❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Chyba není konec světa

Taylor, Kimberly Feltes; Braun, Eric

Chyba není konec světa

Když udě­lá­me chy­bu, cítí­me se děs­ně a zdá se nám, že se blí­ží konec svě­ta. V téhle kni­ze zjis­tíš, že z chyb se nestří­lí a nau­číš se, jak s nimi pra­co­vat. Říká se, že kdo nic nedě­lá, ten nic nezka­zí, a něco na tom oprav­du je. Když totiž nebu­deš dělat nic, sice nikdy neza­chy­bu­ješ, ale – jak to jen říct – pros­tě nic neu­dě­láš. A to je vlast­ně otra­va. Zkus se s námi podí­vat na chy­by jako na sou­část živo­ta. Zjis­tíš, že chy­by nedě­la­jí jen děti, ale – kupo­di­vu – i ctě­ní dospě­lí. Při­jdeš také na to, že když budeš zkou­šet dělat všech­no na jed­nič­ku, zabe­re ti to spous­tu ener­gie a nako­nec to mož­ná stej­ně nebu­de ono. Nikdo není per­fekt­ní, ani ty nemusíš.
V kni­ze najdeš růz­né vtip­né úko­ly, hádan­ky a tes­ty, kte­ré ti pomo­hou zjis­tit, jak moc se bojíš chyb a co můžeš udě­lat pro to, aby to bylo jinak. Také zjis­tíš, že když chy­bu­ješ schvál­ně, tře­ba lžeš, vymýš­líš si, nebo dokon­ce něko­ho urá­žíš, roz­hod­ně to není v pořád­ku a nijak si tím nepomůžeš.
Kim­ber­ly Fel­tes Tay­lor napsa­la více než pat­náct knih pro děti, kte­ré jim pomá­ha­jí s růz­ný­mi nároč­ný­mi situacemi.
Eric Braun píše kni­hy pro čte­ná­ře vše­ho věku. Jeho kni­hy zís­ka­ly řadu pres­tiž­ních ocenění.

Pub­li­ka­ce k zapůj­če­ní v rám­ci Porad­ny NRP Praha.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví