Hledáme vás, mámo, táto

Hledáme rodinu pro Viktorka/ březen24

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro 4,5 leté­ho Vik­to­ra

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro 4,5letého Vik­to­ra, kte­rý je aktu­ál­ně v DC. Mat­ka byla zba­ve­ná rodi­čov­ské odpo­věd­nos­ti, otec o syna zájem prak­tic­ky neje­ví, syna v zaří­ze­ní nena­vště­vu­je. Chla­pec od naro­ze­ní trpí vro­ze­nou vadou s celo­ži­vot­ním těles­ným posti­že­ním ; i přes svůj těles­ný han­di­cap je chla­pec vel­mi aktiv­ní, čiper­ný a zví­da­vý, soci­ál­ně zdat­ný a klad­ně nala­dě­ný, má vel­kou potře­bu komu­ni­ka­ce, rád si poví­dá. S ohle­dem na útlý věk je dosud závis­lý na péči dospě­lých osob, avšak postup­ně se učí někte­ré úko­ny pro­vá­dět aspoň čás­teč­ně sám. V lás­ky­pl­ném rodin­ném pro­stře­dí by doká­zal uči­nit znač­né pokroky.

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubriky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze