❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Čim, Čára a zahrada

Dungelová, Radana

Čim, Čára a zahrada

Čim a Čára jsou dva malí vrab­čí sou­ro­zen­ci. Děti Anič­ka a Hon­zík jsou také dva sou­ro­zen­ci a všich­ni čty­ři se sejdou na jed­né zahra­dě jed­no­ho domu. Co se ale sta­ne, když se obě děti začnou na oby­čej­nou zahra­du svých pra­ro­di­čů kou­kat neo­by­čej­ný­ma oči­ma dvou vrab­čích sou­ro­zen­ců ? Dět­ským čte­ná­řům se pro­střed­nic­tvím všed­ně nevšed­ní­ho pří­bě­hu poda­ří nahléd­nout do svě­ta ptá­ků, pozna­jí jejich sta­ros­ti, ale i rados­ti, set­ka­jí se s papouš­kem a zjis­tí, že to, co nám lidem, při­pa­dá všed­ní a bez­peč­né, může být pro ptá­ky osud­né. Jak upra­vit zahra­du tak, aby byla i pro naše zpě­va­vé spo­lubyd­lí­cí bez­peč­ná a pří­vě­ti­vá, kdy a čím ptáč­ky krmit a na koho si na zahra­dě dávat pozor ? Kni­ha pro­střed­nic­tvím pří­bě­hů děti vzdě­lá­vá, učí je kou­kat se pozor­ně kolem sebe a nebrat drob­nos­ti samo­zřej­mě a na leh­kou váhu.
Rada­na Dun­ge­lo­vá se ved­le své prá­ce v brněn­ské zoo věnu­je pub­li­ko­vá­ní v popu­lár­ně nauč­ných časo­pi­sech, foto­gra­fo­vá­ní a cestování.

Rok vydání
2020

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví