Knihovna

44 aktivit pro děti s ADHD

Lawrence Shapiro, Ph.D.

44 aktivit pro děti s ADHD

Jak mohou děti s ADHD dostat své impul­ziv­ní cho­vá­ní pod kon­t­ro­lu ? Odpo­věď nabí­zí kni­ha plná akti­vit, kte­ré roz­ví­je­jí sebe­dů­vě­ru, soci­ál­ní doved­nos­ti a sebe­kon­t­ro­lu. Autor shro­máž­dil 44 jed­no­du­chých akti­vit, kte­ré mají podo­bu dese­ti­mi­nu­to­vek a dají se pro­vá­dět bez vět­ší pří­pra­vy. Co se děti při hrách nau­čí ? Budou z nich dob­ří kama­rá­di, kte­ří naslou­cha­jí ostat­ním, ško­lu budou zvlá­dat s vět­ší leh­kos­tí, roz­po­zna­jí své spe­ci­ál­ní doved­nos­ti a pod­po­ří tak svou sebe­úctu, a nau­čí se své cho­vá­ní lépe plá­no­vat a cho­vat se zodpovědně.
Akti­vi­ty jsou urče­ny dětem od 8 do 12 let.
Lawren­ce Sha­pi­ro, Ph.D., je psycholog.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví