❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Hledáme vás, mámo, táto

říjen 2023/II

Evič­ka, nar. 11/2022

je aktu­ál­ně umís­tě­na v PPPD. O díven­ku pro­je­vo­va­li přá­ní rodi­če, zejmé­na otec, ale z důvo­du nástu­pu do VTOS na cca 2 – 3 roky vzal svůj návrh na svě­ře­ní dce­ry do své péče zpět. Stej­ně tak uči­ni­la i teta díven­ky. S mat­kou nyní pro­bí­ha­jí asis­to­va­né kon­tak­ty cca 1x za 2 měsí­ce. Občas se ozve teta, dota­zu­je se na vývoj hol­čič­ky a chce poslat fot­ky, infor­ma­ce pak pře­dá­vá otci. Vývoj Evič­ky není zce­la stan­dard­ní, byly řeše­ny vpá­če­né obě dol­ní kon­če­ti­ny, muse­la nosit spe­ci­ál­ní orté­zy. Nyní již ortéz není tře­ba, nosí vyš­ší orto­pe­dic­kou obuv. U hol­čič­ky je patr­ná stig­ma­ti­za­ce ve tvá­ři. Pod­le posled­ní­ho neu­ro­lo­gic­ké­ho vyšet­ře­ní trvá cen­t­rál­ní hypo­to­nie, psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj postu­pu­je jen vel­mi pozvol­na. Evič­ka je milá, usmě­va­vá hol­čič­ka majo­rit­ní­ho etni­ka, na své peču­jí­cí oso­by rea­gu­je krás­ným úsmě­vem. Pro Evič­ku hle­dá­me tole­rant­ní pěs­tou­ny s ote­vře­nou náručí.

Kubík, nar. 6/2022

kte­rý od naro­ze­ní stří­dá nemoc­ni­ci s dět­ským cen­t­rem, se naro­dil s vro­ze­nou vývo­jo­vou vadou prů­du­šek. Nyní se Kubík nachá­zí v dět­ském cen­t­ru, pro­to­že se pro něj nepo­da­ři­lo najít pěs­toun­skou rodi­nu, kte­rá by byla pro něj vzhle­dem k rizi­ku infek­tu vhod­něj­ší než kolek­tiv­ní zaří­ze­ní. U chlap­ce byla naří­ze­na ÚV, sou­čas­ně soud roz­ho­dl o zba­ve­ní rodi­čov­ské odpo­věd­nos­ti mat­ky včet­ně prá­va udě­lit sou­hlas s osvo­je­ním. Otec není v RL uve­den. Kubí­kův kom­pli­ko­va­ný zdra­vot­ní stav je nároč­něj­ší v tom smys­lu, že je tře­ba umět zachá­zet se zdra­vot­ní­mi pomůc­ka­mi (odsá­vač­ka, kys­lík, inha­lá­tor) a dochá­zet na pra­vi­del­ná odbor­ná vyšet­ře­ní. Pra­cov­ni­ce zaří­ze­ní uvá­dí, že řada rodi­čů tuto péči v domá­cích pod­mín­kách po zácvi­ku vel­mi dob­ře zvlá­dá. Jiné spe­ci­fic­ké potře­by Kubík nemá, jeho psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj je v mezích šir­ší nor­my, leh­ké opož­dě­ní je dává­no do sou­vis­lost s jeho zdra­vot­ním pro­blé­mem, kte­rý limi­tu­je jeho hla­so­vý a pohy­bo­vý pro­jev. Má také zvý­še­nou nemoc­nost, plá­no­ván je ope­ra­tiv­ní zákrok zamě­ře­ný na úpra­vu pato­lo­gie pra­vé stra­ny brá­ni­ce. Po úspěš­ném zákro­ku je před­po­klad, že psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj chlap­ce se zrych­lí. Kubík je pozi­tiv­ně ladě­ný chla­pe­ček majo­rit­ní­ho etni­ka, má výbor­ný soci­ál­ní kon­takt – hod­ně se smě­je, nemá pro­blémy s jíd­lem, spí klid­ně, zají­má se o hrač­ky. Vzhle­dem k potře­bě zvý­še­né zdra­vot­ní péče je vhod­né, aby pěs­touni byd­le­li v dosa­hu zdra­vot­nic­ké­ho zaří­ze­ní pro pří­pad řeše­ní náh­lé­ho problému.

Max

je zdra­vý sed­mi­le­tý kluk, o kte­rém oko­lí říká, že je vel­ký sym­paťák. Aktu­ál­ně je v pře­chod­né pěs­toun­ské péči. Max moc rád hra­je des­ko­vé hry, a jak říká „rád bych měl pro sebe něko­ho, kdo by si se mnou pra­vi­del­ně zahrál Mono­po­ly a tře­ba mě nau­čil i něja­kou těž­ší hru, chci se nau­čit šachy“. Cho­dí do 2.třídy ZŠ a s domá­cí pří­pra­vou nemá potí­že. Je akč­ní a bez­pro­střed­ní. Cho­dí do skau­ta a začí­ná s bojo­vým umě­ním. Rád jez­dí na koloběž­ce, učí se pla­vat a cel­ko­vě je fyzic­ky zdat­ný. Má také rád hud­bu, přál by si umět hrát na kyta­ru. V minu­los­ti chla­pec cho­dil na logo­pe­dii, ale jeho vyja­d­řo­va­cí schop­nos­ti se v posled­ní době zlep­ši­ly. Nyní má veli­ce dobrou výslov­nost a svým vyja­d­řo­vá­ním pře­kva­pu­je i nejed­no­ho dospě­lá­ka. Potře­bu­je blíz­kost, rád se maz­lí. Má přá­tel­skou a ote­vře­nou pova­hu, je spo­le­čen­ský, ve ško­le má kama­rá­dy. Max vyrůs­tal se svou mamin­kou a babič­kou, se kte­rý­mi má hez­ký vztah a pra­vi­del­ný kon­takt. Rodi­na však není schop­na se o chlap­ce posta­rat, pro­to bychom pro něj rádi našli dlou­ho­do­bé pěs­tou­ny z celé Čes­ké repub­li­ky, kte­ří by respek­to­va­li jeho potře­bu kon­tak­tu s blíz­ký­mi. Mat­ka i babič­ka jsou ochot­né ces­to­vat a za Maxem dojet, pří­pad­ně se s pěs­tou­ny domlu­vit na mís­tě setká­ní. Osob­ní kon­tak­ty aktu­ál­ně pro­bí­ha­jí jed­nou za 2 – 3 týdny.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubri­ky a
kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze