Doplňkové odborné služby

Terapeutické rodičovství


Terapeutické rodičovství

Co je to terapeutické rodičovství a čím se liší od rodičovství běžného, jak ho známe ? 

Tera­pe­u­tic­ké rodi­čov­ství vychá­zí z teo­rie atta­chmen­tu a vývo­jo­vé­ho trau­ma­tu, kte­ré se odli­šu­je od post­trau­ma­tic­ké stre­so­vé poru­chy a jiných trau­mat. Vývo­jo­vé trau­ma vzni­ká prá­vě v dět­ství ztrá­tou pri­már­ní peču­jí­cí oso­by. Je dob­ré vědět, že děti v náhrad­ní rodin­né péči mají v zása­dě vždy poru­chu cito­vé vaz­by a trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem. Pro­je­vy mohou být růz­né a trau­ma jinak hlu­bo­ké. Tyto děti ztra­ti­ly svou prv­ní vzta­ho­vou oso­bu – mat­ku, kte­rá je mini­mál­ně něko­lik měsí­ců nosi­la ve své dělo­ze a se kte­rou byly spo­je­ny jako jed­no tělo. Tato ztrá­ta se zapi­su­je do moz­ku dětí vel­mi hlu­bo­ko a s tím­to fak­tem je tře­ba počí­tat při výcho­vě a péči o ně.

Celý prin­cip tera­pe­u­tic­ké­ho rodi­čov­ství vychá­zí z prin­ci­pu PACE (zkrat­ka vychá­ze­jí­cí z ang­lic­kých slov), ve kte­rém je zahr­nu­to při­je­tí, hra­vost, empa­tie a zví­da­vost. S tím vším při­stu­pu­je­me k dítě­ti, kte­ré trpí vývo­jo­vým trau­ma­tem a posky­tu­je­me mu lás­ky­pl­né pro­stře­dí, ve kte­rém je mož­né násled­ky toho­to trau­ma­tu léčit. S těmi­to doved­nost­mi jsme schop­ni být s tím dítě­tem tam, kde je ono samo a pomá­hat mu ote­ví­rat se a důvě­řo­vat svě­tu kolem sebe. Ten­to pro­ces může být vel­mi dlou­ho­do­bý, ale pod­le stu­dií a výzku­mů se uka­zu­je, že jako jeden z mála je účin­ný. Abychom moh­li být pro děti v náhrad­ní rodin­né péči dob­rý­mi rodi­či, prů­vod­ci či pečo­va­te­li, je tře­ba vytvo­řit pro ně pocit bez­pe­čí. Ten se vytvá­ří přes vztah. Ve vzta­hu byly tyto děti vel­mi zra­ně­ny – ztra­ti­ly svůj prv­ní vztah s blíz­kou oso­bou. Tedy jedi­ně přes vztah se mohou začít léčit a posou­vat na ces­tě k důvě­ře a poci­tu bezpečí.

Díky kur­zu si uvě­do­mí­me, jaké máme sami cito­vé vaz­by, co je pro nás obtíž­né a v čem se nao­pak cítí­me sil­ní. Podí­vá­me se na svět oči­ma dítě­te a může­me dojít k pocho­pe­ní, proč naše děti mají prá­vě tako­vé pro­je­vy, jaké mají, a jak s tím dále nakládat.

Celý kurz je v roz­sa­hu 54 hodin. 

Kdo kurz vede ?

Mgr. Lucie Baliharová
klí­čo­vá pra­cov­ni­ce rodin, orga­ni­zá­tor­ka vzdělávání
+420 778 706 282
baliharova@pestouni.cz

Mgr. Hele­na Strejčková
psy­cho­lož­ka
+420 775 896 568
strejckova@pestouni.cz