Hledáme vás, mámo, táto

prosinec II/ 2023

Vilém, nar. 4/2021

je šikov­ný kluk tma­vých vlás­ků a výraz­ných rysů, ale hlav­ně je zdra­vý, zví­da­vý a samý smích. Vilík je mír­něj­ší pova­hy, s nový­mi lid­mi je nedů­vě­ři­vý a opa­tr­ný, ale to je vlast­ně výzva pro vás pěs­tou­ny ! Kon­takt se sestřič­kou Alen­kou a bráš­kou Matě­jem by měl být zachován.

Matěj, nar. 2/2019 a Alen­ka, nar. 6/2016

mají také tma­vé vlás­ky a výraz­né rysy. Oba jsou zdra­ví, bez­pro­střed­ní, vel­mi dob­ře se zadap­to­va­li v pře­chod­né pěs­toun­ské rodi­ně. Dob­ře chá­pou, co se po nich vyža­du­je, vel­mi hez­ky na sebe rea­gu­jí. Rádi jez­dí na koloběž­kách, vybar­vu­jí obráz­ky, rádi pomá­ha­jí. Vyhle­dá­va­jí blíz­kost a kon­takt, jsou zvyklí na kon­tak­ty s bráš­kou Vilíkem.

Jakub, 8 let 

Hle­dá­me pěs­toun­skou rodi­nu pro 8letého Jaku­ba (po mat­ce majo­rit­ní­ho etni­ka, otec pochá­zí z Afri­ky. Kubík je nyní v dět­ském domo­vě. Byl v pra­vi­del­ném kon­tak­tu se svo­jí mat­kou, ale od polo­vi­ny r. 2023 se mat­ka odml­če­la. Otec o Kubí­ka nepro­je­vu­je žád­ný zájem. Kubík má k mat­ce vytvo­ře­nou sil­nou cito­vou vazbu. Je to bys­trý, inte­li­gent­ní a soci­ál­ně zdat­ný chla­pec, kte­rý je mezi dospě­lý­mi i dět­mi vel­mi oblí­ben. Je aktiv­ní, rád se učí nové věci. Nej­ra­dě­ji si hra­je s legem, kde se pro­je­vu­je jeho peč­li­vost, vytr­va­lost, kre­a­ti­vi­ta a trpě­li­vost, má rov­něž rád výtvar­né a ruko­děl­né aktivity.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubri­ky a
kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze