Doplňkové odborné služby

Videotrénink interakcí


Videotrénink interakcí

Jak Videotrénink interakcí v rodině pomáhá ?

Nebo rodina chce pomoci s těmito situacemi :

Co to vlastně znamená videotrénink interakcí ?

Tré­nink komu­ni­ka­ce a tera­pie v domá­cím pro­stře­dí rodiny.Pomoc při roz­vo­ji komu­ni­ka­ce s dítě­tem. VTI se zamě­řu­je na roz­voj toho, co se v komu­ni­ka­ci a inter­ak­ci s dru­hý­mi lid­mi daří – nehle­dá chyby.

Budeme hledat na nahrávkách chyby ?

Ne ! Zamě­řu­je­me se hlav­ně na to, co se daří, co fun­gu­je, co je úspěš­né nebo jinak význam­né z hle­dis­ka vašich potřeb. Prá­vě díky zamě­ře­ní pře­de­vším na úspěš­né momen­ty inter­ak­ce je meto­da vyso­ce účin­ná a je mož­no během rela­tiv­ně krát­ké doby dosáh­nout vidi­tel­ných pozi­tiv­ních změn v rodinách.

Jak probíhá ? Střídají se tři části :

Jak dlouho spolupráce trvá ?

Trvá v prů­mě­ru od 2 do 7 měsí­ců. Obvyk­lé je, že vidi­tel­né výsled­ky jsou po 3 až 4 cyk­lech prá­ce. (1 cyk­lus = natá­če­ní + ana­lý­za + rozhovor)

Cena

Cena pro pěs­tou­ny s doho­dou se SPR 200Kč za 1 cyk­lus prá­ce. Pro náhrad­ní rodi­ny, kte­ré nema­jí uza­vře­nou doho­du se SPR : 1500Kč za 1 cyk­lus práce.