Knihovna

Dospělé děti alkoholiků

Woititz, Janet Geringer

Dospělé děti alkoholiků

Když se v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí zača­la autor­ka zabý­vat rodi­na­mi lidí závis­lých na alko­ho­lu, vstu­po­va­la na nezná­mé úze­mí a trva­lo ješ­tě něko­lik let, než se z její kni­hy Dospě­lé děti alko­ho­li­ků stal best­seller. Janet Woi­ti­tz dospě­la k urči­tým cha­rak­te­ris­ti­kám těch­to lidí. V důsled­ku absen­ce rodi­čov­ské vře­los­ti a jas­ně defi­no­va­ných hra­nic v dět­ství si napří­klad nejsou jis­ti tím, jaké cho­vá­ní je nor­mál­ní, lžou v situ­a­cích, kdy to vůbec není potře­ba, posu­zu­jí se bez sli­to­vá­ní, mají pro­blémy s důvěr­ný­mi vzta­hy, mají sklon buď k mimo­řád­né zod­po­věd­nos­ti, nebo k mimo­řád­né nezod­po­věd­nos­ti, jsou impul­ziv­ní. Kni­hu, kte­rá se tyto oso­by sna­ží pod­po­řit v jejich sebe­úctě, lze vyu­žít i u dětí z jiných typů dys­funkč­ních rodin. Není při­tom pod­stat­né, kolik tako­vým­to „dětem“ vlast­ně je : Dané vzor­ce pře­tr­vá­va­jí, dokud se z nich jejich nosi­te­lům nepo­da­ří vyrůst. Teh­dy také pře­ko­na­jí zača­ro­va­ný kruh a mohou svým dětem pře­dat lep­ší posel­ství, než si z dět­ství odnes­li oni sami.

Janet Gerin­ger Woi­ti­tz byla ame­ric­ká psy­cho­lož­ka a lek­tor­ka spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na prá­ci s dys­funkč­ní­mi jed­not­liv­ci i rodi­na­mi. Dospě­lé děti alko­ho­li­ků je její nej­slav­něj­ší publikace.

Rok vydání
2021

Vydavatelství
Portál

Do knihkupectví