❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Blog

Ztráty a nálezy také pro pěstounské rodiče

14. února 2022 Lenka Pospíšilová 2 minuty čtení
Ztráty a nálezy také pro pěstounské rodiče

Mož­ná je váš man­žel­ský vztah tak zatí­že­ný péčí o při­ja­té děti, že už si jeden na dru­hé­ho ani nedo­ká­že­te najít čas. Tře­ba by vám s tím moh­ly pomo­ci akce pořá­da­né od sv. Valen­tý­na do 20. úno­ra. Letoš­ní mot­to Národ­ní­ho týd­ne man­žel­ství totiž zní : ZTRÁTY A NÁLEZY. 

Sla­ve­ní svát­ku sv. Valen­tý­na ledaskdo pova­žu­je za něco impor­to­va­né­ho, co k nám nepat­ří. Pří­pad­ně za zále­ži­tost, kte­rá nále­ží spíš vašim nác­ti­le­tým dětem, kte­ré zkou­še­jí prv­ní part­ner­ské vzta­hy, aby měly důvod kupo­vat si navzá­jem plyšá­ky se srdíč­ky. Nicmé­ně tako­vý ang­lo­sas­ký svá­tek může pro­spět i dlou­ho­le­tým man­žel­stvím. V kaž­do­den­ním kolobě­hu sta­rá­ní se o potře­by mnoh­dy výchov­ně slo­ži­tých a na péči nároč­ných dětí, se někdy vytrá­cí to nej­dů­le­ži­těj­ší – dob­rý a pev­ný vztah mezi man­že­ly, a pro ten je prá­vě sva­tý Valen­týn ten správ­ný patron.

Petr Ada­me, před­se­da Národ­ní­ho týd­ne man­žel­ství, z.s., je sám pře­chod­ným pěs­tou­nem a žije v Čes­kých Budě­jo­vi­cích. Pro­blémy v pěs­toun­ských rodi­nách tedy zná z vlast­ní zku­še­nos­ti. „Už v mlá­dí jsme s man­žel­kou měli ve svém oko­lí pěs­toun­ské rodi­ny a před sed­mi osmi lety se někte­ří moji kole­go­vé a kama­rá­di dali na tuto ces­tu. Naše děti už jsou vel­ké. Navíc moje žena rok pra­co­va­la v nemoc­ni­ci na koje­nec­kém oddě­le­ní, pak šest let v domo­vě důchod­ců a má tedy k soci­ál­ní oblas­ti blíz­ko,“ vysvět­lu­je Petr Ada­me, kaza­tel Církve adven­tis­tů sed­mé­ho dne. „Sou­hra toho vše­ho a dal­ších sku­teč­nos­tí nás při­mě­la absol­vo­vat všech­ny potřeb­né tes­ty a pří­pra­vy, a násled­ně jsme se v roce 2018 sta­li pře­chod­ný­mi pěs­tou­ny. Zatím jsme měli tři mimin­ka a jed­no­ho dva­nác­ti­le­té­ho klu­ka týra­né­ho v bio­lo­gic­ké rodi­ně,“ vyprá­ví dál Petr Ada­me. V sou­čas­nos­ti pře­dá­va­jí své čtvr­té dítě do nové rodi­ny, a tak měli po dlou­hé době čas jít do kina. „S pře­dá­vá­ním jsme zača­li v pro­sin­ci, tak­že po dvou měsí­cích chla­pe­ček už přes noc spal ve své budou­cí rodi­ně a my měli večer pro sebe,“ vysvět­lu­je pěs­toun. Jako člo­věk, kte­rý se zabý­vá lid­skou duší, dob­ře ví, že o vzta­hy je tře­ba dbát a zvláš­tě tomu nej­bliž­ší­mu člo­vě­ku, manželovi/manželce, věno­vat pozor­nost, i když sta­ros­ti o děti nebo prá­ce ros­tou nad hla­vu. Půso­be­ní ve spol­ku, kte­rý koor­di­nu­je Národ­ní týden man­žel­ství, tedy souzní s jeho vnitř­ním nastavením.

Popr­vé se Národ­ní týden man­žel­ství konal v roce 1996 a nyní je už roz­ší­řen do jed­n­a­dva­ce­ti zemí. U nás bude po šest­nác­té. Letos veš­ke­ré dění opět ome­zu­je covid, ale i tak je v plá­nu více než deva­de­sát akcí napříč celou repub­li­kou. Asi nej­čas­těj­ší for­mou setká­ní, jaká růz­né spol­ky, cen­t­ra pro rodi­nu a cír­kev­ní spo­le­čen­ství pořá­da­jí, jsou Man­žel­ské veče­ry. Veče­ře při svíč­kách, kte­rá má vést man­že­le k tomu, aby si na sebe udě­la­li čas, by měla při­po­mí­nat ran­de. Na někte­rých Man­žel­ských veče­rech po veče­ři násle­du­je pro­mlu­va a hlav­ně čas, kdy si muž a žena v páru mohou popo­ví­dat o téma­tech v pro­mluvě otevřených.

Nejen man­žel­ské veče­ry jsou ale téma­tem toho­to týd­ne. Par­du­bic­ké nevěs­ty se mohou podí­vat na sva­teb­ní veletrh, v Pří­bo­ře bude Valen­týn­ská pouť, v Tiš­no­vě pořá­dá rodin­né cen­t­rum Studán­ka veřej­nou insta­la­ci O man­žel­ství a dětech. „Posbí­ra­li jsme názo­ry man­že­lů a part­ne­rů, kte­ří se zamýš­le­li nad tím, jak děti vní­ma­jí lás­ku mezi rodi­či,“ říká Rad­ka Ště­pa­nov­ská o exte­ri­é­ro­vé výsta­vě, kte­rá bude k vidě­ní od 14. do 20. úno­ra na tiš­nov­ském náměs­tí Míru. V Hodo­ní­ně bude letos týden s Inspi­ro­mai­ly, kte­ré nabíd­nou myš­len­ky vychá­ze­jí­cí z mezi­ná­rod­ně osvěd­če­ných sed­mi prin­ci­pů spo­ko­je­né­ho man­žel­ství. Podrob­ný seznam všech udá­los­ti najde­te na strán­kách www.tydenmanzelstvi.cz.

Legen­da o sv. Valen­týnu má dvě ver­ze, ta roman­tič­těj­ší pra­ví, že Valen­tin byl řím­ský kněz, kte­ré­ho dal císař Clau­dius II. usmr­tit prá­vě 14. úno­ra 269, pro­to­že oddá­val snou­ben­ce pod­le křes­ťan­ské­ho ritu. I když máte svat­bu už mož­ná dáv­no za sebou, vyhraď­te si pro sebe v tom­to týd­nu ale­spoň jeden večer. Jeden dru­hé­mu jste opo­rou v péči o vět­ši­nou nároč­né při­ja­té děti a zaslou­ží­te si také čas sami pro sebe.

P.S. A jak to bylo s pěs­tou­ny Ada­me­o­vý­mi ? Jejich pří­běh najde­te brzy v dal­ším pří­spěv­ku na blogu. 

Sdílet článek na sociálních sítích:
Lenka Pospíšilová
Lenka Pospíšilová
Redaktorka Průvodce NRP