❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Sou­ro­zen­ci Míša, nar. v srpnu 2017, Páťa, nar. v srpnu 2018 a Sebík, nar. v červ­nu 2021

Tři šikov­ní sou­ro­zen­ci klu­ci míše­né­ho etni­ka hle­da­jí náhrad­ní milu­jí­cí rodi­nu. Chlap­ci jsou fajn par­ťá­ci, rádi si spo­lu i s ostat­ní­mi dět­mi hra­jí. Sou­ro­zen­ci byli spo­leč­ně umís­tě­ni do ústav­ní­ho zaří­ze­ní poté, kdy mat­ka rodi­nu opa­ko­va­ně opus­ti­la a otec se o děti nedo­ká­zal posta­rat. Rodi­če dětí jsou roz­ve­de­ni. Mat­ka s dět­mi před­tím byd­le­la krát­kou dobu u tety, poté žili v azy­lo­vém domě. Péče mat­ky o děti se zhor­šo­va­la, a to zejmé­na poté, co si mat­ka našla pří­te­le s kri­mi­nál­ní a dro­go­vou minu­los­tí. Otec se o děti pří­liš neza­jí­má, našel si novou part­ner­ku a žije s ní a jejím synem. Avi­zu­je sice zájem o děti, ale aktiv­ní smě­rem k nim není. Oba rodi­če navště­vu­jí děti v zaří­ze­ní vel­mi spo­ra­dic­ky a jejich zájem se vytrá­cí. Pro chlap­ce hle­dá­me tole­rant­ní pěs­tou­ny, kte­ří by jim byli las­ka­vý­mi rodiči.

Sebík, naro­ze­ný v červ­nu 2021

Sebík je roz­to­mi­lý chla­pe­ček svět­lé­ho vzhle­du, míše­né­ho etni­ka. Pro­to­že star­ší bráš­ko­vé si
více vyhra­jí spo­lu a jeho do par­ty moc nebe­rou, rádi bychom dali šan­ci Sebí­ko­vi i na
samo­stat­nou pěs­toun­skou rodi­nu. Chla­pe­ček je maz­li­vý a učen­li­vý. Pěs­toun­ská rodi­na, která
by mu nabíd­la svou lás­ku, by byla infor­mo­va­ná o sou­ro­zen­cích a bylo by fajn, kdy­by se klu­ci občas mohli
vidět. Sebí­ko­vi moc pře­je­me náhrad­ní rodinu.

Saša, naro­ze­ný v břez­nu 2009

Pro Sašu hle­dá­me tole­rant­ní pěs­tou­ny, kte­ří by mu umě­li dát lás­ky­pl­ný domov a záro­veň pev­né výchov­né man­ti­ne­ly. Za svůj život již zažil spous­tu špat­ných věcí, je cito­vě depri­vo­va­ný, toto se pro­je­vu­je i v jeho cho­vá­ní. Je zdra­vý. Chla­pec je umís­tě­ný v ústav­ním zaří­ze­ní a indi­vi­du­ál­ní péče a rodi­na by mu vel­mi prospěly.

Stá­ník, naro­ze­ný v srpnu 2022

Hle­dá­me šikov­nou rodi­nu pro Stá­ní­ka, kte­rý se na svět vyklu­bal vel­mi před­čas­ně. Jeho zdra­vot­ní stav byl rizi­ko­vý, bio­lo­gic­ká rodi­na vzhle­dem k mlá­dí a výchov­né nezku­še­nos­ti péči o něj nezvlád­la. Stá­ník je vel­mi pohled­ný chla­pe­ček, vět­ši­no­vé­ho etni­ka, je umís­tě­ný v zaří­ze­ní, kde svůj zdra­vot­ní stav pěk­ně dohá­ní. Jeho vývoj jde stá­le kupře­du a věří­me, že se pro něj najde ote­vře­ná náruč pěs­tou­nů a bude moci vyrůs­tat v náhrad­ní milu­jí­cí rodině.

Sou­ro­zen­ci Libor, nar. v červ­nu 2021 a Alan, nar. v čer­ven­ci 2022

Libor a Alan jsou děti mino­rit­ní­ho etni­ka, nyní jsou v péči pěs­tou­nů na pře­chod­nou dobu. Chlap­ci byli z rodi­ny ode­brá­ni z důvo­du závaž­né pod­vý­ži­vy a dal­ší­ho zane­dbá­ní zdra­vot­ní­ho sta­vu. Libo­rek je šikov­ný chla­pe­ček, kte­rý vše­mu rozu­mí, ale nechce se mu moc mlu­vit. V dět­ském kolek­ti­vu je vel­mi rád, mezi oblí­be­né hrač­ky pat­ří míč, kost­ky a auto. Alá­nek je opa­tr­ný v kon­tak­tu s cizí­mi lid­mi, v noci klid­ně spí, má rád přesní­dáv­ky, jogur­ty a příkr­my. Oba chlap­ci cvi­čí Voj­to­vu meto­du a potře­bu­jí zvý­še­nou péči prak­tic­ké­ho léka­ře. Rodi­če dětí o chlap­ce nepro­je­vu­jí žád­ný zájem, pro klu­ky hle­dá­me hod­né tole­rant­ní pěstouny.

Tade­á­šek, naro­ze­ný v červ­nu 2020

Tade­á­šek je milý chla­pe­ček čás­teč­ně mino­rit­ní­ho etni­ka. Byl ode­brán i se svým bráš­kou z rodi­ny kvů­li strá­dá­ní a zane­dbá­ní péče. O star­ší­ho bráš­ku pro­je­vi­la zájem babič­ka a již je jí svě­řen do péče. O mlad­ší­ho Tade­áš­ka šir­ší rodi­na pečo­vat již nechce. Mat­ka boju­je se závis­los­tí na návy­ko­vých lát­kách a babič­ka obě děti do péče při­jmout nechce. Tade­á­šek je líbi­vý chla­pe­ček, je ve vývo­ji opož­dě­ný, men­tál­ně troš­ku zao­stá­vá. Potře­bo­val by indi­vi­du­ál­ní péči, rodi­nu, kte­rá by ho roz­ví­je­la. Hle­dá­me pro něj milu­jí­cí náruč tole­rant­ních pěstounů.

Sou­ro­zen­ci Jen­da, naro­ze­ný v květ­nu 2017 a Táda, naro­ze­ný v led­nu 2020

Klu­ci jsou přá­tel­ští a vel­mi šikov­ní. Oba mají rádi hud­bu a rádi zpí­va­jí a tan­cu­jí. Jsou hod­ní a jsou vel­mi oblí­be­ní v kolek­ti­vu pro svou milou pova­hu. Je mezi nimi hez­ké a cito­vé sou­ro­ze­nec­ké pou­to. Chlap­ci jsou míše­né­ho etni­ka, nyní jsou umís­tě­ní v zaří­ze­ní. S rodi­nou se pra­cu­je dlou­ho­do­bě, mat­ka i přes pomoc nezvlá­da­la péči o děti, dal­ší dvě její děti jsou již v dlou­ho­do­bé pěs­toun­ské péči. Mat­ka s Jen­dou a Tádou již neu­dr­žu­je osob­ní kon­takt, dotá­že se na ně jen tele­fo­nic­ky, napo­sle­dy za nimi osob­ně byla na návštěvě před mno­ha měsí­ci. Pro chlap­ce hle­dá­me pěs­tou­ny, kte­ří by jim byli las­ka­vý­mi rodiči.

Sou­ro­zen­ci Teo, nar. v břez­nu 2020, Anna, nar. v květ­nu 2021 a Adél­ka, nar. v dub­nu 2022

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro sou­ro­ze­nec­kou tro­ji­ci dětí, o kte­ré se jejich bio­lo­gic­ká rodi­na nedo­ká­že posta­rat. Děti jsou zdra­vé, vel­mi pohled­né a šikov­né, jsou men­ši­no­vé­ho etni­ka. Pomoc rodi­ně řeši­ly soci­ál­ní pra­cov­ni­ce již hod­ně let. Dlou­ho­do­bě byla v rodi­ně shle­dá­na nedo­sta­teč­ná péče o děti. Mat­ka má cel­kem devět dětí. Pro význam­né zane­dbá­vá­ní a fyzic­ké tres­tá­ní byly star­ší tři děti ode­brá­ny a svě­ře­ny do zaří­ze­ní, nad dal­ší­mi dět­mi v rodi­ně byl sta­no­ven soud­ní dohled. Mat­ka se s dět­mi čas­to stě­ho­va­la po uby­tov­nách a azy­lo­vých domech a stří­da­la part­ne­ry. Je dlou­ho­do­bě odká­za­ná na potra­vi­no­vou pomoc, neu­mí hos­po­da­řit a její finanč­ní gra­mot­nost je sla­bá. Děti vyrůs­ta­ly v nepod­nět­ném pro­stře­dí, byly výraz­ně zane­dba­né a fyzic­ky tresta­né. Na mat­ce bylo ze stra­ny part­ne­rů opa­ko­va­ně páchá­no domá­cí nási­lí. Otec dětí byl ve věze­ní, něja­ký čas pobý­val na svo­bo­dě u mat­ky dětí a nyní je opět ve výko­nu tres­tu. Děti byly umís­tě­ny do ZDVOP a přes počá­teč­ní výchov­né a hygi­e­nic­ké obtí­že se postup­ně adap­to­va­ly a jsou moc šikov­né. Mat­ka občas pro­je­ví o děti zájem, pod­mín­ky pro péči si však neu­pra­vi­la. Pěs­touni by měli být las­ka­ví, trpě­li­ví a důsled­ní ve výcho­vě. Pokud by se pro děti nena­šla jed­na rodi­na pro všech­ny spo­leč­ně, je mož­né pře­mýš­let o roz­dě­le­ní sou­ro­zen­ců do více pěs­toun­ských rodin, kte­ré by byly spo­lu v kon­tak­tu a děti by tak neztra­ti­ly mezi sebou sou­ro­ze­nec­ké vazby.

Sou­ro­zen­ci Ven­dul­ka, naro­ze­ná v květ­nu 2020 a Nina, naro­ze­ná v úno­ru 2022

Ven­dul­ka, naro­ze­ná v květ­nu 2020 a Ninuš­ka, naro­ze­ná v úno­ru 2022 jsou dív­ky men­ši­no­vé­ho etni­ka, kte­ré byly do červ­na loň­ské­ho roku v péči mat­ky. Jeli­kož se mat­ka dopus­ti­la fyzic­ké­ho nási­lí na svých dce­rách, byly dív­ky umís­tě­ny do pěs­toun­ské péče na pře­chod­nou dobu. Mat­ka o kon­takt s dív­ka­mi pro­je­vu­je zájem, ale tyto kon­tak­ty čas­to ruší. Obě dív­ky v péči paní pěs­toun­ky pro­spí­va­jí, Ven­du­la je slab­ší v oblas­ti řečo­vé, ale aktu­ál­ně se rych­le roz­ví­jí. Dív­ka je čilej­ší, tem­pe­ra­ment­něj­ší, má dob­rý postřeh, v soci­ál­ním kon­tak­tu a komu­ni­ka­ci je spo­ko­je­ná a aktiv­ní. Nina je klid­ná a vese­lá hol­čič­ka, zvyk­lá na svůj stan­dard. Pokud má ale hlad nebo chce novou plín­ku, dá to hla­si­tě naje­vo. Nina se vel­mi rych­le roz­cho­di­la, začí­ná sesta­vo­vat navlé­ka­cí věž, umí sun­dat a navlék­nout krouž­ky na tyč­ku. Je vel­mi fixo­va­ná na svou star­ší sest­ru. Pro díven­ky hle­dá­me vhod­né tole­rant­ní pěs­tou­ny, kte­ří mají dosta­tek empa­tie a poskyt­nou díven­kám sta­bil­ní a pod­půr­né prostředí.

Jáchym, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2015

Hle­dá­me náhrad­ní rodi­nu pro Jáchy­ma, chla­peč­ka vět­ši­no­vé­ho etni­ka, jehož zdra­vot­ní stav je kom­pli­ko­va­ný. Trpí vyso­ko­frekvenč­ním autis­mem s výraz­ný­mi pro­je­vy agre­si­vi­ty. Jáchym je vel­mi pohled­ný klu­či­na, rádi bychom pro něj našli tole­rant­ní a las­ka­vé pěs­tou­ny, trpě­li­vou peču­jí­cí oso­bu, kte­rá se mu bude věno­vat s láskou.

Sou­ro­zen­ci Mar­tin, naro­ze­ný srpen 2014, hol­čič­ka Lada, naro­ze­ná pro­si­nec 2016 a Pro­kop, naro­ze­ný duben 2018

Děti jsou zdra­vé a šikov­né, jejich psy­cho­mo­to­ric­ký vývoj je v nor­mě, potře­bu­jí logo­pe­dic­kou péči. Jsou majo­rit­ní­ho etni­ka. Mat­ka dětí neby­la dlou­ho­do­bě schop­na zajis­tit péči o děti, má mini­mál­ní pra­cov­ní a hygi­e­nic­ké návy­ky, selhá­vá v rodi­čov­ských kom­pe­ten­cích. I dvě dal­ší její star­ší děti jsou umís­tě­né v DD. Péče o mlad­ší děti byla v rodi­ně znač­ně zane­dba­ná. Lékař­ská péče o děti byla tak­též nedo­sta­teč­ná. Mat­ka má sklo­ny k uží­vá­ní alko­ho­lu. Ani jeden z rodi­čů není scho­pen zajis­tit péči o děti. Občas si děti berou na pro­pust­ku řádo­vé sest­ry. Pro děti hle­dá­me rodi­nu spo­leč­ně, pro­to­že se mají vel­mi rády a nemo­hou být roz­dě­le­ny, trpě­ly by tím.

Sou­ro­zen­ci Anton, nar. v led­nu 2016, Stáňa, nar. v led­nu 2017 a Eman, nar. v říj­nu 2018

Chlap­ci jsou bráš­ko­vé men­ši­no­vé­ho etni­ka. V rodi­ně chlap­ce zane­dbá­va­li a fyzic­ky tresta­li, otec má psy­chi­at­ric­kou dia­gnó­zu a je uži­va­te­lem alko­ho­lu, děti trestal tak, že bylo potře­ba i lékař­ské­ho ošet­ře­ní. Mat­ka dětí je sim­plex­ní a také byla obě­tí nási­lí své­ho part­ne­ra. Chlap­ci byli ode­brá­ni z rodi­ny a svě­ře­ni do pěs­toun­ské péče na pře­chod­nou dobu. Pěs­toun­ka však péči o všech­ny tři děti nezvlád­la, chlap­ci byli výchov­ně vel­mi nároč­ní. Nyní jsou umís­tě­ni v zaří­ze­ní. Chlap­ci potře­bu­jí pro­ží­vat bez­peč­né vzta­hy a mít domov, ve kte­rém se budou moci roz­ví­jet a zaží­vat při­je­tí blíz­ký­mi lid­mi. Záro­veň jsou pro výcho­vu chlap­ců důle­ži­tá pev­ná a sro­zu­mi­tel­ně nasta­ve­ná pra­vi­dla, kte­rá se učí při­jí­mat a respek­to­vat. Víta­né jsou výchov­né zku­še­nos­ti pěs­tou­nů. Pěs­touni by měli být las­ka­ví, trpě­li­ví a důsled­ní ve výcho­vě. Nejmlad­ší chla­pe­ček Eman má nyní hos­ti­tel­skou rodi­nu, ke kte­ré jezdí.

Sou­ro­zen­ci Oskar, naro­ze­ný v břez­nu 2014 a Jir­ka, naro­ze­ný v led­nu 2016

Chlap­ci jsou vět­ši­no­vé­ho etni­ka. Rodi­če ani šir­ší rodi­na chlap­cům nedo­ká­za­li zajis­tit vstříc­né a pev­né záze­mí domo­va, pod­po­ra rodi­ny se také dlou­ho­do­bě neda­ři­la. Od lis­to­pa­du 2019 jsou chlap­ci spo­leč­ně v zaří­ze­ní. Oskar je drob­ný chla­pec. Těší ho, když se mu někdo z dospě­lých věnu­je a má jeho pozor­nost. Někdy bývá cito­vě roz­la­dě­ný, mívá nesho­dy s jiný­mi dět­mi. Oskar potře­bu­je péči logo­pe­da, spe­ci­ál­ní­ho peda­go­ga a psy­chi­at­ra. Jir­ka měl při pří­cho­du do zaří­ze­ní také málo roz­vi­nu­tou slov­ní záso­bu a nesro­zu­mi­tel­nou výslov­nost. V zaří­ze­ní ho baví malo­vá­ní, stří­há­ní a lepe­ní obráz­ků. Rád sklá­dá lego. Baví ho také výtvar­né a zábav­né hry, rád zpí­vá a dob­ře si pama­tu­je tex­ty pís­ni­ček a bás­ni­ček, hez­ky tan­cu­je, hra­je fot­bal. Někdy pře­bí­há mezi čin­nost­mi a potře­bu­je být v kolek­ti­vu dětí domi­nant­ní. Jir­ka je vese­lý a vní­ma­vý chla­pec. Potře­bu­je péči logo­pe­da a psy­cho­lo­ga. Mat­ka udr­žu­je občas­ný kon­takt s dět­mi, ale do stá­lé péče je při­jmout nedo­ká­že. Pro oba chlap­ce hle­dá­me pěs­tou­ny, kte­ří by jim nabíd­li pev­né záze­mí v milu­jí­cí rodině.

Gustav, naro­ze­ný v srpnu 2013

Gustav je zdra­vý chla­pec men­ši­no­vé­ho etni­ka. Od své­ho naro­ze­ní byl jen krát­ce u mat­ky, pak pobý­val v péči pří­buz­ných a v ústav­ních zaří­ze­ních. Nyní žije v dět­ském domo­vě, kde také cho­dí do prak­tic­ké ško­ly. Nikdo z jeho rodi­ny ho nena­vště­vu­je ani jiným způ­so­bem o něj nepro­je­vu­je zájem. Péči o chlap­ce mat­ka nezvlá­da­la a krát­ce po naro­ze­ní se o něj zača­la sta­rat teta. Teta chlap­ce po 4 letech pře­da­la do dět­ské­ho domo­va, chví­li pak byl chla­pec v pěs­toun­ské péči osob blíz­kých jeho původ­ní rodi­ně. Nyní je Gustav v dět­ském domo­vě. Má rád svo­je jis­to­ty, je rád s dospě­lý­mi a doká­že dob­ře vychá­zet i s ostat­ní­mi dět­mi. Rád sou­tě­ží a hra­je hry, někdy těž­ce nese pro­hru, to se pak zlo­bí. Potře­bu­je stá­le pod­ně­ty a pozi­tiv­ní moti­va­ci. Vel­mi dob­ře při­jí­má indi­vi­du­ál­ní pozor­nost a pochva­lu od dospě­lých. V dět­ském domo­vě má také péči tera­pe­u­ta a spe­ci­ál­ní­ho peda­go­ga. Pro Gustáv­ka hle­dá­me pěs­toun­skou nebo osvo­ji­tel­skou rodi­nu. Chla­pec potře­bu­je klid­né a stá­le záze­mí, las­ka­vý pří­stup. Pod­po­ru­jí­cí je pro něj také péče psy­cho­lo­ga, logo­pe­da a spe­ci­ál­ní­ho peda­go­ga. Nyní má ale­spoň svou hos­ti­tel­skou rodi­nu, za kte­rou je vel­mi rád.

Sou­ro­zen­ci Tade­áš, naro­ze­ný v říj­nu 2012 a Jaro­mír, naro­ze­ný v led­nu 2015

Mat­ka klu­ků od rodi­ny ode­šla a otec dlou­ho­do­bě je ve věze­ní. Péči o děti pře­vza­li na urči­tý čas pří­buz­ní. Nyní jsou oba bráš­ko­vé v dět­ském domo­vě a rodi­če s nimi nejsou v kon­tak­tu. Mlad­ší chla­pec dob­ře nava­zu­je kon­takt s dět­mi i s dospě­lý­mi. Dru­hý rád jez­dí na kole. V cho­vá­ní je bez­pro­střed­ní, má čas­té výky­vy nálad. Ve ško­le mívá kon­flik­ty s ostat­ní­mi dět­mi. Děti jsou vět­ši­no­vé­ho etni­ka. Pro chlap­ce hle­dá­me pěs­tou­ny, kte­ří budou při­pra­ve­ni inten­ziv­ně spo­lu­pra­co­vat s odbor­ní­ky – psy­cho­lo­gem, pedo­psy­chi­at­rem na zmír­ně­ní dopa­du nároč­ných život­ních udá­los­tí, kte­ré oba chlap­ci pro­ži­li. Pro chlap­ce hle­dá­me pěs­tou­ny, kte­ří jim doká­žou nabíd­nout las­ka­vý domov se zacho­vá­ním vře­lé­ho a při­jí­ma­jí­cí­ho pří­stu­pu, záro­veň jim doká­žou nasta­vit bez­peč­né pev­né hra­ni­ce. Tade­áš i Jaro­mír potře­bu­jí pře­de­vším cito­vou pod­po­ru a usměr­ňo­vá­ní ve výchově.

Sou­ro­zen­ci Josef, naro­ze­ný v říj­nu 2014 a Tade­áš, naro­ze­ný v úno­ru 2007

Tade­áš je od roku 2011 v ústav­ním zaří­ze­ní, jeho bra­tr Josef je ve stej­ném domo­vě od roku 2015. Chlap­ci jsou brat­ři, nema­jí ale stej­né­ho otce. Tade­áš je vět­ši­no­vé­ho etni­ka, Josef je polo­rom­ské­ho etni­ka. Tade­áš navště­vu­je spe­ci­ál­ní ško­lu, komu­ni­ku­je svým způ­so­bem. Ani jed­no­ho z chlap­ců nyní v domo­vě nikdo z rodi­ny nena­vště­vu­je. Tade­áš je vzhle­dem ke své­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu vede­ný v péči neu­ro­lo­ga, potře­bu­je také péči psy­cho­lo­ga a logo­pe­da, trpí autis­mem. Navště­vu­je spe­ci­ál­ní ško­lu. Mlu­ve­né řeči dob­ře rozu­mí, ale komu­ni­ku­je svým způ­so­bem ; nyní doká­že cíle­ně pou­ží­vat hlás­ky. Je manu­ál­ně zruč­ný, baví ho vaře­ní. Umí o sebe pečo­vat, ale potře­bu­je stá­lý dohled dru­hé oso­by. Tade­áš je rád s dět­mi, doká­že se vel­mi cit­li­vě cho­vat zvláš­tě k mlad­ším dětem. Tety z domo­va ho popi­su­jí jako radost­né­ho a milé­ho chlap­ce. Josef je pohy­bo­vě nada­ný, rád tan­cu­je a zpí­vá. Spo­lu s bra­t­rem je ve stej­ném domo­vě od své­ho 1 roku věku. Josef je poho­do­vé, usmě­va­vé dítě. Někdy bývá vzdo­ro­vi­tý. Je fyzic­ky zdráv. Chlap­ci jsou nyní bez kon­tak­tu s mat­kou. Ani jejich otco­vé je nena­vště­vu­jí. Tade­áš i Josef potře­bu­jí sta­bil­ní pro­stře­dí s pev­ným a sro­zu­mi­tel­ným řádem, vře­lý a cit­li­vý pří­stup něko­ho, kdo jim nabíd­ne jis­to­tu a bez­pe­čí domova.

Domi­nik, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2011

Domi­nik je chla­pec men­ši­no­vé­ho etni­ka. Chla­pec není od naro­ze­ní v péči svo­jí rodi­ny, oba rodi­če jsou dro­go­vě závis­lí. Chla­pec je v péči psy­chi­at­ra pro autis­mus, potře­bu­je také pra­vi­del­nou logo­pe­dic­kou péči. Domi­nik výji­meč­ně uží­vá řeč, spí­še into­nu­je, umí se vyja­d­řo­vat pou­ze jed­no­du­chý­mi slo­vy. Vzdě­lá­vá se ve spe­ci­ál­ní ško­le. S rodi­či Domi­nik není v kon­tak­tu. Rád si pro­hlí­ží časo­pi­sy s barev­ný­mi obráz­ky, rád sle­du­je tele­vi­zi a poslou­chá hudbu.

Dane­ček, naro­ze­ný v led­nu 2011

Dane­ček se naro­dil s kom­bi­no­va­ný­mi vada­mi s výraz­ným men­tál­ním posti­že­ním a posti­že­ním slu­chu. Dnes navště­vu­je spe­ci­ál­ní základ­ní ško­lu. Chla­pec je vět­ši­no­vé­ho etni­ka. Dane­ček potře­bu­je dohled a dopo­moc ve všech úko­nech. Pou­ží­vá alter­na­tiv­ní způ­so­by komu­ni­ka­ce, vní­má a vítá kon­takt s dět­mi i dospě­lý­mi. Chla­pec od naro­ze­ní žije v ústav­ním zaří­ze­ní, nikdo z rodi­ny s ním není v kon­tak­tu. Ve spe­ci­ál­ní ško­le má indi­vi­du­ál­ní vzdě­lá­va­cí plán. Sly­ší a rea­gu­je na svo­je jmé­no. Jeho zdra­vot­ní stav je nyní sta­bi­li­zo­va­ný. Umí se sám zaba­vit, těší ho háze­ní hrač­ka­mi, má v obli­bě pře­de­vším hrač­ky na pro­váz­cích. Baví ho kou­pá­ní, vody se nebo­jí. Cho­dí rád na pro­cház­ky a navště­vu­je dět­ská hřiště.

Radek, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2010

Radek je chla­pec men­ši­no­vé­ho etni­ka, kte­rý žije od své­ho naro­ze­ní v ústav­ním zaří­ze­ní. Je trva­le léče­ný pro meta­bo­lic­kou poru­chu, kte­rá vyža­du­je dodr­žo­vá­ní diet­ní­ho reži­mu. Radek navště­vu­je základ­ní ško­lu, kde má asi­s­ten­ta. Má rád pochva­lu, v kon­tak­tu je milý a vstříc­ný. Je komu­ni­ka­tiv­ní, při poví­dá­ní s nový­mi lid­mi je spí­še opa­tr­ný. Rád si malu­je. Chla­pec není v žád­ném kon­tak­tu se svo­jí původ­ní rodi­nou, je mož­né jeho osvo­je­ní i zpro­střed­ko­vá­ní pěs­toun­ské péče. Radek potře­bu­je klid­ný a trpě­li­vý přístup.

Robert, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2008

Robert je chla­pec men­ši­no­vé­ho etni­ka, kte­rý žije dlou­ho­do­bě v dět­ském domo­vě. Je zdra­vý. Má něko­lik sou­ro­zen­ců, někte­ří jsou v náhrad­ních rodi­nách. Robert není v kon­tak­tu s rodi­či. Chla­pec si dob­ře vede ve čte­ní a v psa­ní, neda­ří se mu mate­ma­ti­ka. V uče­ní potře­bu­je dopo­moc, rád při­jí­má pochva­lu. V domo­vě se cho­vá vel­mi hez­ky, je dob­ro­sr­deč­ný, cit­li­vý, opti­mis­tic­ký a pozi­tiv­ně ladě­ný. Občas pobý­vá v hos­ti­tel­ské rodi­ně. Říká, že by byl rád, kdy­by měl domov natrvalo.

Aleš, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2009

Chla­pec je vět­ši­no­vé­ho etni­ka, naro­dil se s Dow­no­vým syn­dro­mem. Rodi­na jeho posti­že­ní nepři­ja­la a byl krát­ce po naro­ze­ní pře­dán do ústav­ní­ho zaří­ze­ní. Ale­šek je men­ší­ho vzrůstu, vyža­du­je péči neu­ro­lo­ga, psy­chi­at­ra. Potře­bu­je logo­pe­dic­kou pod­po­ru na roz­voj řeči. Je rád, když se někdo věnu­je jen jemu, nebý­vá rád ve vět­ších sku­pi­nách dětí. Vyhle­dá­vá těles­ný kon­takt, maz­lí se. Sna­ží se domlu­vit zna­ko­vou řečí. Rád poslou­chá hud­bu, sle­du­je pohád­ky, sta­ví si lego, baví ho hra­ní s vláč­ky. Aleš se vzdě­lá­vá pod­le indi­vi­du­ál­ní­ho vzdě­lá­va­cí­ho plá­nu ve spe­ci­ál­ní ško­le. Jeho původ­ní rodi­na se s ním nestý­ká ani ho nijak nekon­tak­tu­je, Aleš občas pobý­vá v hos­ti­tel­ské rodi­ně, kde se mu moc líbí.

Filí­pek, naro­ze­ný v čer­ven­ci 2018

Mat­ka chla­peč­ka v těho­ten­ství poží­va­la alko­hol, chla­pec se naro­dil s men­tál­ním posti­že­ním. Filí­pek je vět­ši­no­vé­ho etni­ka. Je u něj vyso­ké rizi­ko váž­ných zdra­vot­ních násled­ků. Je umís­tě­ný v ústav­ní péči, kde ho nikdo z rodi­ny nena­vště­vu­je. Cho­vá­ní mat­ky bylo nezod­po­věd­né už v době těho­ten­ství, kdy hod­ně pila alko­hol. Dal­ších 5 dětí mat­ky žije v ústav­ním zaří­ze­ní nebo jsou v péči pří­buz­ných nebo v dlou­ho­do­bé pěs­toun­ské péči či osvo­je­ní. Mat­ka se o chla­peč­ka neza­jí­má. Chla­pec vzhle­dem ke své­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu vyža­du­je vel­mi peč­li­vou spe­ci­ál­ní péči. V zaří­ze­ní nyní pro­spí­vá dob­ře. Zají­má ho pří­tom­nost nových lidí a zkou­má oko­lí. I přes jeho nepří­z­ni­vý zdra­vot­ní stav půso­bí spo­ko­je­ným dojmem, je usměvavý.

Sou­ro­zen­ci Aleš, naro­ze­ný v květ­nu 2017 a Karo­lí­na, naro­ze­ná v dub­nu 2028

Mat­ka dětí strá­vi­la dět­ství v ústav­ních zaří­ze­ních. Její péče o děti byla hra­nič­ní, poté pus­ti­la domác­nost., kde bylo běž­né i nási­lí mezi rodi­či. Ale­šek i Karo­lín­ka se v dět­ském domo­vě cho­va­jí moc hez­ky, děti jsou to chyt­ré a líbi­vé, spo­le­čen­ské a kama­rád­ské k ostat­ním dětem, bez pro­blé­mů se zapo­ju­jí do čin­nos­tí a her. Obě děti jsou zdra­vé, po obou rodi­čích jsou men­ši­no­vé­ho etni­ka. Rodi­na s dět­mi udr­žu­je občas­ný kon­takt. Sou­ro­zen­ci jsou milé a klid­né pova­hy, dáva­jí naje­vo radost z úspě­chu a milu­jí pochva­ly. Mezi Aleš­kem a Kris­týn­kou je hezká cito­vá vazba.

Sou­ro­zen­ci Radek, naro­ze­ný v květ­nu 2017, Jonáš, naro­ze­ný v pro­sin­ci 2019 a Jája, naro­ze­ný v břez­nu 2022

Bráš­ko­vé mino­rit­ní­ho etni­ka byli spo­leč­ně umís­tě­ni do zaří­ze­ní poté, kdy mat­ka opa­ko­va­ně v péči o děti selha­la. Je uži­va­tel­kou drog, Pobý­va­la s dět­mi také v azy­lo­vém domě, ale ani zde se o ně nedo­ká­za­la posta­rat, nechá­va­la děti bez dozo­ru a neza­jiš­tě­né. Chlap­ci jsou šikov­ní a mají spo­lu hezkou sou­ro­ze­nec­kou vazbu. Pro chlap­ce hle­dá­me tole­rant­ní pěs­tou­ny, kte­ří by jim byli las­ka­vý­mi rodiči.

René, naro­ze­ný v lis­to­pa­du 2011, Lída, naro­ze­ná v červ­nu 2015, Tomík, naro­ze­ný v lis­to­pa­du 2018 a Láďík, naro­ze­ný v úno­ru 2020

Sou­ro­ze­nec­ká čtve­řič­ka dětí byla umís­tě­na do zaří­ze­ní z důvo­du, že se o ně jejich bio­lo­gic­ká rodi­na nedo­ká­za­la posta­rat. Rodi­če s dět­mi jsou v občas­ném kon­tak­tu, jed­nou za měsíc za nimi jez­dí do zaří­ze­ní. Nema­jí sta­bil­ní byd­le­ní, potu­lu­jí se, zdr­žu­jí se ve vylou­če­ných loka­li­tách. Na svém způ­so­bu živo­ta se ani nepo­kou­ší něco změ­nit. S žád­nou pomoc­nou orga­ni­za­cí nechtě­jí spo­lu­pra­co­vat ani si nechat pomo­ci. Děti jsou milé a šikov­né, mají spo­lu moc krás­ný sou­ro­ze­nec­ký vztah, mají se dohro­ma­dy všich­ni rádi a nedo­po­ru­ču­je­me je roz­dě­lo­vat do více pěs­toun­ských rodin.

Tomáš, naro­ze­ný v srpnu 2011

Tomáš je šikov­ný kluk, kte­rý je dlou­ho­do­bě umís­tě­ný v ústav­ním zaří­ze­ní. Rád by našel hos­ti­tel­skou rodi­nu, kam by mohl jez­dit na víken­dy či o prázdninách.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubri­ky a
kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze