názor ptá soud­ce v soud­ní síni ? Nebyl by roz­ho­vor dět­ským psy­cho­lo­gem klid­něj­ší situace ?

To je slo­ži­tá otáz­ka. Moje osob­ní zku­še­nos­ti jako advo­ká­ta jsou ome­ze­né tím, že výslech nezle­ti­lých pro­bí­há za zavře­ný­mi dveř­mi. To zna­me­ná, že soud­ce s ním hovo­ří sám. Nemůžu tedy z vlast­ní­ho pozo­ro­vá­ní říct, jest­li ty děti jsou ve stre­su nebo ne, když vidím jen výsled­ný pro­to­kol. Ale pro­to­že to jsou děti mých kli­en­tů a hovo­řím s nimi před tím, než do té soud­ní síně jdou, můžu říct, že obvykle jsem neměl pocit, že by byly v něja­kém vel­kém stre­su, cíti­ly hlu­bo­ký respekt nebo strach. Samo­zřej­mě vel­mi to mohou ovliv­nit rodi­če, když děti na tu situ­a­ci při­pra­ví. Záro­veň je rizi­ko, že rodič dítě­ti pod­su­ne, co má říkat, a jeho vyjá­d­ře­ní pak nemu­sí být auten­tic­ké. Nicmé­ně, i když je názor dítě­te zjiš­ťo­ván psy­cho­lo­gem – soud­ním znal­cem, nee­xis­tu­jí sto­pro­cent­ně spo­leh­li­vé meto­dy, kte­ré by pro­ká­za­ly význam­né ovliv­ně­ní názo­ru jed­ním rodi­čem. Ovšem může­te se ve zna­lec­kém posud­ku dočíst, tře­ba že dítě pou­ží­vá slo­va, kte­rá neod­po­ví­da­jí jeho věku a slov­ní zásobě.

Pova­žu­ji za pozi­tiv­ní, že dítě má mož­nost komu­ni­ko­vat pří­mo s tím, kdo o něm bude roz­ho­do­vat a může tedy mít pocit, že ten člo­věk, i když ho tře­ba nevy­sly­šel, tak ho ale­spoň sly­šel. Zatím­co když mlu­ví s někým úpl­ně jiným, může mít pocit mno­hem sil­něj­ší bari­é­ry mezi sebou a tím, kdo o něm roz­ho­du­je. O tom, že názor dítě­te může být ovliv­ně­ný, se ví, ale přes­to pře­va­žu­jí pozi­ti­va nad nega­ti­vy toho pří­mé­ho zjiš­ťo­vá­ní. A je to trend při­nejmen­ším západ­ní Evropy.

Jak se řeši­la prá­va dětí v minu­los­ti, před čty­ři­ce­ti a více lety ?

Urči­tě je vidi­tel­ný posun k posi­lo­vá­ní práv dítě­te. Kdy­bychom srov­ná­va­li situ­a­ci před čty­ři­ce­ti lety a dnes, je zjev­né, že se mno­hem více při­hlí­ží k názo­ru dítě­te, zjiš­ťu­je se a mnoh­dy mu roz­hod­nu­tí sou­du odpovídá.

Kdy­bychom se podí­va­li tře­ba sto let zpět a srov­ná­va­li to se sta­vem před čty­ři­ce­ti lety, bude ten posun také význam­ný. Napří­klad až do roku 1948 bylo posta­ve­ní neman­žel­ských dětí výraz­ně jiné než dětí naro­ze­ných v man­žel­ství. Odliš­ný pří­stup k dětem man­žel­ským a neman­žel­ským byl ostat­ně hlu­bo­ký pro­blém, kte­rý se táh­nul v někte­rých evrop­ských zemích až do nedáv­né minu­los­ti. Napří­klad v oblas­ti dědic­kých práv. Vel­mi pozi­tiv­ně se v této oblas­ti pro­je­vi­la roz­hod­nu­tí Evrop­ské­ho sou­du pro lid­ská práva.

Jak vidí­te z pohle­du prá­va vývoj v péči o ohro­že­né děti řek­ně­me od kon­ce II. svě­to­vé války ?

Stát se po roce 1948 vydal na ces­tu kolek­tiv­ní péče, což sou­vi­se­lo s teh­dej­ší poli­tic­kou situ­a­cí. Posí­le­ní kolek­ti­vi­za­ce na úkor indi­vi­du­a­li­ty mělo za násle­dek postoj, že dět­ské domo­vy se posta­ra­jí o děti lépe než pěs­toun­ské rodi­ny. S nega­tiv­ní­mi důsled­ky toho­to roz­hod­nu­tí se potý­ká­me doteď. Dlou­ho­do­bě jsme za to kri­ti­zo­vá­ni napří­klad Výbo­rem OSN pro prá­va dítěte.

Co říká­te na vel­kou nove­lu zák. č. 359/1999 Sb. o soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dětí z roku 2021 ?

Je veli­ce kom­plex­ní a můžu říct, že změ­ny vidím pře­váž­ně pozi­tiv­ní. Hlav­ní klad­nou změ­nou je, a chtě­lo by se mi říct : koneč­ně!, zákaz umis­ťo­vá­ní dětí do tří let do ústav­ní výcho­vy. Byla by ostuda Čes­ké repub­li­ky, kdy­by se toto nezmě­ni­lo. Věřím, že se nepo­su­ne účin­nost záko­na a že to tak sku­teč­ně bude. A také že sys­tém pěs­toun­ské péče na pře­chod­nou dobu bude při­pra­ve­ný tyto potřeb­né děti při­jmout, aby do koje­nec­kých ústa­vů oprav­du umis­ťo­vá­ny nebyly.

Za dal­ší pozi­ti­va pova­žu­ji někte­ré otáz­ky týka­jí­cí se dávek pěs­toun­ské péče, pře­de­vším jejich zvý­še­ní a také zave­de­ní zao­pat­řo­va­cí­ho pří­spěv­ku pro neza­o­pat­ře­né dospě­lé po skon­če­ní náhrad­ní rodin­né péče. Pak jsou někte­ré tech­nic­ké zále­ži­tos­ti, kvů­li kte­rým se doce­la brzo při­pra­vu­je zase nove­la nove­ly, ale to se zkrát­ka stává.

Je pod­le Vás dob­ře, pokud zákon neob­sa­hu­je ve věcech dětí kon­krét­ní kate­go­ric­ká pravidla ?

Práv­ní před­pi­sy nemo­hou pokrýt kaž­dý indi­vi­du­ál­ní pří­pad kon­krét­ním pra­vi­dlem. To zna­me­ná, že vždyc­ky je potře­ba hle­dat něja­kou rov­no­váhu mezi obec­nos­tí a kon­krét­nos­tí. Při­jde mi, že v oblas­ti ochra­ny práv dětí je ta rov­no­vá­ha nasta­ve­ná cel­kem dob­ře. Nicmé­ně někde by bylo fajn, kdy­by ta ochra­na byla nasta­ve­na ješ­tě spe­ci­fič­tě­ji, napří­klad při určo­vá­ní otcov­ství tzv. sou­hlas­ným pro­hlá­še­ním. Mám na mys­li situ­a­ci, kdy se ženě, kte­rá nemá man­že­la, naro­dí dítě, ona pak při­jde na mat­ri­ku nebo k sou­du s mužem, o kte­rém pro­hlá­sí, že je otcem její­ho dítě­te, muž s tím sou­hla­sí a zapí­še se to do mat­ri­ky. Takhle je to v pořád­ku a je to tak upra­ve­no ve vět­ši­ně evrop­ských stá­tů. Ale co není ani tra­dič­ní, ani pod­le mého sou­du v pořád­ku, že není sta­no­ve­na žád­ná hra­ni­ce, do kdy to lze udě­lat a jest­li do toho má co mlu­vit to dítě. Zákon nevy­lu­ču­je, že mat­ka s něja­kým mužem tako­vé pro­hlá­še­ní uči­ní tře­ba v době, kdy dítě bude mít napří­klad 15 let. To dítě nebu­de mít mož­nost nic ovliv­nit, ten muž bio­lo­gic­kým otcem vůbec být nemu­sí a dítě ho tře­ba ani nezná. Pro­to mi z mého pohle­du při­pa­dá dob­ré, aby se řeklo napří­klad, jako je tomu u adop­ce, že pokud je dítě star­ší 12 let, musí se k tomu pro­hlá­še­ní při­po­jit. Není to moc čas­tá situ­a­ce, pro­to­že obvykle se toto pro­hla­šu­je ješ­tě před poro­dem nebo krát­ce po něm, ale za mě je to jed­na z mezer v záko­ně, kte­rá by si zaslou­ži­la výslov­nou úpravu.

V někte­rých otáz­kách je nao­pak zákon až moc kon­krét­ní – napří­klad ohled­ně změ­ny jmé­na po osvo­je­ní. Mimo­cho­dem pre­zi­dent nedáv­no pode­psal nove­lu záko­na o mat­ri­kách, kte­rá má tuto pro­ble­ma­ti­ku měnit, ale aktu­ál­ně osvo­ji­te­lé mohou změ­nit dítě­ti křest­ní jmé­no bez jaké­ko­liv jeho par­ti­ci­pa­ce. Zákon sta­no­vu­je hra­ni­ci pat­nác­ti let, tedy až star­ší dítě se k tomu musí vyjá­d­řit. Dou­fám, že rozum­né osvo­ji­te­le nena­pad­ne napří­klad čtr­nác­ti­le­té­mu dítě­ti měnit jmé­no. Tato hra­ni­ce se má měnit na dva­náct let, ale i to je z mého pohle­du pro tak zásad­ní změ­nu zasa­hu­jí­cí do osob­nos­ti člo­vě­ka pří­liš pozdě.

Pokud je dítě men­tál­ně v pořád­ku, tak si mys­lím, že s nástu­pem do škol­ky, tedy při­bliž­ně ve třech letech, by mělo mít jas­no, jak se jme­nu­je a být s tím srozuměné.

Sou­hla­sím. Ješ­tě jsem scho­pen při­jmout pra­vi­dla o změ­ně pří­jme­ní. Když dítě cho­dí do škol­ky, tak obvykle ví, jaké je jeho pří­jme­ní, ale běž­ně ho tak lidé neo­slo­vu­jí. Jeho iden­ti­ta se tvo­ří skr­ze jmé­no, a ne pří­jme­ní. Tam bych si dove­dl pře­sta­vit, že to pra­vi­dlo může být tro­chu jiné, ale u jmé­na mi to při­jde absurdní.

Jak fun­gu­je prá­vo pěs­tou­nů roz­ho­do­vat o dítě­ti, když tře­ba není zná­mo, kde se zdr­žu­je rodič a nedá se dohledat.

Rodi­čov­ská prá­va a povin­nos­ti u dětí, kte­ré jsou v pěs­toun­ské péči, mohou být roz­lo­že­na buď­to mezi pěs­tou­na a bio­lo­gic­ké­ho rodi­če nebo mezi pěs­tou­na a poruč­ní­ka. Tře­ba o plá­no­va­né ope­ra­ci (u ope­ra­ce život zachra­ňu­jí­cí je to samo­zřej­mě jinak) pěs­toun, pokud nemá soud­ním roz­hod­nu­tím dánu kom­pe­ten­ci, nemů­že roz­hod­nout. Vždyc­ky to bude na rodi­či. Pokud není dohle­da­tel­ný nebo byl tře­ba zba­ven rodi­čov­ské odpo­věd­nos­ti, musí mít dítě poruč­ní­ka. Tím může být oso­ba blíz­ká dítě­ti nebo OSPOD, kte­rý by pak může dát sou­hlas s tako­vou význam­nou zále­ži­tos­tí, a ješ­tě k tomu potře­bu­je schvá­le­ní soudem.

Jak dlou­ho vydá­ní tako­vé­ho roz­hod­nu­tí trvá ? A vydá­vá se tře­ba for­mou před­běž­né­ho opatření ?

Typic­ky se před­běž­né opat­ře­ní v těch­to pří­pa­dech nepo­u­ží­vá. Bývá to kla­sic­ké roz­hod­nu­tí, kte­ré vydá­vá opa­t­rov­nic­ký soud a trvá v řádu měsí­ců. Neod­klad­né lékař­ské zákro­ky lze pro­vést i na zákla­dě sou­hla­su pěs­tou­na. Úpra­va je v záko­ně o zdra­vot­ních služ­bách. Rodič má samo­zřej­mě prá­vo na infor­ma­ci, co se s dítě­tem sta­lo a proč, ale není potře­ba doda­teč­né­ho souhlasu.

Aby pak pěs­toun nebyl popo­ta­ho­va­ný bio­lo­gic­kým rodi­čem, že si nevy­žá­dal jeho souhlas. 

V záko­ně není přes­ně spe­ci­fi­ko­va­né, co ješ­tě je „běž­né“ a co už ne. Máme něja­ké pří­kla­dy, co se pova­žu­je za význam­né zále­ži­tos­ti, tře­ba roz­ho­do­vá­ní o ško­le, o trva­lém byd­liš­ti a něja­ké niko­liv běž­né lékař­ské zákro­ky, ale už to „niko­liv běž­né“ nespe­ci­fi­ku­je, co to tedy je. A máme k tomu někte­rá dří­věj­ší roz­hod­nu­tí sou­du (judi­ká­ty), kte­rá nám pomá­ha­jí zpřes­nit, co se tím mys­lí. Napří­klad očko­vá­ní bude tou niko­liv běž­nou zále­ži­tos­tí. I když je dítě v péči pěs­tou­nů, měl by, z pohle­du judi­ka­tu­ry, o očko­vá­ní roz­hod­nout bio­lo­gic­ký rodič nebo poručník.

Jaký je roz­díl mezi pří­bu­zen­skou a svě­ře­nec­kou náhrad­ní péčí z pohle­du záko­na a násled­ně jak to dopa­dá na prak­tic­ký život ?

Jak nyní zákon roz­li­šu­je pěs­toun­skou péči budou asi vaši čte­ná­ři znát – typic­ky z pohle­du dávek na tu pří­bu­zen­skou (rodin­nou) a pak tu pro­fe­si­o­nál­ní a tu ješ­tě na dlou­ho­do­bou a pře­chod­nou. Roz­dí­ly jsou v náro­cích na dáv­ky od stá­tu, kte­ré mohou pěs­touni uplat­ňo­vat. Ale z pohle­du práv a povin­nos­tí vůči dítě­ti, kte­ré upra­vu­je občan­ský záko­ník, se moc neroz­li­šu­je mezi pří­buz­ným a pro­fe­si­o­nál­ním pěstounem.

Svě­ře­nec­tví, tedy svě­ře­ní do péče jiné oso­by, je nástroj, kte­rý řeší situ­a­ce, kdy výži­vu dítě­te je mož­né zajis­tit pro­střed­nic­tvím výživ­né­ho od bio­lo­gic­ké rodi­ny. Máme tady dítě, o kte­ré rodi­če nemohou/nechtějí pečo­vat, ale mají pří­jmy dosta­teč­né na pla­ce­ní výživ­né­ho. V tom pří­pa­dě může být dítě svě­ře­no do péče jiné oso­by a k jejím rukám budou rodi­če pla­tit výživ­né. Pokud rodi­če nejsou schop­ni výživ­né pla­tit, nastu­pu­je pěs­toun­ská péče, klid­ně pří­bu­zen­ská, a výži­va dítě­te bude zajiš­tě­na skr­ze dáv­ky od státu.

Svě­ře­nec­tví může být do péče cizí­ho i pří­buz­né­ho člověka ?

Zákon umož­ňu­je obo­je. Teo­re­tic­ky by to mohl být někdo, koho si rodi­če vybe­rou, ale o svě­ře­ní roz­ho­du­je soud. Ten zkou­má pod­mín­ky péče o to dítě, tedy že o něj nemů­že pečo­vat ani rodič ani poruč­ník a že oso­ba, kte­ré bude svě­ře­no, ský­tá záru­ky řád­né péče. Za urči­tých pod­mí­nek může i při té svě­ře­nec­ké péči pečo­va­tel čer­pat někte­ré dávky.

Nemů­že to ale být tak, že rodič při­jde na soud a řek­ne : „Tady­hle zná­mý z fab­ri­ky, kde pra­cu­ju, říkal, že by se o dítě posta­ral, tak já jsem pro.“ To by bylo málo. Musí se pro­vě­řit, jaké záru­ky ta oso­ba ský­tá. Ale pri­már­ně by měl být pod­po­řen rodič, aby byl scho­pen se o dítě postarat.

Do jaké míry se zkou­má, jaké ucha­zeč o svě­ře­nec­kou péči ský­tá záru­ky dob­ré péče o dítě ?

OSPOD zkou­má jeho byto­vé pod­mín­ky, soud by měl při­nejmen­ším zjiš­ťo­vat, že řád­ně pra­cu­je a má stá­lý pří­jem, nebyl v minu­los­ti tresta­ný… to je mini­mum. Potom také vztah k tomu dítě­ti, kte­rý ale není zákon­nou pod­mín­kou. Ovšem je tam pořád ono obec­né kri­té­ri­um, že svě­ře­ní se děje v zájmu dítě­te. Ve výsled­ku tře­ba, když by dítě mělo být svě­řen­cem něko­ho, koho vůbec nezná, ten člo­věk nepro­šel pří­pra­va­mi na péči o dítě nebo se dostat do pro­fe­si­o­nál­ní pěs­toun­ské péče, má před­nost pěstoun.

Na pře­chod­nou dobu svě­ře­nec­tví může být dob­ré řeše­ní, ale je tře­ba uva­žo­vat, jest­li by tře­ba nemě­la oso­ba, do jejíž péče bylo dítě svě­ře­no, absol­vo­vat posou­ze­ní i pří­pra­vy a stát se pěstounem.

Jak záko­ny upra­vu­jí auto­no­mii rodi­ny a prá­vo dítě­te, pokud jsou v kolizi ?

Toto je širo­ká oblast a pra­vi­del je mno­ho, ale zku­sím shr­nout zákla­dy : Pokud v rodi­ně všech­no fun­gu­je, a je otáz­ka, co si pod tím před­sta­ví­me, tak by stát neměl zasa­ho­vat do rodi­ny vůbec. Pokud ale rodi­na fun­go­vat pře­sta­ne, tak má stát nao­pak povin­nost do rodin­ných vzta­hů zasáhnout.

Jak se stát dozví, že něco nefunguje ?

Vez­me­me-li zákon o soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dětí, máme v něm vyme­ze­ny sub­jek­ty, kte­ré jsou povin­ny hlá­sit zjiš­tě­ní tzv. ohro­že­né­ho dítě­te : poli­cie, soud, posky­to­va­tel zdra­vot­ních slu­žeb, ško­la… Pokud někdo z nich zjis­tí, že dítě je doma tře­ba týra­né, má povin­nost to hlá­sit OSPO­Du a jeho povin­nos­tí zase je, zasáh­nout. Dal­ší věc je, že kaž­dý občan má prá­vo infor­mo­vat OSPOD, pokud se domní­vá, že rodič nevy­ko­ná­vá péči řádně.

OSPOD má zase šká­lu nástro­jů, jak ovliv­nit péči o dítě, a to až po ini­ci­o­vá­ní jeho ode­brá­ní z rodi­ny pro­ti vůli rodi­čů, je-li dítě ohro­že­no na zdra­ví nebo na živo­tě. Sta­ne se tak výhrad­ně na zákla­dě roz­hod­nu­tí sou­du, typic­ky před­běž­ným opat­ře­ním. Pokud rodi­če sami dojdou k závě­ru, že se o dítě nejsou schop­ni posta­rat, mohou ve spo­lu­prá­ci s OSPO­Dem dosáh­nout při­je­tí dítě­te napří­klad do ZDVOP. To jsou ty nej­in­ten­ziv­něj­ší případy.

Dru­hý okruh častých pří­pa­dů je, že do rodi­ny je tře­ba zasáh­nout pro­to, že rodi­če mož­ná jsou kom­pe­tent­ní se o dítě posta­rat, ale mají mezi sebou nesho­du ohled­ně něja­ké zásad­ní zále­ži­tos­ti v živo­tě dítě­te, může to sou­vi­set s roz­vo­dem, s otáz­kou, kam bude dítě cho­dit do ško­ly, jest­li má pod­stou­pit něja­ký lékař­ský zákrok atp. To tedy nejsou typic­ké ohro­že­né děti ve smys­lu záko­na o soci­ál­ně práv­ní ochra­ně dětí, ale i tady je povin­nos­tí stá­tu, zasáh­nout a pomo­ci vyře­šit ten rodi­čov­ský kon­flikt tak, aby to dítě bylo co nejmé­ně dotče­no na svých prá­vech a záro­veň, aby bylo roz­hod­nu­to v jeho nej­lep­ším zájmu.

Nee­xis­tu­je v záko­ně něja­ké dopo­ru­če­ní, že by teo­re­tic­ky dítě, než si to doma vyjas­ní, moh­lo být u pře­chod­né­ho pěstouna ?

Ode­brá­ní dítě­te z péče rodi­čů má být tou posled­ní mož­nos­tí. Urči­tě můžou nastat situ­a­ce, kdy soud dojde k závě­ru, že není jiné ces­ty než pře­chod­ná pěs­toun­ská péče. Stát se to může napří­klad u kom­pli­ko­va­ných spo­rů o péči o dítě, kdy jeden z rodi­čů úpl­ně odmí­tá pře­dá­vat dítě dru­hé­mu rodi­či. Ale umís­tě­ní dítě­te do pře­chod­né pěs­toun­ské péče by neměl být typic­ký nástroj k řeše­ní rodi­čov­ské­ho kon­flik­tu. Urči­tě je to ale lep­ší vari­an­ta, než umís­tě­ní dítě­te do Zaří­ze­ní pro děti vyža­du­jí­cí oka­mži­tou pomoc. Pri­már­ně jsou ZDVOP nebo pře­chod­ná pěs­toun­ská péče insti­tu­ce pro situ­a­ce, kdy dítě je péčí svých rodi­čů ohro­že­no nebo ji vůbec nemá.

Doba poby­tu dítě­te v Zaří­ze­ní pro děti vyža­du­jí­cí oka­mži­tou pomoc se nyní sčí­tá. Bylo to dří­ve také tak nebo vždyc­ky začí­na­la běžet lhů­ta od nuly ?

Práv­ní úpra­va se v této oblas­ti měni­la, od roku 2014 však je dočas­nost zajiš­tě­ní péče v těch­to zaří­ze­ních zdů­raz­ně­na výslov­ně občan­ským záko­ní­kem a ome­ze­na na nej­vý­še 6 měsíců.

Jak je to s pro­je­ve­ním zájmu rodi­čů o dítě a po jaké době poby­tu v zaří­ze­ní bez zájmu rodi­čů je dítě mož­né osvojit ?

I pro­ble­ma­ti­ka pro­je­ve­né­ho zájmu rodi­čů o dítě je novým občan­ským záko­ní­kem upra­ve­na tro­chu jinak, než to bylo dří­ve. Není výslov­ně řeče­no, co se za oprav­do­vý zájem pova­žu­je a je na sou­dech, aby to vylo­ži­ly. Nicmé­ně tele­fo­nát nebo pohled­ni­ce jed­nou za něja­ké dlou­hé obdo­bí by roz­hod­ně nemě­ly být pro­je­ve­ním zájmu o dítě. V minu­los­ti bylo v záko­ně o rodi­ně vyslo­ve­ně řeče­no : po dobu dvou měsí­ců žád­ný zájem a šest měsí­ců byla lhů­ta „běž­né­ho“ nezájmu. Nyní „posta­čí“ pokud rodič nepro­je­vu­je oprav­do­vý zájem po dobu tří měsí­ců. Oprav­do­vý zájem zna­me­ná, že rodič se sna­ží dítě pra­vi­del­ně vidět a také se akti­vi­zo­vat, aby zlep­šil svo­ji situ­a­ci nato­lik, že bude scho­pen o něj pečo­vat. Nemu­sí nut­ně na kon­ci té doby mít všech­no v pořád­ku, ale musí být vidět něja­ký posun, např. už má prá­ci, hle­dá si byd­le­ní… A ne, že se za tu dobu nic nezměnilo.

U osvo­je­ní a lhůt se stře­tá­vá více zájmů. Základ­ním prin­ci­pem je, že dítě by mělo být v péči své při­ro­ze­né rodi­ny, a pokud to není mož­né, pak v péči osob, kte­ré se při­ro­ze­né rodi­ně budou co nej­ví­ce blí­žit, což ulti­mát­ně zna­me­ná osvo­je­ní. Ten, kdo říká : snaž­me se maxi­mál­ně akti­vi­zo­vat při­ro­ze­nou rodi­nu, vyhod­no­tí tři měsí­ce nezájmu jako krát­kou dobu a bude chtít ješ­tě del­ší šan­ci. A dru­há pozi­ce může být : když se na dítě někdo vykaš­le hned po naro­ze­ní a nechá ho v porod­ni­ci, tak oprav­du musí­me čekat tak dlou­ho ? Víme, že pro dítě je hroz­ně důle­ži­té, aby si vytvá­ře­lo soci­ál­ní vaz­by k pri­már­ní­mu pečo­va­te­li. A víme, že toho pri­már­ní­ho pečo­va­te­le by dítě mělo mít co nejdří­ve. Teď tedy má soud mož­nost svě­řit dítě do pro­za­tím­ní péče budou­cích osvo­ji­te­lů i teh­dy, když rodič s osvo­je­ním zatím sou­hlas nedal, ale je tu něja­ká prav­dě­po­dob­nost, že se tak sta­ne nebo že toho sou­hla­su nebu­de potřeba.

Svě­ře­ní do péče pro­střed­nic­tvím před­běž­né­ho opatření ?

Ano. Z pohle­du budou­cích osvo­ji­te­lů je to risk. Může se stát, že bio­lo­gic­ký rodič se vzcho­pí a oni o dítě při­jdou. Nestá­vá se to, ale vylou­čit to nelze.

Je to emoč­ní hazard.

Přes­ně tak. Je to rizi­ko, kte­ré si ne kaž­dý trouf­ne podstoupit.

V pěs­toun­ských kru­zích se hovo­ří o tom, že i přes všech­ny úpra­vy záko­nů, kte­ré se pěs­toun­ství a osvo­je­ní dotý­ka­jí, náš práv­ní řád pořád veli­ce ´šanu­je´ bio­lo­gic­ké rodi­če. Máte z toho stej­ný dojem ?

Ano. Bijí se nám dva prin­ci­py. Dítě má prá­vo na to, aby žilo v co nej­lep­ších pod­mín­kách a vytvo­ři­lo si pev­né soci­ál­ní vaz­by k oso­bám, kte­ré se budou cho­vat jako rodi­če. Ale pak má také i Úmluvou o prá­vech dítě­te zaru­če­né prá­vo na péči svých vlast­ních rodi­čů. To je koli­ze, kte­rá se může jevit do znač­né míry jako neře­ši­tel­ná. Urči­tě lze říci, že bio­lo­gič­tí rodi­če mají pre­fe­ren­ci, ale to zkrát­ka vyplý­vá z fak­tu, že jsou bio­lo­gic­ký­mi rodiči.

Když srov­ná­me náš práv­ní řád a záko­ny vzta­hu­jí­cí se k péči o děti, jak si sto­jí­me v rám­ci Evro­py ? Jsme jako Noro­vé a jejich bar­ne­ver­net nebo naopak ?

Mys­lím, že jsme někde upro­střed. Naší vel­kou bolíst­kou, jak už jsem říkal, je ústav­ní péče. Dlou­ho jsme v této oblas­ti byli na chvos­tu Evro­py, ale zlep­šu­je­me se a snad bude­me brzy pat­řit k prů­mě­ru. Z hle­dis­ka míry, jak moc stát zasa­hu­je do rodin, si mys­lím, že jsme běž­nou zemí. V někte­rých situ­a­cích bych sko­ro řekl, že jsme na libe­rál­něj­ší stra­ně. Pou­žil bych tře­ba pří­klad náhrad­ní­ho mateř­ství – v zemích západ­ní Evro­py ved­ly někte­ré pří­pa­dy k ode­brá­ní dětí z péče rodi­čů „objed­na­te­lů“. Což z pohle­du toho dítě­te oprav­du není dobré.

A kam ty děti šly ?

Typic­ky do ústav­ní výcho­vy nebo jiné náhrad­ní rodin­né péče.

To je ale pro dítě, kte­ré už si vytvo­ři­lo vztah s peču­jí­cí­mi oso­ba­mi a zvyklo si na něja­ké pro­stře­dí, hroz­ný vývoj situace.

Je. No prá­vě. Na náhrad­ní mateř­ství jsou růz­né názo­ry, ale z pohle­du dítě­te, kte­ré je v péči osob, byť to nejsou bio­lo­gič­tí rodi­če, ale jejich péče nevy­ka­zu­je nedo­stat­ky, ode­bí­rat ho a dávat jinam, je chy­ba. V Itá­lii měli slav­ný pří­pad Para­diso a Cam­pa­nel­li, kte­rý se dostal až k Evrop­ské­mu sou­du pro lid­ská prá­va. Dítě naro­ze­né z náhrad­ní­ho mateř­ství v Rus­ku bylo v cca osmi měsí­cích věku ode­brá­no ital­ským man­že­lům a pře­dá­no do insti­tu­ci­o­na­li­zo­va­né péče. Pří­pad byl slo­ži­tý, ale je tře­ba dodat ale­spoň to, že se pro­ká­za­lo, že dítě neby­lo poča­to z gene­tic­ké­ho mate­ri­á­lu ital­ských „rodi­čů“, ale nepro­ká­za­lo se, jest­li to vznik­lo omy­lem na kli­ni­ce nebo záměr­ně. Ten ital­ský pár se obrá­til na Evrop­ský soud pro lid­ská prá­va, kte­rý muže roz­ho­do­vat až dva­krát – zjed­no­du­še­ně řeče­no v běž­ném sená­tu a vel­kém sená­tu. Ten prv­ní senát řekl, že bylo poru­še­no prá­vo stě­žo­va­te­lů na rodin­ný život. Ale Itá­lie řek­la, že si pře­je posou­ze­ní vel­kým sená­tem, a ten to obrá­til a došel k závě­ru, že prá­va stě­žo­va­te­lů poru­še­na neby­la. A navíc, pro­to­že neby­lo pou­ži­to gene­tic­ké­ho mate­ri­á­lu těch ital­ských obča­nů, bylo to v roz­po­ru i s rus­kým prá­vem. To byl zásad­ní argu­ment, proč řek­li, že prá­vo stě­žo­va­te­lů poru­še­no neby­lo. Prá­vem dítě­te se prak­tic­ky vůbec neza­bý­va­li. Do něja­ké míry tomu rozu­mím, ale pod­le mého názo­ru je to smut­ný pří­pad. Za mě by bylo lep­ší řeše­ní, nechat dítě v péči u těch „rodi­čů“, se kte­rý­mi mělo emoč­ní vazbu. Čekal bych roz­hod­nu­tí ve smys­lu : bylo to poru­še­ní prá­va na rodin­ný život, pou­to mezi dítě­tem a pečo­va­te­li se vytvo­ři­lo, tudíž je špat­né ho přetrhávat.

Ale v jiných pří­pa­dech, kte­ré se týka­jí náhrad­ní­ho mateř­ství Evrop­ský soud pro lid­ská prá­va při­jí­má i jiná sta­no­vis­ka. Obec­ně pla­tí, že pro­běh­lo-li náhrad­ní mateř­ství v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy té země, kde náhrad­ní mat­ka žila, tak pokud se dítě potom se svý­mi nový­mi rodiči/objednateli pře­su­ne do země, odkud oni pochá­zí, tak by v zása­dě mělo být umož­ně­no, aby dítě zůsta­lo v jejich péči a aby ten vztah byl nějak for­ma­li­zo­va­ný. Evrop­ský soud pro lid­ská prá­va zpra­vi­dla říká : je na záko­nech vaše­ho stá­tu jak – může­te být pěs­tou­ny, může­te ho osvo­jit nebo uznat rodi­čov­ství zalo­že­né pod­le cizí­ho prá­va. Ten ital­ský pří­pad byl spe­ci­fic­ký tím, že bylo poru­še­no i rus­ké právo.

Máme podob­ný pří­pad i v naší republice ?

Těch pří­pa­dů, kdy v oblas­ti rodin­né­ho prá­va roz­ho­do­val Evrop­ský soud pro lid­ská prá­va i čes­ké spo­ry je doce­la dost. Cel­kem zná­mý je pří­pad Wallo­vá a Wal­la pro­ti Čes­ké repub­li­ce. V něm šlo o to, že děti byly ode­brá­ny z péče rodi­čů ze soci­ál­ních důvo­dů a umís­tě­ny do ústav­ní výcho­vy a pěs­toun­ské péče. Ale pod­le Evrop­ské­ho sou­du Čes­ká repub­li­ka poru­ši­la Úmlu­vu o ochra­ně lid­ských práv a svo­bod – prá­vo na rodin­ný život. Důvo­dů bylo víc, mimo jiné pro­to, že stát nemá ode­bí­rat děti ze soci­ál­ních důvo­dů, nao­pak má pozi­tiv­ní záva­zek zajis­tit pod­po­ru rodi­ny. Nešťast­né v daném pří­pa­dě také bylo roz­dě­le­ní sou­ro­ze­nec­ké sku­pi­ny a vel­ká vzdá­le­nost míst, kde se děti nachá­ze­ly, od rodi­čů. Evrop­ský soud roz­ho­do­val v roce 2006 a ve vaz­bě na toto roz­hod­nu­tí se pra­xe měnila.

Našlo by se na závěr v našich zákon­ných úpra­vách i něco pozi­tiv­ní­ho pro pěstouny ?

Napří­klad fakt, že od při­je­tí nové­ho občan­ské­ho záko­ní­ku je mož­né, aby byl upra­ven styk dítě­te s oso­ba­mi, kte­ré jsou pří­buz­né nebo spo­le­čen­sky blíz­ké. V minu­los­ti šel tak­to upra­vo­vat styk kro­mě rodi­čů jen s pra­ro­di­či nebo sou­ro­zen­ci. Sku­pi­na lidí je teď dale­ko šir­ší a do kate­go­rie osob spo­le­čen­sky blíz­kých by moh­li pat­řit i býva­lí pěs­touni. Z pra­xe ale víme, že se býva­lí pěs­touni úpra­vy sty­ku soud­ní ces­tou prak­tic­ky vůbec nedo­má­ha­jí. Ona je tam vždyc­ky něja­ká koli­ze zájmů bio­lo­gic­ké rodi­ny a pěs­tou­na. Nicmé­ně, mož­ná naiv­ně dou­fám, že pokud mezi pěs­tou­nem a dítě­tem vznik­lo pev­né pou­to, tak by ten styk dítě­ti pro­spěl. Rodič by ho tedy měl dob­ro­vol­ně umož­ňo­vat i bez soudu.

Mimo jiné i Evrop­ský soud pro lid­ská prá­va výslov­ně říká, že mezi pěs­tou­ny a dítě­tem může vznik­nout rodin­ný život, pro­to­že rodin­ný život je zalo­že­ný na emoč­ním pou­tu. A je-li emoč­ní pou­to sil­né, je to rodin­ný život, kte­rý si zaslou­ží ochra­nu skr­ze Úmlu­vu o ochra­ně lid­ských práv a svobod.


Mgr. Mar­tin Kor­nel, Ph.D.

Advo­ká­tem je od roku 2011, nyní půso­bí ve Frank Bold Advo­ká­ti a zastu­pu­je kli­en­ty pře­de­vším v rodin­ných věcech, vel­mi čas­to s mezi­ná­rod­ním prv­kem. V roce 2013 dokon­čil dok­tor­ské stu­di­um na Práv­nic­ké fakul­tě Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně, kde nadá­le půso­bí jako odbor­ný asi­s­tent a vyu­ču­je občan­ské a rodin­né právo.

Pra­vi­del­ně vystu­pu­je na odbor­ných kon­fe­ren­cích v ČR i v zahra­ni­čí. Je auto­rem ane­bo spo­lu­au­to­rem něko­li­ka desí­tek odbor­ných člán­ků a monografií.

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
redaktorka blogu