Tomá­šek, nar. 11/2022

byl po poby­tu v nemoc­ni­ci umís­těn do DC. Otec není v rod­ném lis­tu dítě­te uve­den, mat­ka udě­li­la sou­hlas s jeho osvo­je­ním. Zájem o návštěvy vnouč­ka pro­je­vil pou­ze děde­ček. Tomá­šek je rizi­ko­vý chla­pec, naro­dil se jako extrém­ně nezra­lý, pro­dě­lal obou­stran­né nit­ro­ko­mo­ro­vé krvá­ce­ní moz­ku 3.st., trpí srdeč­ní vadou. Chla­pe­ček nemá zna­ky odliš­né od běž­né populace. 

Kate­řin­ka, nar. 1/2019

žije v dět­ském cen­t­ru, má star­ší sestřič­ku, o kte­rou peču­jí rodi­če. Kačen­ka je ve vývo­ji opož­dě­ná, má zna­ky odliš­né od běž­né populace.

Milan, nar. 11/2020

byl na zákla­dě PO umís­těn do DC, jeho otec byl vyšet­řo­ván poli­cií pro pode­zře­ní z týrá­ní dítě­te. Jeho bra­tr je v péči rodi­čů, nad výcho­vou byl sou­dem sta­no­ven dohled. Milá­nek potře­bu­je péči odbor­ných léka­řů, trpí váž­nou gene­tic­kou vadou, kte­rá vyža­du­je spe­ci­ál­ní stra­vu. Má svět­le hně­dé vlás­ky, světlou pleť a mod­ré oči.

Stáhnout jako PDF

Aktuální přehled dětí můžete stáhnout jako PDF dokument.

Stáhnout PDF

Rubriku ve spolupráci spravuje: Sdružení pěstounských rodin z.s.

  • Sdružení pěstounských rodin nerozhoduje o umístění dětí do rodin. Žadatelům na základě projeveného zájmu o konkrétní dítě v rubrice sdělíme potřebné informace a vysvětlíme další postup.
  • Poté, co se žadatelé obrátí na KÚ dítěte, se tento sám spojí s KÚ žadatelů a další jednání je zprostředkováváno na krajské úrovni.
  • Žadatelé se mohou hlásit z celé republiky. Určitou výhodou bývá menší vzdálenost místa pobytu dítěte a bydliště pěstounů, zejména pro případné kontakty dítěte s biologickou rodinou.
  • Zprostředkovat náhradní rodinnou péčí (pěstounská péče, osvojení) lze osobám zařazeným do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny.

Garant­ka rubri­ky
a kon­takt­ní osoba

PhDr. Alena Michalová
PhDr. Alena Michalová
klinická psycholožka, vedoucí pobočky SPR v Praze