Amál­ka, nar. 5/2023

Hle­dá­me pěs­tou­ny pro Amál­ku, nar. 5/2023. Amál­ka je zdra­vá, pohled­ná díven­ka svět­lé ple­ti. V jejím psy­cho­mo­to­ric­kém vývo­ji je uvá­dě­no opož­dě­ní o 3 měsí­ce. Dopo­sud je díven­ka v péči pře­chod­ných pěs­tou­nů, kam byla umís­tě­na po pro­puš­tě­ní z nemoc­ni­ce. Rodi­če o dítě nejsou schop­ni řád­ně pečo­vat, a to ani ve spo­lu­prá­ci s akti­vi­zač­ní­mi služ­ba­mi a pod dohle­dem OSPOD. Z toho důvo­du byli z jejich péče ode­brá­ni i Amál­či­ni star­ší sou­ro­zen­ci, kte­ří vesměs jsou vývo­jo­vě opož­dě­ni. V sou­čas­né době rodi­če díven­ku nena­vště­vu­jí, ani nekon­tak­tu­jí pěs­toun­ku. Amál­ka bude výhle­do­vě prav­dě­po­dob­ně vhod­ná do osvojení.

Ervin, nar. 10/2020 Lea, nar. 12/2021

Ervin, nar. 10/2020 Lea, nar. 12/2021 jsou sou­ro­zen­ci, kte­ří na svou rodi­nu čeka­jí už téměř rok u pěs­toun­ky na pře­chod­nou dobu. Ervin a Lea jsou neroz­luč­ná dvoj­ka, jsou aktiv­ní, oba se radu­jí z leze­ní po výš­kách a pro­zkou­má­va­jí nové věci. Mají rádi děti, s pře­chod­nou pěs­toun­kou dochá­ze­jí do dět­ské­ho klu­bu, kde mají spor­tov­ní akti­vi­ty a moc se jim líbí i čte­ní kní­žek. Rádi jez­dí na výle­ty. Ervin je zdra­vý, upo­ví­da­ný kluk, krás­ně mlu­ví, je bys­trý, chyt­rý a šikov­ný. V jíd­le je samo­stat­ný, má rád polév­ky, je vel­mi zruč­ný v oblé­ká­ní. Rád si hra­je s auty, s rados­tí jez­dí na odstr­ká­va­dle. Lea je zdra­vá hol­čič­ka, kte­rá se hod­ně roz­po­ví­da­la. Je usmě­va­vá jako slu­níč­ko, ráda se maz­lí, ve všem chce napo­do­bit bráš­ku. Sama si sun­dá­vá boty, svlé­ká se, sna­ží se sama oblék­nout, najíst se, učí se cho­dit na nočník.

Rodi­če dětí jsou men­ši­no­vé­ho etni­ka, mat­ka má rodi­nu s novým part­ne­rem, na děti mys­lí, ale není s nimi v osob­ním kon­tak­tu. Otci se nepo­da­ři­lo upra­vit pod­mín­ky nato­lik, aby děti pře­vzal do své péče. Svým dětem pře­je, aby se pro ně našla pěs­toun­ská rodi­na, sna­ží se s nimi udr­žo­vat občas­ný osob­ní kontakt.

Pro Ervi­na a Leu hle­dá­me vře­lé, aktiv­ní pěs­tou­ny, kte­ří mají dost ener­gie na „budou­cí horolezce“.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument. Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubriky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze