Hledáme vás, mámo, táto

únor 2024 - II

Oskar, nar. 12/2020

Oskar, nar. 12/2020 je mod­ro­o­ký, hně­do­vlasý klu­či­na, kte­rý je neu­stá­le v pohy­bu, rád si hra­je s auty a vláč­ky, má rád sta­veb­ní stro­je. Mat­ka chlap­ce byla výchov­ně bez­rad­ná, u Oskár­ka bylo pode­zře­ní na výraz­né zane­dbá­ní, obje­vo­va­ly se u něj afek­tiv­ní záchva­ty. Oskár­kův zdra­vot­ní stav je dob­rý, v péči pěs­tou­nů na pře­chod­nou dobu dělá vel­ké pokro­ky ve vývo­ji, cho­dí na logo­pe­dii, k afek­tům nedo­chá­zí. Pod­le psy­cho­lož­ky je Oská­rek dob­ře dis­po­no­ván k pro­gre­su ve vývo­ji, je však tře­ba zajiš­tě­ní sta­bil­ní­ho rodin­né­ho pro­stře­dí. Oská­rek vel­mi dob­ře rea­gu­je na las­ka­vé a pev­né vede­ní s pře­hled­ným reži­mem a řádem. Po jed­nom z rodi­čů je chla­pec men­ši­no­vé­ho etni­ka, od říj­na 2023 udr­žu­je kon­takt s babič­kou, a to zhru­ba jed­nou za měsíc.

Voj­ta, nar. 4/2018, Niko­las, nar. 3/2019 a Jáchym, nar. 2/2020

Voj­ta, nar. 4/2018, Niko­las, nar. 3/2019 a Jáchym, nar. 2/2020 byli ode­brá­ni rodi­čům z důvo­du nedo­sta­teč­né péče. Rodi­če mají nesta­bil­ní byto­vé pod­mín­ky, o děti nepro­je­vu­jí oprav­do­vý zájem. Mat­ka uží­vá v nad­měr­né míře alko­hol, v sou­čas­né době je ve VTOS v Němec­ku. Otec v Němec­ku pra­cu­je a sdě­lu­je, že péči o děti z toho­to důvo­du zajis­tit nemů­že. Je pou­ze v tele­fo­nic­kém kon­tak­tu s OSPOD. Tři star­ší sou­ro­zen­ce pře­vza­la do péče babič­ka, neby­la však schop­ná zajis­tit péči o tři mlad­ší. Okres­ní soud roz­ho­dl, že není tře­ba sou­hla­su rodi­čů s osvo­je­ním, roz­su­dek nabyl práv­ní moci 10.11.2023. Chlap­ci mohou být také umís­tě­ni v pěs­toun­ské rodině.

.
Kamil, nar. 3/2022

Kamil, nar. 3/2022 je chla­pe­ček čás­teč­ně men­ši­no­vé­ho etni­ka, od pod­zi­mu loň­ské­ho roku v péči pře­chod­ných pěs­tou­nů. Mamin­ka má Kamil­ka ráda, ale bohu­žel se o něj neu­mí a nedo­ká­že posta­rat nyní ani do budouc­na. V péči pěs­tou­nů Kami­lek pro­spí­vá, dělá pokro­ky v poví­dá­ní, sám podě­ku­je. Rád si hra­je s autíč­ky a sta­veb­ni­ce­mi, baví ho čte­ní kní­žek a hra­ní Lota. S pěs­toun­kou nyní zkou­ší hry pro dvou­le­té, moc ho to baví a vydr­ží u hry dlou­ho. Kami­lek je moc roz­to­mi­lý klou­ček, rád se směje.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubriky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze